Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

V Bruseli 5. januára 2011

EÚ ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Európska únia sa po oficiálnej ratifikácii stáva zmluvnou stranou historicky prvého zmluvného nástroja týkajúceho sa ľudských práv – Dohovoru Organizácie Spojených národov (OSN) o právach osôb so zdravotným postihnutím. Cieľom dohovoru je zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako všetci ostatní občania. Ide o prvý komplexný zmluvný akt týkajúci sa ľudských práv, ktorý má EÚ ratifikovať ako celok. Podpísalo ho aj všetkých 27 členských štátov a 16 z nich ho ratifikovalo (pozri prílohu). EÚ sa stáva 97. zmluvnou stranou tohto aktu. Dohovor ustanovuje minimálne normy ochrany a zabezpečenia celého rozsahu občianskych, politických, sociálnych a ekonomických práv ľudí so zdravotným postihnutím. Vyjadruje širší záväzok EÚ vybudovať Európu bez bariér pre približne 80 miliónov ľudí so zdravotným postihnutím v EÚ do roku 2020, ako to určuje stratégia Európskej komisie pre občanov so zdravotným postihnutím (IP/10/1505).

„Je to dobrá správa do nového roku a dôležitý medzník vo vývoji ľudských práv, keďže je to po prvý raz, čo sa EÚ stáva zmluvnou stranou medzinárodného zmluvného aktu o ľudských právach. Chcela by som sa poďakovať belgickému predsedníctvu za vynikajúcu spoluprácu, ktorá umožnila rýchle a úspešné zavŕšenie ratifikačného procesu,“ vyhlásila podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Dohovor OSN podporuje a chráni ľudské práva a základné slobody osôb so zdravotným postihnutím. Komisia v novembri predložila stratégiu EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia na najbližších desať rokov. Sú v nej navrhnuté konkrétne opatrenia s konkrétnym harmonogramom vykonávania dohovoru OSN. Vyzývam teraz všetky zostávajúce členské štáty, ktoré ešte neratifikovali dohovor, aby tak urýchlene urobili. Je vecou našej kolektívnej zodpovednosti zabezpečiť, aby ľudia so zdravotným postihnutím neboli vystavení dodatočným prekážkam vo svojom každodennom živote.“

EÚ podpísala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím počas prvého dňa otvoreného na podpis, ktorým bol 30. marec 2007 (IP/07/446). Odvtedy ho podpísalo všetkých 27 krajín EÚ a ďalších 120 štátov z celého sveta. Po dokončení ratifikačného procesu je teraz EÚ ako celok prvou medzinárodnou organizáciou, ktorá sa stala oficiálnou stranou dohovoru (a rovnako aj 16 členských štátov EÚ).

Dohovor zaväzuje zmluvné strany, aby zabezpečili, že ľudia so zdravotným postihnutím budú môcť plne využívať svoje práva na rovnakom základe ako všetci ostatní občania (MEMO/10/198). Pre EÚ to znamená zabezpečiť, aby v oblasti pôsobnosti EÚ boli všetky právne predpisy, politiky a programy na úrovni EÚ v súlade s ustanoveniami dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ratifikujúce krajiny, napríklad členské štáty EÚ, by mali prijať opatrenia v týchto oblastiach: prístup ku vzdelávaniu, zamestnanosť, doprava, infraštruktúra a budovy otvorené pre verejnosť, poskytnutie volebného práva, zlepšenie účasti na politickom živote a zabezpečenie plnej spôsobilosti na právne úkony pre všetkých ľudí so zdravotným postihnutím.

Strany, ktoré ratifikovali dohovor, majú pravidelne informovať Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím o opatreniach, ktoré prijali na vykonanie dohovoru. Výbor, ktorý je zložený z nezávislých odborníkov, upozorní na prípadné nedostatky pri vykonávaní dohovoru a predloží svoje odporúčania.

Stratégia EÚ pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 sa zameriava na zlepšenie postavenia ľudí so zdravotným postihnutím, aby mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako ostatní občania, ako aj na odstránenie prekážok v každodennom živote. Jej cieľom je takisto pomáhať pri praktickom vykonávaní dohovoru na úrovni EÚ, ako aj na úrovni jednotlivých štátov. Táto stratégia dopĺňa a podporuje opatrenia členských štátov, ktoré nesú hlavný diel zodpovednosti za politiku týkajúcu sa osôb so zdravotným postihnutím.

Kontext

Každý šiesty človek v Európskej únii – približne 80 miliónov – má nejaký druh zdravotného postihnutia, od mierneho až po závažné. Viac než jedna tretina ľudí nad 75 rokov má zdravotné ťažkosti, ktoré ich do určitej miery obmedzujú. Tieto čísla sa budú zvyšovať zároveň s postupným starnutím obyvateľstva EÚ. Väčšina týchto ľudí príliš často nemá možnosť plne sa zúčastňovať spoločenského a hospodárskeho života z dôvodu fyzických alebo iných bariér, ale aj z dôvodu diskriminácie.

Ďalšie informácie

ANNEX

State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Dates of signatures and ratification

Country

Signature

Ratification*/Formal confirmation

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

CY

30 March 2007

30 March 2007

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

24 July 2009

EE

25 September 2007

EL

30 March 2007

27 September 2010

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

NL

30 March 2007

PL

30 March 2007

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

23 December 2010

* Ratification means the deposit of the instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations

** Internal procedures achieved, however the instrument of formal confirmation not yet deposited with the Secretary-General of the United Nations


Side Bar