Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

Briselē, 2011. gada 5. janvārī

ES ratificē ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām

Oficiāli ratificējot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, Eiropas Savienība pirmo reizi kļūst par pusi starptautiskam līgumam par cilvēktiesībām. Šīs konvencijas mērķis ir nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti varētu izmantot savas tiesības tāpat kā jebkurš cits. Šis ir pirmais vispārīgais cilvēktiesību līgums, ko ratificējusi ES kā tāda. To ir parakstījušas arī visas 27 ES dalībvalstis un ratificējušas 16 dalībvalstis (skatīt pielikumu). ES ir 97. šīs konvencijas puse. Konvencijā ir noteikts standartu minimums attiecībā uz cilvēku ar invaliditāti pilsonisko, politisko, sociālo un ekonomisko tiesību aizsardzību. Tā atspoguļo ES vispārējo apņemšanos līdz 2020. gadam panākt, lai Eiropas Savienībā dzīvojošajiem 80 miljoniem personu ar invaliditāti nebūtu nekādu šķēršļu, kā tas paredzēts Eiropas Komisijas stratēģijā invaliditātes jomā (IP/10/1505).

“Ir patīkami sākt jauno gadu ar labām ziņām. Šis ir pavērsiena punkts cilvēktiesību vēsturē — ES pirmo reizi ir kļuvusi par pusi starptautiskam cilvēktiesību līgumam. Es vēlos pateikties Beļģijai kā prezidentvalstij par lielisko sadarbību, kas deva iespēju raiti un sekmīgi noslēgt ratifikācijas procesu,” teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tieslietu komisāre Viviāna Redinga. “ANO konvencija popularizē un aizsargā personu ar invaliditāti cilvēktiesības un pamatbrīvības. Novembrī Komisija nāca klajā ar ES stratēģiju invaliditātes jomā nākamajiem desmit gadiem, paredzot konkrētus pasākumus un konkrētus termiņus ANO konvencijas īstenošanai. Izmantoju šo izdevību, lai aicinātu dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas šo konvenciju, to izdarīt tuvākajā laikā. Mēs esam kopīgi atbildīgi par to, lai nodrošinātu, ka cilvēkiem ar invaliditāti savās ikdienas gaitās nav jāsastopas ar papildu šķēršļiem.”

ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām ES parakstīja pirmajā tās parakstīšanas dienā, t.i., 2007. gada 30. martā (IP/07/446). Kopš tā brīža to ir parakstījušas visas 27 ES dalībvalstis un vēl 120 citas valstis visā pasaulē. Noslēdzoties ratifikācijas procedūrai, ES kā tāda ir pirmā starptautiskā organizācija, kas oficiāli kļuvusi par šīs konvencijas pusi (līdz ar 16 ES dalībvalstīm).

Konvencijas puses apņemas nodrošināt, lai cilvēki ar invaliditāti varētu pilnībā izmantot savas tiesības tāpat kā jebkurš cits (MEMO/10/198). Eiropas Savienībai tas nozīmē nodrošināt, ka visi ES līmeņa tiesību akti, politika un programmas, ievērojot ES pilnvaras, atbilst konvencijas noteikumiem par invalīdu tiesībām. Konvenciju ratificējušām valstīm, tostarp ES dalībvalstīm, jāveic pasākumi šādās jomās: izglītības, darba, transporta, publiskās infrastruktūras un ēku pieejamība, vēlēšanu tiesību nodrošināšana, politiskās iesaistes uzlabošana un pilnīgas tiesībspējas nodrošināšana visiem cilvēkiem ar invaliditāti.

Konvenciju ratificējušām pusēm būs periodiski jāinformē ANO Personu ar invaliditāti tiesību komiteja par konvencijas īstenošanas pasākumiem. Komiteja, kuras sastāvā ir neatkarīgi eksperti, norādīs uz nepilnībām konvencijas īstenošanā, ja tādas būs, un sagatavos ieteikumus.

ES stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020) ir vērsta uz iespēju nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi varētu izmantot savas tiesības tāpat kā citi, un uz ikdienā sastopamo šķēršļu likvidēšanu. Tās mērķis ir arī sekmēt konvencijas noteikumu īstenošanu praksē gan ES, gan dalībvalstu līmenī. Stratēģija papildina un atbalsta pasākumus, ko veic dalībvalstis, kurām ir galvenā atbildība par politiku invaliditātes jomā.

Konteksts

Tāda vai cita veida invaliditāte ir katram sestajam Eiropas Savienības iedzīvotājam — kopumā aptuveni 80 miljoniem cilvēku. Vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju vecumā virs 75 gadiem ir ar vairāk vai mazāk ierobežojošu invaliditāti. ES iedzīvotājiem arvien vairāk novecojot, paredzams, ka šie skaitļi palielināsies. Vairumam šo iedzīvotāju bieži vien ir liegta iespēja pilnībā iesaistīties sabiedrībā un tautsaimniecībā fizisku vai citu šķēršļu, kā arī diskriminācijas dēļ.

Papildu informācija

ANNEX

State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Dates of signatures and ratification

Country

Signature

Ratification*/Formal confirmation

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

CY

30 March 2007

30 March 2007

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

24 July 2009

EE

25 September 2007

EL

30 March 2007

27 September 2010

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

NL

30 March 2007

PL

30 March 2007

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

23 December 2010

* Ratification means the deposit of the instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations

** Internal procedures achieved, however the instrument of formal confirmation not yet deposited with the Secretary-General of the United Nations


Side Bar