Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/523

Bruxelles, den 3. maj 2011

Handel på tværs af grænserne: Europa-Kommissionen offentliggør ekspertgruppes forundersøgelse vedrørende EU-aftaleret

En ekspertgruppe nedsat af Europa-Kommissionen har i dag fremlagt en gennemførlighedsundersøgelse af et kommende initiativ vedrørende EU-aftaleret. Kommissionen nedsatte ekspertgruppen i april 2010. Den består af repræsentanter for de juridiske erhverv, forhenværende dommere og juridiske eksperter fra hele EU. Målet var at finde frem til, hvordan aftaleretten i EU kan forbedres (IP/10/595). Ekspertgruppen har holdt månedlige møder og har regelmæssigt drøftet sit arbejde med repræsentanter for erhvervslivet – herunder små og mellemstore virksomheder – forbrugerorganisationer og de juridiske erhverv. Fra Europa-Parlamentet og Rådet har der deltaget observatører. Undersøgelsen dækker de mest relevante praktiske spørgsmål i forbindelse med aftaleforhold, f.eks. rettigheder i forbindelse med mangler ved varen og regler om urimelige aftalevilkår. Interesserede parter har frem til den 1. juli 2011 til at fremsætte deres bemærkninger til de enkelte artikler i ekspertgruppens undersøgelse. Bemærkningerne indgår sammen med resultaterne af den offentlige høring, der afsluttedes i januar 2011 (MEMO/11/55), i Kommissionens videre overvejelser. Derefter afgør Kommissionen, om – og i givet fald i hvilket omfang – ekspertgruppens undersøgelse kan danne udgangspunkt for et politisk initiativ vedrørende EU-aftaleret.

"I mere end 10 år har EU brugt mange kræfter på det aftaleretlige område. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes ekspertgruppens medlemmer at udbygge, forenkle og ajourføre det forberedende arbejde, der allerede er gjort, og indpasse essensen af det i en forundersøgelse. Jeg er også glad for at se, at eksperter i aftaleret, der er rundet af vidt forskellige retstraditioner og har helt forskellig erhvervsmæssig baggrund, har kunnet nå til enighed om dokumentet", udtaler Kommissionens næstformand med ansvar for retlige forhold, Viviane Reding. "Resultatet af ekspertgruppens arbejde er uden tvivl et vigtigt skridt på vejen mod det aftaleretlige EU-instrument, som Europa-Parlamentets retsudvalg gik ind for ved en afstemning i sidste måned. Undersøgelsen giver EU's institutioner en række redskaber, de kan anvende i forbindelse med alle fremtidige EU-initiativer på det aftaleretlige område. Jeg agter at drøfte med Europa-Parlamentet, det kommende polske formandskab og de interesserede parter, hvorvidt – og i givet fald hvordan – disse redskaber kan danne grundlag for et opfølgende politisk initiativ vedrørende EU-aftaleret til efteråret. Det er mit mål, at såvel de små og mellemstore virksomheder som forbrugerne skal kunne drage nytte af et brugervenligt aftaleretligt instrument, ikke mindst ved handel på tværs af grænserne i det indre marked."

Baggrund

Aftaler er vigtige for det at drive virksomhed og sælge til forbrugerne. De formaliserer den enighed, der er opnået mellem parterne. Indholdet af dem kan være vidt forskelligt, og de kan bl.a. dreje sig om salg af varer og dertil knyttede tjenesteydelser såsom reparationer og vedligeholdelse.

Den nuværende retstilstand indebærer, at erhvervsliv og forbrugere det indre marked skal håndtere flere forskellige nationale aftalelove, når de handler på tværs af grænserne. Det er helt forskelligt fra situationen i USA, hvor den handlende kan sælge sine produkter i alle 50 stater på grundlag af det samme regelsæt, selv om loven ikke er den samme i New York som i Californien.

Inden for EU øger de mange forskellige aftalelove omkostningerne, de øger den retlige usikkerhed for erhvervslivet, og de svækker forbrugernes tillid til det indre marked. De transaktionsomkostninger (f.eks. omkostningerne ved at tilpasse aftalevilkår og forretningspolitik til op til 27 forskellige retssystemer) og den retlige usikkerhed, der er forbundet med at skulle håndtere udenlandske aftaleretlige regler, gør det særligt vanskeligt for de små og mellemstore virksomheder, som udgør 99 % af alle virksomheder i EU, at ekspandere i det indre marked.

Et eksempel kunne være en britisk virksomhed med seks ansatte og en gennemsnitlig årlig omsætning på 150 000 EUR. Virksomheden har haft succes med et produkt, som den nu ønsker at markedsføre over hele Europa. Virksomheden kan meget vel stå over for transaktionsomkostninger på ca. 275 000 EUR til juridiske eksperter til at håndtere de 26 andre landes lovgivning.

Forbrugerne er også tilbageholdende med at udnytte det indre markeds muligheder, fordi de er usikre på, hvilke rettigheder de har. En finsk kvinde kunne måske nøjes med at betale 110 EUR (ekskl. levering) for sine yndlingssko i en fransk internetbutik, men føler sig mere tryg ved at betale 150 EUR i Finland. Hun kan nemlig være usikker på, om hun har reklamationsret, hvis skoenes såler falder af allerede en uge efter onlinekøbet.

Kommissionen arbejder inden for rammerne af sin Europa 2020-strategi (IP/10/225) på at fjerne flaskehalsene i det indre marked for at få sat skub i den økonomiske genopretning. Som led i denne indsats arbejder den bl.a. på at fremme en EU-aftaleret.

I juli 2010 udsendte Kommissionen en grønbog, der opererer med flere forskellige muligheder for at nå frem til større sammenhæng i aftaleretten. Derefter afholdt Kommissionen en offentlig høring frem til den 31. januar 2011. Der indkom 320 svar (MEMO/11/55).

Den 12. april 2011 godkendte Europa-Parlamentets retsudvalg Diana Wallis' initiativbetænkning, som gik ind for en fakultativ EU-aftaleret (MEMO/11/236). Ifølge udvalget kan det fakultative instrument suppleres med en række redskaber, der kan tjene som reference, til sikring af sammenhæng og kvalitet i lovgivningen om europæisk aftaleret.

Yderligere oplysninger

Forundersøgelse udført af ekspertgruppen vedrørende europæisk aftaleret:

http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Nyhedsrum for Generaldirektoratet for Retlige Anliggender:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hjemmeside for Europa-Kommissionens næstformand Viviane Reding, EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

BILAG

Sammensætningen af ekspertgruppen vedrørende europæisk aftaleret

Professor Hugh Beale (Det Forenede Kongerige), QC, medlem af Det Britiske Akademi, medlem af lovudvalget for England og Wales og i øjeblikket juraprofessor ved Universitetet i Warwick og gæsteprofessor ved Universitetet i Amsterdam i Nederlandene og Universitetet i Oxford i Det Forenede Kongerige

Professor Eric Clive (Det Forenede Kongerige), Commander of the Order of the British Empire, medlem af det skotske lovudvalg 1981-2001 og gæsteprofessor i skotsk ret ved Universitetet i Edinburgh

Dr. Susanne Czech (Østrig), generalsekretær i European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez (Spanien), juraprofessor ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona

Professor Luc Grynbaum (Frankrig), juraprofessor ved Université Paris-Descartes i Paris

Professor Torgny Håstad (Sverige), dommer ved den svenske Högsta Domstolen indtil december 2010 og i øjeblikket juraprofessor ved Universitetet i Uppsala

Professor Martijn Hesselink (Nederlandene), juraprofessor ved Universitetet i Amsterdam

Professor Miklos Kiraly (Ungarn), juraprofessor ved Eötvös Loránd-Universitetet i Budapest

Professor Irene Kull (Estland), juraprofessor ved juridisk fakultet i Tartu.

Pierre Levêque (Frankrig), advokat i Paris

Professor Paulo Mota Pinto (Portugal), juraprofessor ved Universitetet i Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski (Polen), juraprofessor ved Jagiellonnian-Universitetet i Kraków

Hr. Bob Schmitz (Luxembourg), repræsentant for Luxembourgs forbrugerorganisation

Professor Hans Schulte-Nölke (Tyskland), juraprofessor og direktør ved European Legal Studies Institute i Osnabrück

Professor Jules Stuyck (Belgien), advokat i Bruxelles og juraprofessor ved Universitetet i Leuven

Professor Anna Veneziano (Italien), juraprofessor ved Università degli Studi di Teramo

Fru Ioana Lambrina Vidican (Rumænien), notar i Bukarest.


Side Bar