Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/525

Brusel 3. mája 2011

Digitálna agenda: Komisia a európsky priemyselný sektor spájajú sily pri budovaní internetu budúcnosti

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová dnes spustila prvú fázu verejno-súkromného partnerstva v oblasti internetu budúcnosti (FI-PPP) s hodnotou 600 miliónov EUR. Toto partnerstvo bude podporovať inováciu v Európe a pomáhať podnikom a verejným správam vyvíjať internetové riešenia schopné zvládať exponenciálny nárast objemu online dát. Doteraz sme poznali internet prepojených počítačov a prepojených ľudí, teraz však internet začína byť mobilný a bude prepájať celú škálu strojov a predmetov. Vo svojej súčasnej podobe jednoducho nedokáže zvládnuť tieto budúce toky údajov, ani zabezpečiť požadovanú presnosť, odolnosť a bezpečnosť. Partnerstvo preskúma osem oblastí, v ktorých by táto dátová revolúcia mohla podnietiť inováciu a zamestnanosť v oblasti mobilných zariadení, v odvetví softvéru a v službách. Európska komisia uvoľnila finančné prostriedky vo výške 300 miliónov EUR na obdobie 5 rokov. Európske výskumné organizácie, verejný sektor a priemyselný sektor sa zaviazali prispieť do tohto PPP rovnakou sumou. Dnes spustené projekty spolu získajú 90 miliónov EUR z prostriedkov EÚ (rovnakú sumu poskytnú ďalší partneri podieľajúci sa na projekte). Posilnenie a presné zameranie výskumu, rozvoja a inovácie v EÚ je kľúčovým prvkom Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200).

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Internetová ekonomika do roku 2014 zaznamená nárast dosahujúci 5,8 % HDP, čo predstavuje takmer 800 miliárd EUR. Sme však ešte len na začiatku éry internetu. Európa musí zmobilizovať všetky schopnosti, aby si nielen udržala vedúce postavenie v tomto sektore a zaručila svoju konkurencieschopnosť v budúcnosti a uvoľnila svoj kreatívny, inovačný a podnikateľský potenciál, ale aj zaistila európske hodnoty ako sú ochrana súkromia, otvorenosť a rozmanitosť. Preto by sme mali využiť verejné finančné zdroje inteligentným spôsobom tak, aby sme podnietili investície aj z priemyselného sektora – ak totiž nebudeme investovať ako prví my, urobia tak naši konkurenti vo svete.“

Miera prenosu údajov cez internet každoročne rastie o 60%. Už teraz sa spoliehame na využitie internetu pri mnohých základných službách. Nové služby v oblasti mobility, úspory energie, zdravotnej starostlivosti a verejnej správy podnietia vývoj nových aplikácií, ktoré si nevieme ešte ani predstaviť.

Európska komisia sa vo svojom úsilí využiť túto príležitosť a zabezpečiť budúcu konkurencieschopnosť Európy zaviazala vstúpiť do FI-PPP a zamerať sa na celý rad kľúčových problémov, ktoré v súčasnosti brzdia rozvoj internetu v Európe.

Dodnes 152 priekopníckych organizácií prisľúbilo využiť toto partnerstvo na vybudovanie internetu budúcnosti v Európe. Súkromné spoločnosti, výskumné organizácie a verejný sektor sa zaviazali vyrovnať finančné prostriedky EÚ vo výške 90 miliónov EUR v prvej fáze programu. Ide o prvú časť celkového príspevku EÚ vo výške 300 miliónov EUR v päťročnom PPP. Iniciatíva vychádza z existujúceho výskumu financovaného z EÚ a spolupracuje s partnermi na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni s cieľom vyvinúť nové technológie, služby a obchodné modely pre internet budúcnosti.

Normalizovaná a interoperabilná platforma internetových služieb

Na projekt FI-WARE sa zo zdrojov EÚ vyčlenilo 41 miliónov EUR určených na vyvinutie súboru základných nástrojov platformy potrebných na vytvorenie inovačných budúcich internetových služieb, ako je ochrana súkromia, spracovanie údajov v reálnom čase a cloud computing. Súbor nástrojov bude prístupný pre všetkých, aby sa umožnila inovácia. Na spustenie procesu inovácie prebehne v mestách ako napríklad Štokholm alebo Santander niekoľko veľkých skúšobných projektov inovácie služieb a aplikácií založených na internete. Osem vzorových projektov (na každý z nich sa počas obdobia 2 rokov poskytne približne 5 miliónov EUR) ako prvé preskúmajú budúcnosť internetu v týchto oblastiach:

  • verejne prístupné údaje o životnom prostredí (ENVIROFI)

  • zabezpečenie inteligentnejšieho hodnotového reťazca potravín (SMARTAGRIFOOD)

  • prínosy riadenia elektrickej energie na úrovni komunít (FINSENY)

  • zabezpečenie inteligentnejšej a efektívnejšej infraštruktúry v mestských oblastiach (OUTSMART), vyvinutie inovačných ekosystémov, ktoré budú riešiť otázky dopravy a životného prostredia, odpadového hospodárstva, vody a odpadových vôd, inteligentného merania a pouličného osvetlenia a vody a životného prostredia v Londýne, Berlíne, Aarhuse, Santanderi a Trente

  • prepojené médiá vrátane hier (FI-CONTENT)

  • zvýšenie efektívnosti v medzinárodných logistických hodnotových reťazcoch (FINEST)

  • osobná mobilita (INSTANT MOBILITY)

  • zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev v mestách (SAFECITY).

Kontext

Program verejno-súkromného partnerstva pre internet budúcnosti zahŕňa 152 rôznych organizácií. Zúčastňuje sa na ňom 23 členských štátov EÚ alebo krajín, ktoré sa podieľajú na siedmom rámcovom programe EÚ pre výskum (7. RP). Podrobnosti nájdete na stránke www.fi-ppp.eu.

Prvá fáza FI-PPP bude trvať dva roky (2011 - 2012) a počas nej sa vyvinie súbor nástrojov generických služieb na prípravu veľkého skúšobného projektu. V druhej fáze (2013 - 2014) bude prebiehať veľké testovanie inovačných a komplexných internetových služieb a aplikácií v širokom spektre domén na celom území Európy. Tretia fáza (2014 - 2015) sa zameria na premenu týchto skúšobných projektov na plodné digitálne ekosystémy a ich napojenie na miestnu politiku inovácie.

FI-PPP je otvorenou iniciatívou. Viacfázová koncepcia a otvorené výzvy pre FI-WARE zabezpečujú širokú a dostupnú účasť. Práca FI-PPP bude tvoriť základ pre ďalšie inovačné úsilia.

Európska komisia spolu s priemyselným sektorom vytvorila celý rad ďalších PPP zaoberajúcich sa výskumom a inováciou, konkrétne iniciatívu Ekologické auto, Továrne budúcnosti a Energeticky efektívne budovy (pozri IP/09/1116).

Webová stránka digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová stránka Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na službe Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar