Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/526

V Bruselu dne 3. května 2011

Biologická rozmanitost: Komise oznamuje novou strategii zaměřenou na zastavení úbytku biologické rozmanitosti do deseti let

Komise dnes představila novou strategii na ochranu a zlepšování stavu biologické rozmanitosti v Evropě během následujícího desetiletí. Tato strategie zahrnuje šest cílů, jež se vyrovnávají s hlavními příčinami úbytku biologické rozmanitosti a jež sníží hlavní tlaky na přírodu a na služby ekosystémů v EU tím, že cíle týkající se biologické rozmanitosti zakotví do klíčových odvětvových politik. Reaguje se i na globální aspekty úbytku biologické rozmanitosti, čímž se zajišťuje, aby EU přispívala k zápasu s úbytkem biologické rozmanitosti po celém světě. Strategie je v souladu se závazky, jež EU loni přijala v japonské Nagoji.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Jsme součástí biologické rozmanitosti, ale také na ní závisíme, pokud jde o naše jídlo, čerstvou vodu a čistý vzduch a stabilní klima. Je to náš přírodní kapitál, který utrácíme příliš rychle – a všichni víme, co se stane, když si budeme půjčovat nad své poměry. Měli bychom si všichni uvědomit závažnost této situace i to, jak jsme v minulosti selhávali při řešení tohoto problému. Nastal čas výrazně vystupňovat naše úsilí. Jsem pevně přesvědčen, že tento nový víceodvětvový přístup nás navede na cestu k zastavení úbytku biologické rozmanitosti do roku 2020.

Lepší ochrana pro svět, který je pod tlakem

V Evropě je biologická rozmanitost v krizi a vymírání druhů probíhá v bezprecedentní míře. Mnohé ekosystémy jsou natolik poškozeny, že už nedokáží poskytovat širokou škálu služeb, na nichž závisíme – od čistého ovzduší a čisté vody přes opylování plodin až k ochraně před záplavami. Tato degradace představuje pro EU obrovské sociální i hospodářské ztráty. Kupříkladu opylování hmyzem, jež je v Evropě silně na ústupu, má v EU odhadovanou hospodářskou hodnotu 15 miliard EUR ročně. Na globální úrovni není situace o nic méně znepokojivá.

Strategie, která byla dnes přijata, se vyznačuje šesti přednostními cíli a doprovodnými akcemi, přičemž účelem je výrazně snížit ohrožení biologické rozmanitosti. Mezi tato opatření patří toto:

  • plné provádění stávajících právních předpisů na ochranu přírody a soustava přírodních rezervací, s cílem zajistit výrazná zlepšení stavu ochrany přirozených stanovišť a druhů;

  • zlepšování a obnovování ekosystémů a služeb ekosystémů vždy, kdy je to možné, zejména zvýšeným využíváním zelené infrastruktury;

  • zajištění udržitelnosti činností v oblasti zemědělství a hospodaření v lesích;

  • zabezpečení a ochrana populací ryb v EU;

  • kontrola invazivních druhů, jež hrají stále větší roli mezi příčinami úbytku biologické rozmanitosti v EU;

  • zvýšení příspěvku EU ke sjednoceným globálním opatřením zaměřeným na odvrácení úbytku biologické rozmanitosti.

Plnění závazků

Strategie je v souladu se dvěma hlavními závazky, jež představitelé EU přijali v březnu 2010 – zastavení úbytku biologické rozmanitosti v EU do roku 2020 a ochrana, ocenění a obnova biologické rozmanitosti a služeb ekosystémů do roku 2050. Je také v souladu s globálními závazky přijatými v Nagoji v říjnu 2010 v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti, kde světoví představitelé přijali balíček opatření zaměřených na řešení celosvětového úbytku biologické rozmanitosti během příštího desetiletí.

Strategie v oblasti biologické rozmanitosti je nedílnou součástí strategie Evropa 2020 a jako taková bude přispívat zajištění udržitelného spravování přírodního kapitálu Evropy k dosahování cílů EU v oblasti efektivního využívání zdrojů, jakož i k dosahování cílů v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně, a to prostřednictvím zlepšení odolnosti ekosystémů a služeb, jež ekosystémy poskytují.

Souvislosti

Přírodní bohatství planety a bohatství s ním související – od jednotlivých druhů po ekosystémy, jako jsou například lesy, korálové útesy, sladkovodní zdroje a půdní bohatství – ubývá alarmující rychlostí. Ztráty biologické rozmanitosti stojí světovou ekonomiku každoročně miliardy, a oslabují tak hospodářství, vyhlídky podnikání a příležitosti, jak bojovat s chudobou.

K úbytku biologické rozmanitosti v EU dochází hlavně v důsledku změn ve využívání půdy, znečištění, nadměrného využívání zdrojů, nekontrolovaného šíření adventivních druhů a změny klimatu. Intenzita všech těchto tlaků je buďto konstantní, nebo dokonce narůstá. Pouze 17 % z posuzovaných přírodních stanovišť a druhů má příznivý stav ochrany a většina ekosystémů už nedokáže poskytovat služby, na nichž závisíme, jako třeba opylování plodin, čistý vzduch a vodu a regulaci záplav nebo regulaci eroze půdy, v optimální kvalitě a množství.

V současnosti zanikají živočišné a rostlinné druhy v celosvětovém měřítku až tisíckrát rychleji, než by tomu bylo v případě přirozeného úbytku, a to hlavně v důsledku lidské činnosti. V EU je ohroženo vyhynutím asi 25 % evropských živočišných druhů včetně savců, obojživelníků, plazů, ptáků a motýlů a 88 % populací ryb se nadměrně využívá nebo je výrazně vyčerpaných.

Další informace:

Veškeré podrobnosti k obsahu sdělení lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

Otázky a odpovědi k nové strategii lze nalézt na adrese: MEMO/11/268

Viz též kampaň Komise pro biologickou rozmanitost:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_cs.htm

Více informací o politice EU v oblasti biologické rozmanitosti po roce 2010 lze nalézt na adrese: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar