Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/525

Брюксел, 3 май 2011 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията и европейската промишленост обединяват усилията си за изграждане на интернет на бъдещето

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, даде началото на първата фаза от публично-частно партньорство за интернет на бъдещето (ПЧП-ИБ) на стойност 600 млн. EUR. Партньорството ще е в подкрепа на иновациите в Европа и ще спомага за това предприятия и правителства да разработват базирани на интернет решения, позволяващи да се управлява експоненциалното нарастване на данните, достъпни онлайн. До сега използвахме свързани чрез интернет компютри и хора, но интернет вече се приспособява към преносими устройства и ще свързва най-различни машини и предмети. В настоящия си вид интернет не е в състояние да поеме тези бъдещи потоци от данни, нито да осигури желаната точност, устойчивост и безопасност. В рамките на партньорството ще бъдат проучени осем области, в които бурното развитие в обмена на данни може да стимулира иновациите и да осигури работни места в секторите на софтуера и на мобилните комуникации, както и при услугите. Европейската комисия предоставя финансиране от 300 млн. EUR за 5 години, а европейските научноизследователски организации, публичният сектор и промишлеността се ангажират за посоченото ПЧП с насрещно финансиране в същия размер. Стартираните днес проекти ще получат финансиране от ЕС в общ размер на 90 млн. EUR (и още толкова от други партньори по проекта). Основен елемент от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа е полагането на повече и по-целенасочени усилия в областта на научните изследвания, развойната и новаторската дейност в Европа (вж. IP/10/581, MEMO/10/199 и MEMO/10/200).

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия по цифровите технологии, заяви: „Икономиката, основана на интернет, ще нарасне до 5,8 % от БВП или почти 800 млрд. евро до 2014 г. А сме едва в началото на ерата на интернет. Европа трябва да мобилизира целия си талант да остане водеща в този сектор не само за да осигури своята бъдеща конкурентоспособност и да даде свободна изява на европейското творчество, новаторство и предприемачески дух, но и за да защити европейските ценности — неприкосновеност на личния живот, отвореност и многообразие. Ето защо следва да използваме обществените финанси по интелигентен начин за привличане на инвестиции от промишлеността — ако изгубим инициативата в инвестициите и иновациите, ще я поемат конкурентите ни в световен мащаб“.

Трафикът на данни в интернет нараства с 60% всяка година. Ние вече разчитаме на интернет за осигуряването на много основни услуги. Новите услуги в областта на мобилността, енергоспестяването, здравеопазването и управлението ще стимулират разработването на нови приложения, които все още дори не си представяме.

За да се възползва от тази възможност и да гарантира бъдещата конкурентоспособност на Европа, Европейската комисия се ангажира в ПЧП-ИБ, което ще се занимае с редица ключови предизвикателства, спъващи в момента развитието на интернет в Европа.

Днес, 152 водещи организации се ангажираха да използват това партньорство за изграждане на европейския интернет на бъдещето. Частни дружества, изследователски организации и публичният сектор са се ангажирали с равностойно на това от ЕС финансиране в размер на 90 млн. EUR за първата фаза от програмата. Това е първата част от общо 300 млн. EUR, с които ще участва ЕС през петте години на ПЧП. Инициативата се основава на осъществявани научни изследвания, финансирани от ЕС, и обединява партньори на национално и регионално равнище за разработване на нови технологии, услуги и бизнес модели за интернет на бъдещето.

Стандартизирана и оперативно съвместима интернет платформа за услуги

Проектът FI-WARE ще бъде финансиран от ЕС с 41 млн. EUR за разработване на основен платформен инструментариум, необходим за разработването на новаторски интернет услуги на бъдещето, свързани например с правото на неприкосновеност на личния живот, обработката на данни в реално време и изчислителните облаци. Желаещите да разработят свои иновативни решения ще получат свободен достъп до набора от инструменти. Процесът на разработване на новаторски услуги ще бъде задвижен чрез поредица от широкомащабни тестове на новаторски интернет услуги и приложения, които ще се проведат в градове като Стокхолм и Сантандер. Водещ елемент при разработките ще бъдат осем целеви проекти, финансирани с по около 5 млн. EUR в продължение на 2 години, които ще осигуряват напредъка в интернет на бъдещето по отношение на:

  • данните за околната среда, които са обществено достояние (проект ENVIROFI);

  • внасянето на по-интелигентен подход във веригата за създаване на добавена стойност при хранителните продукти (SMARTAGRIFOOD);

  • извличането на ползи от управлението на електроенергията на общностно ниво (FINSENY);

  • преустройването на градските зони с една по-интелигентна и ефикасна обществена инфраструктура (OUTSMART), разработването на иновативни екосистеми в Лондон, Берлин, Аархус, Сантандер и Тренто, обхващащи съответно транспорта и околната среда, управлението на отпадъците, водоснабдяването и канализацията, интелигентното отчитане на потреблението и уличното осветление, както и управлението на водните ресурси и на околната среда;

  • свързаните в мрежа медии, включително игрите (FI-CONTENT);

  • оптимизирането на веригите за добавена стойност при международната логистика (FINEST);

  • личната мобилност (INSTANT MOBILITY);

  • осигуряването на повече безопасност на обществените градски райони (SAFECITY).

Контекст

Публично-частното партньорство за интернет на бъдещето включва 152 различни организации. Участват организации от 23 държави-членки или държави, асоциирани към Седмата рамкова програма за научни изследвания (РП7) на ЕС. За подробности — www.fi-ppp.eu.

Първата фаза на ПЧП-ИБ ще продължи две години (2011—2012 г.) и ще се състои в разработването на инструментариум за услуги от общо естество като прелюдия към втората фаза. Втората фаза (2013—2014 г.) ще се състои в широкомащабни изпитания на иновативни и комплексни интернет услуги и приложения в широк кръг от области из цяла Европа. Третата фаза (2014—2015 г.) ще цели превръщането на резултатите от тези изпитания в плодотворни цифрови екосистеми и тяхното свързване със съответните регионални политики в областта на иновациите.

ПЧП-ИБ е отворена инициатива. Многоетапният подход и откритите покани за предложения, свързани с FI-WARE, са гаранция за широко и свободно участие. Резултатите от ПЧП-ИБ ще са обществено достояние и могат да послужат за разработването на допълнителни нововъведения.

Европейската комисия е участвала съвместно с промишлеността в редица други ПЧП, свързани с иновациите и научните изследвания, по-специално инициативите за „Зелени автомобили“, „Фабрики на бъдещето“ и „Енергийно ефективни сгради“ (виж IP/09/1116).

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Уебсайт на Нели Крус:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус на Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar