Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/523

Bryssel den 3 maj 2011

Gränsöverskridande transaktioner: Europeiska kommissionen offentliggör genomförbarhetsstudie om europeisk avtalsrätt utförd av en expertgrupp

En expertgrupp inrättad av Europeiska kommissionen har idag överlämnat en genomförbarhetsstudie om ett framtida initiativ om europeisk avtalsrätt. Gruppen, som består av rättstillämpare, tidigare domare och akademiker från hela EU, sammankallades av kommissionen i april 2010 (IP/10/595) och har haft till uppgift att utforska sätt att förbättra avtalsrätten i EU. Den har sammanträtt en gång per månad och har regelbundet diskuterat sitt arbete med företrädare för företag – däribland små och medelstora företag – konsumentorganisationer och jurister. Observatörer från Europaparlamentet och rådet har också deltagit. Studien omfattar de mest relevanta praktiska frågorna i avtalsförhållanden, som t.ex. juridiska rättigheter när det gäller varor behäftade med fel och regler om orättvisa avtalsvillkor. Efter dagens offentliggörande får berörda parter fram till den 1 juli 2011 skicka in sina synpunkter på de olika artiklar som expertgruppen formulerat. Kommissionen kommer att ta hänsyn till dessa synpunkter och till resultaten av ett offentligt samråd som slutfördes i januari 2011 (MEMO/11/55). I nästa steg ska kommissionen avgöra om och i vilken utsträckning expertgruppens text kan utgöra en utgångspunkt för ett uppföljande politiskt initiativ om europeisk avtalsrätt.

”Europeiska unionen har nu bedrivit ett intensivt arbete kring avtalsrätt under mer än tio år och jag är tacksam över att medlemmarna i expertgruppen har befäst, förenklat, moderniserat och begränsat det förberedande arbete som hittills gjorts inom ramen för en genomförbarhetsstudie. Det är också glädjande att experter på avtalsrätt från mycket skilda rättstraditioner och med olika yrkesmässig bakgrund har nått ett samförstånd om dokumentet”, sade kommissionens vice ordförande Viviane Reding, tillika kommissionär för rättsliga frågor. ”Expertgruppens resultat är tveklöst ett viktigt framsteg i arbetet mot ett framtida europeiskt avtalsrättsligt instrument, som Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor stödde i en omröstning förra månaden. Denna studie ger EU-institutionerna en uppsättning verktyg för eventuella kommande EU-initiativ på det avtalsrättsliga området. Jag planerar att diskutera detta vidare med Europaparlamentet, det kommande polska ordförandeskapet och berörda parter för att undersöka om och hur dessa verktyg kan utgöra en grund för en politisk uppföljning om avtalsrätt till hösten. Mitt mål är att de små och medelstora företagen och konsumenterna ska kunna dra nytta av ett användarvänligt avtalsrättsligt instrument, särskilt vid gränsöverskridande transaktioner på den inre marknaden.”

Bakgrund

Avtal är väsentliga vid driften av företag och för att konsumenterna ska kunna göra sina inköp. De formaliserar en överenskommelse mellan parterna och kan omfatta en lång rad frågor, bl.a. försäljning av varor och tillhörande tjänster såsom reparationer och underhåll.

I dagens rättsläge måste företag och konsumenter på den inre marknaden hantera olika nationella avtalsrättsliga bestämmelser vid gränsöverskridande transaktioner. Detta står i skarp kontrast till situationen i Förenta staterna där en handlare kan sälja produkter i 50 stater på grundval av en enda uppsättning regler, trots att lagarna skiljer sig åt från New York till Kalifornien.

Inom EU bidrar bristen på enhetlighet inom avtalsrätten till högre kostnader, ökad rättsosäkerhet för företag och till att konsumenternas förtroende för den inre marknaden minskar. Transaktionskostnaderna (som att anpassa avtalsvillkor och affärsstrategier till upp till 27 rättssystem) och den rättsosäkerhet som uppstår vid kontakten med utländska avtalsrättsliga bestämmelser gör det särskilt svårt för små och medelstora företag, som utgör 99 % av företagen i EU, att expandera på den inre marknaden.

