Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/525

Brüssel, 3. mai 2011

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon ja Euroopa tööstussektor ühendavad jõud tuleviku interneti ülesehitamiseks

Täna käivitas Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes tuleviku internetti käsitleva avaliku ja erasektori partnerluse esimese etapi. Partnerluse jaoks on eraldatud 600 miljonit eurot. Partnerlusega toetatakse Euroopa innovatsiooni ning aidatakse ettevõtjatel ja valitsustel välja töötada internetilahendusi, mis on suutelised haldama internetiandmete plahvatuslikku kasvu. Kui seni oleme kogenud internetti, mis ühendab arvuteid ja inimesi, siis nüüd muutub internet mobiilseks ja ühendab ka mitmesuguseid masinaid ja objekte. Praegu ei ole internet lihtsalt võimeline tuleviku andmevooge haldama ega pakkuma soovitavat täpsust, vastupidavust ja turvalisust. Partnerluse käigus uuritakse kaheksat valdkonda, kus selline andmerevolutsioon võib edendada innovatsiooni ja luua töökohti mobiilside-, tarkvara- ja teenuste sektoris. Euroopa Komisjon eraldab viie aasta jooksul rahastamiseks 300 miljonit eurot ning Euroopa teadusorganisatsioonid, avalik sektor ja tööstusharu panustavad võrdselt nimetatud avaliku ja erasektori partnerlusse. Täna käivitatud projekte rahastab EL 90 miljoni euroga (sellele lisandub teiste projektipartnerite samaväärne panus). ELi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialaste jõupingutuste edendamine ja suunamine on Euroopa digitaalarengu tegevuskava (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200) põhiosa.

Euroopa komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Internetimajandus kasvab 2014. aastaks 5,8%ni SKPst, st 800 miljardi euroni. Kuid me oleme alles internetiajastu lävepakul. Euroopa peab mobiliseerima kõik oma talendid, et püsida selles valdkonnas esirinnas, mitte ainult selleks, et tagada Euroopa konkurentsivõime tulevikus ning päästa valla Euroopa loomingulisus, innovatsioon ja ettevõtlus, vaid ka selleks, et kaitsta Euroopa väärtusi, nagu privaatsus, avatus ja mitmekesisus. Seepärast peaksime kasutama riikide rahalisi vahendeid arukalt, et soodustada tööstusharu investeeringuid, sest kui meie ei investeeri esimesena, teevad seda meie rahvusvahelised konkurendid.”

Andmeedastus Internetis suureneb 60% igal aastal. Internetist sõltub juba paljude oluliste teenuste osutamine. Uued teenused liikuvuse, energiasäästu, tervishoiu ja juhtimise valdkonnas aitavad kaasa selliste uute rakenduste väljatöötamisele, millest me ei ole osanud veel undki näha.

Selle võimaluse ärakasutamiseks ja Euroopa tuleviku konkurentsivõime tagamiseks on Euroopa Komisjon loonud tuleviku internetti käsitleva avaliku ja erasektori partnerluse, milles raames tegeletakse paljude põhiprobleemidega, mis pärsivad praegu interneti arengut Euroopas.

Praegu on 152 teedrajavat organisatsiooni võtnud eesmärgiks rakendada nimetatud partnerlust Euroopa tuleviku interneti ülesehitamiseks. Eraettevõtjad, teadusorganisatsioonid ja avalik sektor on võtnud oma kohuseks rahastada programmi esimest etappi ELi 90 miljoni euro suuruse panusega samaväärse summaga. See on esimene osa ELi 300 miljoni euro suurusest panusest viieaastasesse partnerlusse. See algatus tugineb olemasolevatele ELi rahastatud uurimisprojektidele ning selle raames tehakse koostööd riikliku ja piirkondliku tasandi partneritega, et töötada tuleviku interneti jaoks välja uusi tehnoloogiaid, teenuseid ja ärimudeleid.

Standarditud ja koostalitlusvõimeline internetiteenuste platvorm

EL rahastab projekti FI-WARE 41 miljoni euro ulatuses, et välja töötada platvormi peamised tööriistad, mida on vaja selliste innovatiivsete tuleviku internetiteenuste arendamiseks nagu privaatsus, töötlemine reaalajas ja pilvandmetöötlus. Neid tööriistu võivad kõik innovatsiooniks kasutada. Selleks et innovatsiooniprotsessi kiirendada, toimub näiteks Stockholmis ja Santanderis innovatiivsete internetipõhiste teenuste ja rakenduste laiaulatuslik testimine. Kaheksa testprojekti (mida rahastatakse kahe aasta jooksul ligikaudu viie miljoni euro ulatuses) raames juhitakse arenguprotsesse ja uuritakse interneti tulevikku sellistes valdkondades nagu:

  • keskkonnaalased andmed avalikus sektoris (ENVIROFI);

  • toidu väärtusahela arukamaks muutmine (SMARTAGRIFOOD);

  • kasusaamine elektrienergia haldamisest ühenduse tasandil (FINSENY);

  • linnapiirkondade avaliku infrastruktuuri muutmine arukamaks ja tõhusamaks (OUTSMART), selliste innovatiivsete ökosüsteemide väljatöötamine Londonis, Berliinis, Aarhusis, Santanderis ja Trentos, mis hõlmavad vastavalt transporti ja keskkonda, jäätmekäitlust, vett ja reovett, arukate arvestite kasutamist ja tänavavalgustust ning vett ja keskkonda;

  • võrgumeedia, sealhulgas mängud (FI-CONTENT);

  • tõhususe suurendamine rahvusvahelistes logistika väärtusahelates (FINEST);

  • isikute liikuvus (INSTANT MOBILITY);

  • linnapiirkondade turvalisemaks muutmine (SAFECITY).

Taust

Tuleviku internetti käsitleva avaliku ja erasektori partnerluse programm hõlmab 152 eri organisatsiooni. Osalejad on 23 ELi liikmesriigi või ELi seitsmenda teadusuuringute raamprogrammiga (FP7) liitunud riigi organisatsioonid. Üksikasjad on esitatud veebilehel www.fi-ppp.eu.

Tuleviku internetti käsitleva avaliku ja erasektori partnerluse esimene etapp kestab kaks aastat (2011–2012) ja selle käigus töötatakse laiaulatuslikuks testimiseks välja üldteenuste tööriistad. Teises etapis (2013–2014) testitakse laiaulatuslikult innovatiivseid ja keerukaid internetiteenuseid ja -rakendusi paljudes valdkondades üle kogu Euroopa. Kolmandas etapis (2014–2015) muudetakse nimetatud testimised viljakateks digitaalseteks ökosüsteemideks ja ühendatakse need piirkondliku innovatsioonipoliitikaga.

Tuleviku internetti käsitlev avaliku ja erasektori partnerlus on avatud algatus. Mitmeetapiline lähenemisviis ja FI-WARE’iga seotud avalikud projektikonkursid tagavad ulatusliku ja avatud osalemise. Tuleviku internetti käsitleva avaliku ja erasektori partnerluse raames tehtud tööd võivad teised uuendada.

Euroopa Komisjon on ühiselt tööstusharuga loonud hulgaliselt muid innovatsiooni ja uurimistegevusega seotud avaliku ja erasektori partnerlusi, näiteks energiasäästlike autode algatus, tuleviku tehaste algatus ja energiatõhusate ehitiste algatus (vt IP/09/1116).

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar