Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

Bryssel den 5 januari 2011

EU ratificerar FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Efter en formell ratificering blir Europeiska unionen nu för första gången part i en konvention om mänskliga rättigheter – FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet med konventionen är att människor med funktionsnedsättning ska kunna utöva sina rättigheter på samma villkor som alla andra. Det är den första övergripande konventionen på de mänskliga rättigheternas område som ratificeras av EU som helhet. Dessutom har den undertecknats av alla 27 medlemsstater och ratificerats av 16 av dessa (se bilagan). EU ansluter sig till konventionen som 97:e part i ordningen. Konventionen innehåller miniminormer om skydd och garantier för en lång rad civila, politiska, sociala och ekonomiska rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Anslutningen är en logisk följd av EU:s mer övergripande åtagande att till 2020 skapa ett Europa utan inre gränser för de uppskattningsvis 80 miljoner människor i EU som lider av någon form av funktionsnedsättning, i enlighet med Europeiska kommissionens handikappstrategi (IP/10/1505).

Det här är en glädjande nyhet i början av det nya året och en milstolpe i de mänskliga rättigheternas historia, eftersom det är första gången EU blivit part i en internationell konvention om mänskliga rättigheter. Jag vill tacka det belgiska ordförandeskapet för deras utmärkta samarbete, som har gjort det möjligt att avsluta ratificeringsprocessen snabbt och framgångsrikt” framhöll Europeiska kommissionens vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär med ansvar för rättvisa. Hon fortsatte: ”FN-konventionen främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna för människor med funktionsnedsättning. I november lade kommissionen fram en handikappstrategi för de kommande tio åren. Det handlar om konkreta åtgärder och en konkret tidsplan för att genomföra FN-konventionen. Jag vill nu uppmana alla medlemsstater som ännu inte har ratificerat konventionen att göra det så snabbt som möjligt. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att funktionshindrade inte ställs inför ytterligare problem i sin vardag.”

EU undertecknade FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samma dag som den öppnades för undertecknande, nämligen den 30 mars 2007 (IP/07/446). Den har sedermera undertecknats av samtliga EU:s 27 medlemsstater samt ytterligare 120 länder över hela världen. Efter avslutat ratificeringsförfarande är EU nu den första internationella organisation som formellt blir part i konventionen (liksom tidigare 16 av medlemsstaterna).

Konventionen ålägger parterna att se till att människor med funktionsnedsättning kan utöva sina rättigheter på samma villkor som alla andra medborgare (MEMO/10/198). För EU innebär detta att inom gränserna för sina ansvarsområden se till att all lagstiftning, politik och planering på EU-nivå överensstämmer med konventionens bestämmelser om funktionshindrades rättigheter.

Ratificerande länder, till exempel EU:s medlemsstater, bör vidta åtgärder för att ge tillgång till utbildning, arbete, transporter, infrastruktur och byggnader som är öppna för allmänheten, men även för att säkerställa rösträtten, förbättra deltagandet i det politiska livet och se till att alla som lider av funktionsnedsättning åtnjuter full rättskapacitet.

Parter som har ratificerat konventionen ska regelbundet meddela FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra konventionen. Kommittén, som är sammansatt av oberoende experter, kommer att peka på eventuella brister i genomförandet och lägga fram rekommendationer.

EU:s handikappstrategi 2010–2020 är inriktad på att ge människor med funktionsnedsättningar de redskap som de behöver för att kunna utöva sina rättigheter på samma villkor som andra och att undanröja hindren i vardagen. Den ska också bidra till att omsätta konventionens bestämmelser i praktiken, både på EU-nivå och nationellt. Strategin fungerar som komplement och stöd till insatser i medlemsstaterna, som har huvudansvaret för handikapp-politiken.

Bakgrund

En av sex personer i Europeiska unionen – omkring 80 miljoner människor – har en funktionsnedsättning, som kan vara av lindrigare eller allvarligare natur. Över en tredjedel av befolkningen över 75 år har en funktionsnedsättning som begränsar dem på något sätt. Detta antal kommer sannolikt att öka i takt med att EU:s befolkning blir allt äldre. De flesta av dessa personer är alltför ofta förhindrade att delta till fullo i samhället och ekonomin på grund av hinder av fysiskt eller annat slag eller på grund av diskriminering.

Mer information

ANNEX

State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Dates of signatures and ratification

Country

Signature

Ratification*/Formal confirmation

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

CY

30 March 2007

30 March 2007

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

24 July 2009

EE

25 September 2007

EL

30 March 2007

27 September 2010

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

NL

30 March 2007

PL

30 March 2007

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

23 December 2010

* Ratification means the deposit of the instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations

** Internal procedures achieved, however the instrument of formal confirmation not yet deposited with the Secretary-General of the United Nations


Side Bar