Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/523

V Bruseli 3. mája 2011

Cezhraničné transakcie: Európska komisia uverejnila štúdiu uskutočniteľnosti o európskom zmluvnom práve vypracovanú skupinou expertov

Skupina expertov zriadená Komisiou dnes predložila štúdiu uskutočniteľnosti týkajúcu sa budúcej iniciatívy v oblasti európskeho zmluvného práva. Komisia v apríli 2010 vytvorila skupinu zloženú z odborníkov z právnej praxe, bývalých sudcov a akademických pracovníkov z celej Európskej únie, aby preskúmala možnosti, ako zlepšiť zmluvné právo v EÚ (IP/10/595). Skupina sa stretávala raz mesačne a svoju prácu pravidelne konzultovala so zástupcami podnikateľov – vrátane malých a stredných podnikov (MSP) – spotrebiteľských organizácií a právnických profesií. Do práce skupiny boli zapojení aj pozorovatelia Európskeho parlamentu a Rady. Štúdia sa týka najdôležitejších praktických otázok zmluvných vzťahov, ako napríklad zákonných práv v prípade chybného tovaru a pravidiel určujúcich, ktoré zmluvné podmienky možno považovať za nespravodlivé. Na základe dnes uverejnenej správy môžu zainteresované strany do 1. júla 2011 zasielať svoje pripomienky k jednotlivým článkom, ktorých návrh vypracovala skupina expertov. Komisia okrem týchto príspevkov zohľadní aj výsledky verejnej konzultácie, ktorá bola ukončená v januári 2011 (MEMO/11/55). V ďalšej fáze bude musieť Komisia rozhodnúť o tom, či a do akej miery môže tento text vypracovaný skupinou expertov poslúžiť ako politické východisko pre nadväzujúcu iniciatívu v oblasti európskeho zmluvného práva.

„Som vďačná členom expertnej skupiny, že po viac ako 10 rokoch intenzívnej práce Európskej únie v oblasti zmluvného práva konsolidovali, zjednodušili, modernizovali a zúžili rozsah prípravných prác do rámca štúdie uskutočniteľnosti. Je tiež pozitívne, že experti na zmluvné právo vychádzajúci z veľmi rozdielnych právnych tradícií a s odlišnými odbornými skúsenosťami boli schopní dohodnúť sa na tomto texte,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Výsledok práce skupiny expertov je bezpochyby významným krokom na ceste k budúcemu nástroju európskeho zmluvného práva, v prospech ktorého sa minulý mesiac vyslovil Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu. Táto štúdia dáva inštitúciám EÚ k dispozícii súbor nástrojov pre akúkoľvek budúcu iniciatívu EÚ v oblasti zmluvného práva. Mám v úmysle o tejto otázke ďalej rokovať s Európskym parlamentom, nadchádzajúcim poľským predsedníctvom a zainteresovanými stranami s cieľom zistiť či a ako môže tento súbor nástrojov poslúžiť ako základ nadväzujúcej politickej iniciatívy v oblasti zmluvného práva na jeseň tohto roku. Mojím cieľom je, aby malé a stredné podniky a spotrebitelia mali k dispozícii nástroj zmluvného práva, ktorý by bol ľahko použiteľný, a to najmä v prípade cezhraničných transakcií na jednotnom trhu."

Kontext

Zmluvy majú zásadný význam pre podnikateľskú činnosť a nákupy spotrebiteľov. Sú formálnym vyjadrením dohody medzi zmluvnými stranami a môžu sa týkať širokého spektra záležitostí vrátane predaja tovarov a súvisiacich služieb, ako sú napríklad opravy a údržba.

V súčasnosti je právny stav taký, že podnikatelia a spotrebitelia na jednotnom trhu sa musia v prípade cezhraničných transakcií riadiť rozdielnym zmluvným právom jednotlivých štátov. Táto situácia je diametrálne odlišná od situácie v Spojených štátoch amerických, kde obchodník môže predávať svoje výrobky v 50 štátoch na základe jedného súboru pravidiel napriek odlišnej právnej úprave od New Yorku až po Kaliforniu.

Súčasná fragmentácie zmluvného práva v rámci EÚ vedie k vyšším nákladom, zvyšuje právnu neistotu podnikateľov a znižuje spotrebiteľskú dôveru na jednotnom trhu. Transakčné náklady (napr. úprava zmluvných podmienok a obchodných politík, aby zodpovedali až 27 právnym systémom) a právna neistota vyplývajúca z potreby riadiť sa cudzím zmluvným právom predstavujú predovšetkým pre malé a stredné podniky, ktoré tvoria až 99 % podnikov EÚ, významnú prekážku pri expanzii na jednotnom trhu.

