Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/526

Брюксел, 3 май 2011 г.

Биоразнообразие: Европейската комисия обявява нова стратегия за спиране загубата на биоразнообразие до десет години

Днес Комисията представи нова стратегия за защита и подобряване на състоянието на биологичното разнообразие в Европа през следващото десетилетие. Стратегията обхваща шест цели, които са насочени към основните причини за загуба на биоразнообразие. Те ще доведат до ограничаване на главните източници на напрежение върху природата и функционирането на екосистемите в Европа посредством включването на целите по отношение на биоразнообразието в ключовите секторни политики. Не са пропуснати и глобалните аспекти на проблема, като е гарантирано участието на ЕС в борбата със загубата на биологично разнообразие по света. Стратегията е съгласувана с ангажиментите, поети от ЕС през миналата година в японския град Нагоя.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Ние сме част от биоразнообразието и сме зависими от него по отношение на храната, прясната вода, чистия въздух и стабилността на климата. То представлява нашия природен капитал, който пилеем с лека ръка, но всички знаем какви са последствията, ако не живеем според възможностите си. Трябва да бъдем наясно със сериозността на ситуацията и с неуспешните опити за разрешаване на проблема в миналото. Сега е моментът да задълбочим значително усилията си. Искрено вярвам, че новият многосекторен подход ще ни посочи правилната посока към спиране на загубата на биологично разнообразие до 2020 г.“

По-добра защита за застрашената планета

Биоразнообразието в Европа се намира в криза, като броят на изчезващите видове е безпрецедентно висок. Много екосистеми са до такава степен увредени, че не могат да осъществяват редица жизненоважни функции — от пречистване на въздуха и водата до опрашване на селскостопанските култури и предпазване от наводнения. Това представлява неимоверен социален и икономически разход за ЕС. Икономическата стойност на опрашването чрез насекоми, което силно намалява в Европа, се оценява например на 15 милиарда евро на година. На световно равнище ситуацията е не по-малко тревожна.

Приетата днес стратегия включва шест приоритетни цели и съпътстващи мерки за значително намаляване на заплахите за биоразнообразието. Тези мерки включват:

  • цялостно прилагане на съществуващото законодателство за опазване на природата и мрежата от природни ресурси, гарантиращо значително подобряване на защитения статус на местообитанията и видовете;

  • подобряване и по възможност възстановяване на екосистемите и техните функции предимно чрез по-честото използване на зелена инфраструктура;

  • осигуряване на устойчивото развитие на селското и горското стопанство;

  • опазване и защита на рибните запаси на ЕС;

  • контролиране на инвазивните видове, които все по-често са причина за загубата на биоразнообразие в ЕС;

  • по-активно участие на ЕС в глобалните инициативи за предотвратяване на загубата на биоразнообразие.

Спазване на поетите задължения

Стратегията е съгласувана с двата основни ангажимента, поети от европейските лидери през март 2010 г.: спиране на загубата на биоразнообразие в ЕС до 2020 г. и опазване, оценяване и възстановяване на биологичното разнообразие и функционирането на екосистемите в ЕС до 2050 г. Тя съответства също на глобалните ангажименти, поети в рамките на Конвенцията за биологичното разнообразие през октомври 2010 г. в Нагоя, където световните лидери одобриха пакет от мерки, целящи спиране на загубата на биоразнообразие по света през следващото десетилетие.

Като неделима част от стратегията „Европа 2020“, стратегията за биоразнообразието ще допринесе за постигането на целите на ЕС в областта на ресурсната ефективност, като осигури устойчивото управление на природния капитал на Европа, както и на целите по отношение на ограничаването на изменението на климата и адаптирането, като повиши устойчивостта на екосистемите и на техните функции.

Контекст

Естествените и природните ресурси на планетата ни — от отделните биологични видове до цели екосистеми като гори, коралови рифове, сладководни басейни и почви — намаляват с обезпокоителни темпове. Загубата на биоразнообразие струва всяка година милиарди на световната икономика, ощетява националните икономики, влошава перспективите за предприятията и намалява възможностите за борба с бедността.

Причините за загубата на биоразнообразие в ЕС се дължат главно на новите методи за използване на земята, замърсяването, прекомерната експлоатация на ресурсите, неконтролирането разпространение на неместни видове и климатичните промени. Всички те представляват постоянна и дори растяща заплаха. Състоянието на едва 17 % от оценените местообитания и видове се характеризира като благоприятно и защитено, а повечето екосистеми вече не са способни да функционират оптимално в качествено и количествено изражение, т.е. да гарантират опрашване на културите, чист въздух и вода, контрол на наводненията или ерозията.

В резултат на човешката дейност броят на изчезващите видове в световен мащаб в момента е до 1000 пъти над естественото си равнище. В ЕС около 25 % от европейските животински видове, в това число бозайници, земноводни, влечуги, птици и пеперуди, са изложени на риск от изчезване, а 88 % от запасите от риба са свръхексплоатирани или почти изчерпани.

Допълнителна информация:

За по-подробна информация относно съдържанието на съобщението виж:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm

За въпроси и отговори относно новата стратегия виж: MEMO/11/268

Виж също кампанията за биоразнообразие на Комисията:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign/index_en.htm

За повече информация относно политиката на ЕС за биологичното разнообразие след 2010 г. виж:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar