Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

Bruksela, dnia 5 stycznia 2011 r.

UE ratyfikuje Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

W drodze formalnej ratyfikacji Unia Europejska stała się stroną pierwszego w historii traktatu dotyczącego praw człowieka, a mianowicie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych<. Konwencja ma stworzyć warunki do tego, aby osoby niepełnosprawne korzystały z przysługujących im praw na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Jest to pierwszy kompleksowy traktat w dziedzinie praw człowieka, który został ratyfikowany przez Unię Europejską jako całość. Został on także podpisany przez wszystkie 27 państw członkowskich oraz ratyfikowany przez 16 z nich (zob. załącznik). UE stała się 97. stroną tego traktatu. Konwencja ustanawia normy minimalne dotyczące ochrony i zabezpieczenia wszelkich praw obywatelskich, politycznych, socjalnych i ekonomicznych przysługujących osobom niepełnosprawnym. Odzwierciedla ona szersze, określone w strategii Komisji Europejskiej w zakresie niepełnosprawności (IP/10/1505) zobowiązanie UE do zbudowania do 2020 r. Europy bez barier dla około 80 milionów osób niepełnosprawnych żyjących w UE.

„To dobra wiadomość na początek roku oraz kamień milowy w historii praw człowieka, jako że po raz pierwszy UE stała się stroną międzynarodowego traktatu dotyczącego praw człowieka. Chciałabym podziękować prezydencji belgijskiej za doskonałą współpracę, która umożliwiła szybkie i udane zamknięcie procesu ratyfikacji,” powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Konwencja ONZ promuje i chroni prawa człowieka oraz podstawowe swobody osób niepełnosprawnych. W listopadzie ubiegłego roku Komisja przedstawiła strategię UE w zakresie niepełnosprawności na następne dziesięciolecie, obejmującą konkretne środki oraz szczegółowy harmonogram wdrożenia konwencji ONZ. Wzywam państwa członkowskie, które nie ratyfikowały jeszcze konwencji, do szybkiej ratyfikacji tego aktu. Naszą wspólną odpowiedzialnością jest zapewnienie, aby osoby niepełnosprawne nie musiały pokonywać dodatkowych barier w życiu codziennym.”

UE podpisała Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych w dniu otwarcia do podpisu, tj. 30 marca 2007 r. (IP/07/446). Konwencja została dotychczas podpisana przez wszystkie 27 państw członkowskich oraz przez dalszych 120 państw na świecie. W wyniku zakończenia procedury ratyfikacji UE jako całość jest pierwszą organizacją międzynarodową, która stała się formalną stroną konwencji (podobnie jak 16 państw członkowskich UE).

Konwencja zobowiązuje strony do stworzenia warunków do tego, aby osoby niepełnosprawne mogły w pełni korzystać z przysługujących im praw, na równi ze wszystkimi innymi obywatelami (MEMO/10/198).

Dla UE oznacza to, że musi ona, w granicach swoich obowiązków, zapewnić zgodność całego prawodawstwa, wszelkich strategii i programów na szczeblu UE z postanowieniami konwencji dotyczącymi praw osób niepełnosprawnych. Państwa, które ratyfikowały konwencję, takie jak na przykład państwa członkowskie UE, powinny podjąć działania w następujących obszarach: dostęp do edukacji, zatrudnienie, transport, infrastruktura i budynki udostępniane ludności, przyznawanie prawa głosu, poprawa uczestnictwa w życiu politycznym oraz zapewnienie osobom niepełnosprawnym pełnej zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych.

Strony, które ratyfikowały konwencję, muszą okresowo powiadamiać Komitet ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych o środkach podjętych w celu wdrożenia konwencji. Składający się z niezależnych ekspertów Komitet wskazuje na wszelkie niedociągnięcia we wdrażaniu konwencji oraz wydaje odpowiednie zalecenia.

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020 koncentruje się na wzmocnieniu pozycji osób niepełnosprawnych, by mogły one korzystać z przysługujących im praw na równi z innymi, oraz na usunięciu barier utrudniających im życie codzienne. Strategia ma także wspierać praktyczne wdrożenie postanowień konwencji na szczeblu unijnym i krajowym. Stanowi ona uzupełnienie i wsparcie działań prowadzonych przez państwa członkowskie, na których spoczywa główna odpowiedzialność za polityki w zakresie niepełnosprawności.

Kontekst

Jeden na sześciu mieszkańców Unii Europejskiej – czyli ok. 80 mln osób – posiada średni lub ciężki stopień niepełnosprawności. Ponad jedna trzecia osób w wieku przekraczającym 75 lat ma niepełnosprawność ograniczającą je w jakimś zakresie. Liczby te mają jeszcze wzrosnąć wraz ze stopniowym starzeniem się ludności UE. Większość z tych osób zbyt często nie ma możliwości pełnego uczestnictwa w społeczeństwie i gospodarce ze względu na bariery fizyczne lub inne, jak również dyskryminację.

Dalsze informacje

ANNEX

State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Dates of signatures and ratification

Country

Signature

Ratification*/Formal confirmation

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

CY

30 March 2007

30 March 2007

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

24 July 2009

EE

25 September 2007

EL

30 March 2007

27 September 2010

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

NL

30 March 2007

PL

30 March 2007

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

23 December 2010

* Ratification means the deposit of the instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations

** Internal procedures achieved, however the instrument of formal confirmation not yet deposited with the Secretary-General of the United Nations


Side Bar