Predstavme si napríklad, že spoločnosť zo Spojeného kráľovstva, ktorá má šesť zamestnancov a priemerný ročný obrat 150 000 EUR, vyvinula úspešný výrobok a chcela by ho predávať v celej Európe. Transakčné náklady, ktoré by spoločnosť musela vynaložiť na služby odborníkov na zmluvné právo, aby dosiahla súlad s právnymi predpismi ostatných 26 štátov, by v tomto prípade mohli dosiahnuť približne 275 000 EUR.

Spotrebitelia tiež pristupujú k využívaniu výhod jednotného trhu opatrne, pretože si nie sú istí svojimi právami. Žena vo Fínsku by si síce mohla kúpiť pár topánok svojej obľúbenej značky z francúzskeho internetového obchodu za 110 EUR (bez dopravy), ale napriek tomu si možno radšej kúpi ten istý pár topánok za 150 EUR vo Fínsku. Dôvodom je, že si možno nebude istá, či má pri nákupe on-line právo žiadať o výmenu v prípade, ak jej napríklad z topánok po týždni odpadne podrážka.

V rámci stratégie Európa 2020 (IP/10/225) sa Komisia usiluje odstrániť prekážky na jednotnom trhu s cieľom podporiť oživenie hospodárstva. Súčasťou tohto úsilia je aj dosiahnutie pokroku v oblasti európskeho zmluvného práva.

V júli 2010 predstavila Komisia v zelenej knihe viacero možností, ako dosiahnuť jednotnejší prístup k zmluvnému právu. Následne Komisia zorganizovala verejnú konzultáciu, ktorá prebiehala až do 31. januára 2011 a v rámci ktorej jej bolo doručených 320 odpovedí (MEMO/11/55).

Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu schválil 12. apríla 2011 správu z vlastnej iniciatívy, ktorú vypracovala Diana Wallisová. Táto správa podporuje alternatívu voliteľného európskeho zmluvného práva (MEMO/11/236). Výbor tiež uviedol, že voliteľný nástroj by bolo možné doplniť referenčným „súborom ustanovení“, aby sa zaistil súlad a kvalita európskeho zmluvného práva.

Ďalšie informácie

Štúdia uskutočniteľnosti vypracovaná skupinou expertov pre európske zmluvné právo:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Informačné centrum Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

PRÍLOHA

Zloženie skupiny expertov pre európske zmluvné právo

Professor Hugh Beale (United Kingdom), QC, FBA, Law Commissioner for England and Wales from 2000 to 2007 and currently Professor of Law at the University of Warwick and visiting professor at the Universities of Amsterdam in the Netherlands and Oxford in the United Kingdom.

Professor Eric Clive (United Kingdom), CBE, FRSE, member of the Scottish Law Commission from 1981 to 2000 and visiting Professor of Scots Law at the University of Edinburgh.

Dr Susanne Czech (Austria), Secretary General at the European E-commerce and Mail Order Trade Association.

Professor Fernando Gomez (Spain), Professor of Law and Economics at Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.

Professor Luc Grynbaum (France), Professor of Law at Université Paris-Descartes in Paris.

Professor Torgny Håstad (Sweden), judge at the Swedish Supreme Court until December 2010 and currently Professor of Law at Uppsala University.

Professor Martijn Hesselink (Netherlands), Professor of Law at the University of Amsterdam.

Professor Miklos Kiraly (Hungary), Professor of Law at the Eötvös Loránd University in Budapest.

Professor Irene Kull (Estonia), Professor of Law at the Faculty of Law in Tartu.

Maître Pierre Levêque (France), Lawyer at the Paris Bar.

Professor Paulo Mota Pinto (Portugal), Professor of Law at the Universidade de Coimbra.

Professor Jerzy Pisulinski (Poland), Professor of Law at the Jagiellonnian University in Kraków.

Mr Bob Schmitz (Luxembourg), representative of the Consumer Union of Luxembourg.

Professor Hans Schulte-Nölke (Germany), Professor of Law and Director at the European Legal Studies Institute in Osnabrück.

Professor Jules Stuyck (Belgium), lawyer at the Brussels Bar and Professor of Law at the University of Leuven.

Professor Anna Veneziano (Italy), Professor of Law at the Università degli Studi di Teramo.

Ms Ioana Lambrina Vidican (Romania), Notary in Bucharest.


Side Bar