Föreställ dig t.ex. ett brittiskt företag med sex anställda och en genomsnittlig årsomsättning på 150 000 euro som har en framgångsrik produkt och vill sälja den i hela Europa. Företagets transaktionskostnader, dvs. kostnaderna för de avtalsrättsliga experter som det måste anlita för att ta hänsyn till lagstiftningen i de övriga 26 länderna, skulle kunna uppgå till omkring 275 000 euro.

Konsumenterna tvekar också att utnyttja den inre marknaden eftersom de är osäkra på sina rättigheter. En finsk kvinna skulle kunna köpa sina favoritskor från en fransk nätbutik för 110 euro (exklusive leveranskostnader), men känner sig kanske ändå tryggare med att betala 150 euro i Finland, kanske för att hon känner sig osäker på om hon vid köp på nätet har rätt att begära att skorna ersätts om sulorna faller av efter en vecka.

Inom ramen för Europe 2020-strategin (IP/10/225) åtgärdar kommissionen för närvarande flaskhalsar på den inre marknaden för att driva på den ekonomiska återhämtningen. Detta inbegriper framsteg mot en europeisk avtalsrätt.

I juli 2010 lade kommissionen fram flera alternativ i en grönbok för en mer samstämmig avtalsrätt. Kommissionen genomförde sedan ett offentligt samråd som löpte fram till den 31 januari 2011 och inbringade 320 svar (MEMO/11/55).

Den 12 april 2011 godkände Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor ett initiativbetänkande av Diana Wallis som stödjer en frivillig europeisk avtalsrätt (MEMO/11/236). Utskottet sade också att ett frivilligt instrument skulle kunna kompletteras med verktyg som bidrar till att garantera samstämmigheten och kvaliteten i lagstiftningen om den europeiska avtalsrätten.

För ytterligare upplysningar:

Genomförbarhetsstudie utförd av expertgruppen om europeisk avtalsrätt:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Nyhetssidan för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsidan för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

BILAGA

Medlemmar i expertgruppen om europeisk avtalsrätt

Professor Hugh Beale (United Kingdom), QC, FBA, Law Commissioner for England and Wales from 2000 to 2007 and currently Professor of Law at the University of Warwick and visiting professor at the Universities of Amsterdam in the Netherlands and Oxford in the United Kingdom.

Professor Eric Clive (United Kingdom), CBE, FRSE, member of the Scottish Law Commission from 1981 to 2000 and visiting Professor of Scots Law at the University of Edinburgh.

Dr Susanne Czech (Austria), Secretary General at the European E-commerce and Mail Order Trade Association.

Professor Fernando Gomez (Spain), Professor of Law and Economics at Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.

Professor Luc Grynbaum (France), Professor of Law at Université Paris-Descartes in Paris.

Professor Torgny Håstad (Sweden), judge at the Swedish Supreme Court until December 2010 and currently Professor of Law at Uppsala University.

Professor Martijn Hesselink (Netherlands), Professor of Law at the University of Amsterdam.

Professor Miklos Kiraly (Hungary), Professor of Law at the Eötvös Loránd University in Budapest.

Professor Irene Kull (Estonia), Professor of Law at the Faculty of Law in Tartu.

Maître Pierre Levêque (France), Lawyer at the Paris Bar.

Professor Paulo Mota Pinto (Portugal), Professor of Law at the Universidade de Coimbra.

Professor Jerzy Pisulinski (Poland), Professor of Law at the Jagiellonnian University in Kraków.

Mr Bob Schmitz (Luxembourg), representative of the Consumer Union of Luxembourg.

Professor Hans Schulte-Nölke (Germany), Professor of Law and Director at the European Legal Studies Institute in Osnabrück.

Professor Jules Stuyck (Belgium), lawyer at the Brussels Bar and Professor of Law at the University of Leuven.

Professor Anna Veneziano (Italy), Professor of Law at the Università degli Studi di Teramo.

Ms Ioana Lambrina Vidican (Romania), Notary in Bucharest.


Side Bar