Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/525

Bruksela, 3 maja 2011 r.

Europejska agenda cyfrowa: podstawy Internetu przyszłości wspólnym wysiłkiem Komisji i zainteresowanej branży

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes otworzyła dziś oficjalnie pierwszy etap wartego 600 mln euro partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Internetu przyszłości. Celem partnerstwa ma być wspomaganie innowacji w Europie i pomoc dla przedsiębiorstw oraz rządów pragnących rozwijać takie zastosowania internetowe, które będą w stanie zapanować nad wykładniczym wzrostem ilości danych przetwarzanych drogą internetową. O ile dotychczas mieliśmy w głównej mierze do czynienia z Internetem jako siecią komputerów, służącą łączeniu ludzi, obecnie sieć ta nabiera charakteru przenośnego, łącząc cały szeroki wachlarz rozmaitych urządzeń i przedmiotów. Dzisiejszy Internet nie jest po prostu w stanie ogarnąć i przetworzyć nadchodzącej powodzi danych, nie mówiąc o zapewnieniu pożądanej precyzji, odporności i bezpieczeństwa ich przetwarzania. Partnerstwo ma zbadać możliwości w ośmiu obszarach, w których taka rewolucja masowości danych mogłaby pobudzić do nowatorskich rozwiązań i rozbudować rynek pracy w branżach przenośnego Internetu, oprogramowania i usług. Komisja Europejska wyasygnowała już budżet 300 mln euro do spożytkowania w ciągu pięciu lat, podczas gdy europejskie organizacje badawcze, sektor publiczny i przedsiębiorstwa zainteresowanych branż zadeklarowały, że zainwestują równe nakłady w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zapoczątkowane dziś projekty otrzymają w sumie 90 mln euro ze środków unijnych (do których dołożą się proporcjonalne nakłady ze strony pozostałych partnerów). Spotęgowanie i ściślejsze ukierunkowanie wysiłków UE w zakresie badań, rozwoju i innowacji jest istotnym elementem Europejskiej agendy cyfrowej (zob. IP/10/581, MEMO/10/199 i MEMO/10/200).

Oto komentarz Neelie Kroes, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej ds. agendy cyfrowej: „Do roku 2014 r. gospodarka internetowa wzrośnie do poziomu 5,8 proc. PKB, czyli niemal 800 mld euro. A przecież era sieci dopiero się zaczyna! Europa powinna zmobilizować cały dostępny sobie zasób talentów, by utrzymać się w czołówce tego sektora, w trosce o przyszłą konkurencyjność Europy; a jednocześnie uruchomić europejski potencjał twórczy, nowatorski i przedsiębiorczy – dla zabezpieczenia takich wartości europejskich, jak ochrona prywatności, otwartość i różnorodność kulturowa. Z tego względu musimy wykorzystywać pieniądze podatnika tak przemyślnie, aby zwielokrotnić efekty inwestycji przedsiębiorców – bo jeśli sami nie zainwestujemy i nie zapoczątkujemy innowacji, rywale nie będą czekać z założonymi rękami.”

Globalny przesył danych drogą internetową narasta co roku o 60%. Już obecnie polegamy na sieci, korzystając z wielu bardzo ważnych usług. Nowe usługi w dziedzinach mobilności, oszczędzania energii, opieki zdrowotnej i rządów zaowocują rozwojem nowych, niewyobrażalnych do tej pory zastosowań.

Chcąc pochwycić tę szansę i w trosce o przyszłą pozycję konkurencyjną Europy, przystępując do partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Internetu przyszłości Komisja Europejska podjęła określone zobowiązania, mając na uwadze szereg naczelnych przeszkód na drodze rozwoju Internetu w Europie.

Jak dotychczas pierwsze 152 organizacje zobowiązały się do przyczynienia się, w ramach partnerstwa, do budowy podstaw Internetu przyszłości. Przedsiębiorcy prywatni, organizacje badawcze i przedstawiciele sektora publicznego podjęli zobowiązanie, by dorównać nakładom unijnym (rzędu 90 mln euro) przeznaczonym na sam pierwszy etap programu. Ma to być pierwsza z transz składających się na unijny wkład 300 mln euro przeznaczony na pięcioletnią działalność partnerstwa publiczno-prywatnego. Ostatnia inicjatywa wyróżnia się nowością na tle dotychczasowych badań finansowanych ze środków UE z udziałem partnerów na szczeblu krajowym i regionalnym a służących opracowaniu nowych technologii, usług i pomysłów na działalność gospodarczą w warunkach Internetu przyszłości.

Znormalizowana, w pełni interoperacyjna internetowa platforma usługowa

Projekt ten, pod nazwą FI-Ware, ma otrzymać łącznie 41 mln euro z funduszy unijnych przeznaczonych na rozwinięcie istotnych narzędzi niezbędnych platformie, na której powstać mają nowatorskie usługi internetowe przyszłości w dziedzinie ochrony prywatności, przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i rozproszonej mocy obliczeniowej (tzw. cloud computing). Dosłownie każdy innowator uzyska dostęp do nowego zestawu narzędzi. Dla sprawnego rozruchu procesu innowacji, w takich miastach jak Sztokholm i Santander przeprowadzona zostanie cała seria prób nowatorskich usług świadczonych drogą internetową i podobnych rozwiązań. Osiem projektów skupionych na konkretnych przypadkach (z odrębnymi, dwuletnimi budżetami rzędu 5 mln euro) ma wytyczyć kierunki rozwoju, badając szczególnie następujących aspektów Internetu przyszłości, jak:

  • dane środowiskowe w domenie publicznej (ENVIROFI)

  • inteligentne zarządzanie jakością w łańcuchu żywnościowym (SMARTAGRIFOOD)

  • wykorzystanie nadwyżek energii dzięki zarządzaniu na poziomie wspólnotowym (FINSENY)

  • rozwój inteligentnej a zarazem wydajniejszej infrastruktury publicznej w obszarach miejskich (OUTSMART), rozwój ekologicznych systemów innowacyjnych w Londynie, Berlinie, Aarhus, Santanderze i Trydencie, poświęconych w szczególności: relacjom transportu i środowiska, zarządzaniu odpadami, gospodarce wodno-ściekowej, inteligentnym pomiarom zużycia energii i oświetlenia ulicznego oraz zagadnieniom wodno-ekologicznym

  • media sieciowe, łącznie z grami (FI-CONTENT)

  • zwiększanie efektywności w łańcuchach wartości logistyki międzynarodowej (FINEST)

  • mobilność osobista (INSTANT MOBILITY)

  • doskonalenie systemów bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej (SAFECITY).

Szersze tło partnerstwa

W program partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Internetu przyszłości zaangażowały się dotąd 152 organizacje. Są to organizacje z 23 państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych z unijnym siódmym programem ramowym w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (7PR). Szczegółowe informacje o partnerstwie można znaleźć na stronie internetowej: www.fi-ppp.eu

Początkowa faza partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Internetu przyszłości ma trwać dwa lata (2011-2012) i zakończyć się opracowaniem zestawu uniwersalnych narzędzi gotowych do testów na dużą skalę. W fazie drugiej (2013-2014) odbędą się szeroko zakrojone próby innowacyjnych i złożonych usług i aplikacji internetowych, obejmujących szeroki zakres dziedzin w całej Europie. Faza trzecia (2014-2015) ma na celu przekształcenie wspomnianych prób w żywe i otwarte ekosystemy cyfrowe, przy jednoczesnym włączeniu ich w ramy regionalnej polityki innowacji.

Inicjatywa partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz Internetu przyszłości ma charakter otwarty. Koncepcja wieloetapowej realizacji oraz otwartych przetargów na rozwiązania FI-WARE ma zapewnić możliwości szerokiego i otwartego uczestnictwa. Prace PPP na rzecz Internetu przyszłości dopuszczają wszelkie inicjatywy służące ich unowocześnieniu.

Komisja Europejska wraz z przedstawicielami branży zapoczątkowała cały szereg innych partnerstw publiczno-prywatnych powiązanych z innowacją i badaniami naukowymi, by wspomnieć choćby „ekologiczne samochody”, fabryki przyszłości albo energooszczędne budynki (zob. IP/09/1116).

Agenda cyfrowa w Internecie:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Strona komisarz Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitterze:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar