Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/11/505

Bruxelles, den 27. april 2011

Emissionshandel: Kommissionen vedtager en afgørelse om, hvordan de gratis kvoter bør tildeles fra 2013

Europa-Kommissionen vedtog i dag en afgørelse om, hvordan de gratis emissionskvoter fra 2013 bør tildeles til industrielle anlæg, der er omfattet af EU's ordning for handel med emissionskvoter (EU ETS). Selv om auktionering vil være det vigtigste princip for tildeling af kvoter fra 2013, vil en andel af de gratis kvoter stadig blive givet til industrien indtil 2020, bl.a. for at reducere omkostningerne for anlæg i sektorer, der anses for at være udsat for stor konkurrence fra lande uden for EU. I afgørelsen fastsættes de regler, herunder benchmarks for emissionspræstationerne for drivhusgasser, som medlemsstaterne skal anvende, når de beregner antallet af kvoter, der årligt skal tildeles gratis i disse sektorer.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, udtalte følgende: "Denne afgørelse udgør en milepæl i reformen af det europæiske CO2-marked. Efter en række omfattende høringer mellem Kommissionen og de interesserede parter i industrien glæder det mig, at afgørelsen har fået tilslutning fra medlemsstaterne og Europa-Parlamentet. Benchmarks giver industrien klare angivelser af, hvad der er muligt i de respektive sektorer med hensyn til lav CO2-produktion, og giver de mest kulstofeffektive anlæg en fordel."

Som fastsat i det reviderede EU ETS-direktiv er benchmarkene i de fleste tilfælde baseret på de gennemsnitlige emissionspræstationer i de mest effektive 10 % af anlæg i en given sektor eller undersektor i EU. Dette gennemsnit er udledt af efterprøvede virkelige produktionsdata i de seneste år (2007-2008) fra selve industrisektorerne.

Benchmarkene er udtrykt i tons kuldioxid (CO2) pr. ton fremstillet produkt. Benchmarkene vil blive multipliceret med de historiske produktionsdata for et givet anlæg for at fastslå, hvor mange gratis kvoter, det vil modtage.

Sårbare industrier vil få en mere fordelagtig behandling

Anlæg i sektorer eller undersektorer, der anses for at være udsat for en risiko for "CO2-leakage" (udflytning til lande uden for EU), vil få en særlig behandling, fordi de står over for konkurrence fra industrier i tredjelande, som ikke er omfattet af tilsvarende CO2-restriktioner. Listen over udsatte sektorer og undersektorer blev fastlagt i slutningen af 2009. 1

Anlæg i disse sektorer vil få gratis kvoter op til benchmarken indtil 2020.

Anlæg, der ikke anses for at være i fare for CO2-leakage, vil modtage en kvotetildeling på 80 % af benchmarken i 2013, faldende til 30 % i 2020.

Nedgangen i gratis kvoter vil være forskellig fra sektor til sektor. I de fleste sektorer vil anlæggene modtage gratis kvoter, som i gennemsnit dækker op til 70-80 % af deres emissioner i 2005-2008. Anlæggene kan erstatte nedgangen i de frie kvoter ved at forbedre deres emissionspræstationer eller ved at købe yderligere kvoter, idet de udnytter kvoter, der er opsparet fra den nuværende handelsperiode, som slutter i 2012, eller ved at anvende internationale kompensationskreditter.

Benchmarkene dækker 52 % af de vigtigste produktgrupper, der er omfattet af EU ETS. For så vidt angår anlæg, der fremstiller andre produkter, vil tildelingen af gratis kvoter blive afgjort på grundlag af energiforbruget.

Omfattende høringer

Afgørelsen er et resultat af omfattende høringer med industrien, herunder alle relevante sektorsammenslutninger på EU-plan, som er direkte berørt af EU ETS, samt andre interesserede parter såsom repræsentanter for medlemsstaterne og ikke-statslige organisationer. Høringerne blev indledt i begyndelsen af 2009.

Forslaget til afgørelse blev i december 2010 godkendt af et kvalificeret flertal af medlemmerne i udvalget for klimaændringer, hvor alle EU-medlemsstaterne er repræsenteret. Det blev derefter gennemgået af Europa-Parlamentet og Rådet, før afgørelsen kunne vedtages formelt af Kommissionen.

De næste skridt

Medlemsstaterne skal nu indsamle de nødvendige aktivitetsdata for hvert enkelt relevant anlæg på deres område. På grundlag af disse data vil der blive beregnet en foreløbig fri tildeling pr. anlæg for hvert år frem til 2020. Fristen for medlemsstaternes indsendelse af oplysninger er den 30. september 2011. Kommissionen vil derefter kontrollere de indsendte oplysninger, før medlemsstaterne beregner den endelige tildeling pr. anlæg. Dette skulle kunne ske i løbet af 2012.

Som supplement til dagens afgørelse har Kommissionens Generaldirektorat for Klima i nært samarbejde med medlemsstaterne udarbejdet vejledende dokumenter, som har til formål at sikre, at der sker en harmoniseret gennemførelse af tildelingsreglerne i medlemsstaterne. Der er også udarbejdet en standardmodel for dataindsamling.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar: MEMO/ 11/258

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/benchmarking_en.htm

1 :

Se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0002:EN:NOT


Side Bar