Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

Brussel, 5 januari 2011

EU ratificeert VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Met de formele ratificatie is de Europese Unie partij geworden bij het allereerste mensenrechtenverdrag: het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van personen met een handicap. Het verdrag moet ervoor zorgen dat personen met een handicap hun rechten op voet van gelijkheid met alle andere burgers kunnen uitoefenen. Het is het eerste algemene mensenrechtenverdrag dat door de EU als een partij is geratificeerd. Het is ook ondertekend door alle 27 EU-lidstaten en door 16 daarvan geratificeerd (zie bijlage). De EU is daarmee de 97ste partij bij dit verdrag geworden. Het verdrag bevat minimumnormen voor het beschermen en waarborgen van een volledige reeks van burgerlijke, politieke, sociale en economische rechten voor personen met een handicap. Het getuigt van het bredere voornemen van de EU om tegen 2020 een Europa zonder drempels tot stand te brengen voor de naar schatting 80 miljoen mensen met een handicap in de EU, zoals uiteengezet in de strategie van de Europese Commissie inzake handicaps (IP/10/1505).

"Goed nieuws voor het nieuwe jaar en een mijlpaal in de geschiedenis van de mensenrechten, aangezien het de allereerste keer is dat de EU partij wordt bij een internationaal mensenrechtenverdrag. Graag wil ik het Belgische voorzitterschap bedanken voor de uitstekende samenwerking, die een snelle en succesvolle afsluiting van het raticificatieproces mogelijk heeft gemaakt," aldus Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie. "Het VN-verdrag bevordert en beschermt de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van personen met een handicap. In november heeft de Commissie een Europese strategie inzake handicaps voor de komende tien jaar gepresenteerd, waarbij het gaat om concrete acties met een concreet tijdschema voor de tenuitvoerlegging van het VN-verdrag. Ik roep nu alle lidstaten die het verdrag nog niet hebben geratificeerd op om dit snel te doen. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat personen met een handicap in hun dagelijks leven niet met extra obstakels te maken hebben."

De EU heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op de eerste dag waarop dit mogelijk was, 30 maart 2007, ondertekend (IP/07/446). Sindsdien hebben alle 27 EU-landen en wereldwijd nog eens 120 andere staten het verdrag ondertekend. Met de afsluiting van de ratificatieprocedure is de EU in haar geheel nu de eerste internationale organisatie die (naast 16 EU-lidstaten) formeel partij bij het verdrag is geworden.

Met het verdrag verbinden partijen zich ertoe ervoor te zorgen dat personen met een handicap hun rechten op voet van gelijkheid met alle andere burgers kunnen uitoefenen (MEMO/10/198). Voor de EU betekent dit dat er, voor zover dit onder de verantwoordelijkheden van de EU valt, voor moet worden gezorgd dat alle wetgeving, beleidsmaatregelen en programma's op EU-niveau in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Verdrag inzake rechten van personen met een handicap. De landen die het verdrag ratificeren, zoals de EU-lidstaten, moeten op de volgende gebieden maatregelen nemen: toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, vervoer, infrastructuur en openbare gebouwen, verlenen van stemrecht, verbeteren van politieke participatie en waarborgen van volledige rechtsbekwaamheid van alle personen met een handicap.

Partijen die het verdrag hebben geratificeerd moeten het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap regelmatig op de hoogte houden van de maatregelen die ze hebben genomen ter uitvoering van het verdrag. Het Comité, dat uit onafhankelijke deskundigen bestaat, zal alle tekortkomingen in de uitvoering van het verdrag onder de aandacht brengen en aanbevelingen doen.

De Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 is erop gericht mensen met een handicap in staat te stellen hun rechten uit te oefenen op gelijke voet met anderen, en obstakels in het dagelijks leven weg te nemen. Zij beoogt ook bij te dragen tot de praktische tenuitvoerlegging van de bepalingen van het verdrag op zowel nationaal als EU-niveau. De strategie vormt een aanvulling op en ondersteuning van de maatregelen van de lidstaten, die de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor het gehandicaptenbeleid.

Achtergrond

Een op de zes mensen in de Europese Unie – circa 80 miljoen burgers – heeft een lichte tot ernstige handicap. Meer dan een derde van de mensen boven de 75 heeft beperkingen die hen in enige mate hinderen. Deze aantallen zullen stijgen nu de EU-bevolking steeds ouder wordt. Het merendeel van deze mensen wordt maar al te vaak verhinderd volledig deel te nemen aan de samenleving en de economie vanwege fysieke of andere barrières en discriminatie.

Verdere informatie

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ANNEX

State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Dates of signatures and ratification

Country

Signature

Ratification*/Formal confirmation

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

CY

30 March 2007

30 March 2007

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

24 July 2009

EE

25 September 2007

EL

30 March 2007

27 September 2010

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

NL

30 March 2007

PL

30 March 2007

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

23 December 2010

* Ratification means the deposit of the instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations

** Internal procedures achieved, however the instrument of formal confirmation not yet deposited with the Secretary-General of the United Nations


Side Bar