Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

2011 m. sausio 5 d., Briuselis

ES ratifikuoja JT neįgaliųjų teisių konvenciją

Užbaigusi oficialią ratifikavimo procedūrą, Europos Sąjunga tapo pirmosios žmogaus teisių sutarties – Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių konvencijos – šalimi. Konvencija siekiama užtikrinti, kad neįgalieji savo teisėmis galėtų naudotis tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir visi kiti piliečiai. Tai – pirmoji išsami žmogaus teisių sutartis, kurią ES ratifikavo kaip vienas subjektas. Ją taip pat pasirašė visos 27 ES valstybės narės, o 16 iš jų – ratifikavo (žr. priedą). ES tapo 97-ąja šios sutarties šalimi. Konvencijoje nustatomi minimalūs standartai, kuriais saugomos ir garantuojamos įvairios pilietinės, politinės, socialinės ir ekonominės neįgaliųjų teisės. Ji atspindi platesnio masto ES įsipareigojimą iki 2020 m. apytikriai 80 milijonų ES gyvenančių neįgaliųjų sukurti Europą be kliūčių, kaip numatyta Europos Komisijos strategijoje dėl negalios (IP/10/1505).

„Tai gera žinia naujaisiais metais ir nepaprastai svarbus įvykis žmogaus teisių istorijoje, nes ES pirmą kartą prisijungė prie tarptautinės žmogaus teisių sutarties. Pirmininkaujančiai Belgijai norėčiau padėkoti už puikų bendradarbiavimą, leidusį greitai ir sėkmingai užbaigti ratifikavimo procedūrą, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – JT konvencija propaguojamos ir saugomos neįgaliųjų žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Lapkričio mėn. Komisija pateikė ateinančių dešimties metų strategiją dėl negalios: joje numatytos konkrečios priemonės, kuriomis per nustatytą terminą turėtų būti įgyvendinta JT konvencija. Norėčiau paraginti visas konvencijos neratifikavusias valstybes nares kuo skubiau tą padaryti. Mūsų visų bendra atsakomybė – užtikrinti, kad neįgalieji savo kasdieniame gyvenime nepatirtų papildomų kliūčių.“

JT neįgaliųjų teisių konvenciją ES pasirašė 2007 m. kovo 30 d. – teikimo pasirašyti dieną (IP/07/446). Iki šiol ją pasirašė visos 27 ES šalys ir dar 120 pasaulio valstybių. Užbaigusi ratifikavimo procedūrą, ES, kaip vienas subjektas, tapo pirmąja tarptautine organizacija, oficialiai prisijungusia prie konvencijos (taip pat 16 valstybių narių).

Konvencija įpareigoja šalis užtikrinti, kad neįgalieji savo teisėmis galėtų naudotis tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir visi kiti piliečiai (MEMO/10/198). Tai reiškia, kad ES savo kompetencijos ribose turi užtikrinti, jog visi ES lygmens teisės aktai, strategijos ir programos atitiktų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Ratifikuojančios šalys, kaip antai ES valstybės narės, turėtų imtis priemonių šiose srityse: galimybės įgyti išsilavinimą užtikrinimas, užimtumas, transportas, infrastruktūra ir viešieji pastatai, teisės balsuoti suteikimas, galimybių dalyvauti politikoje gerinimas ir visų neįgaliųjų visiško teisinio veiksnumo užtikrinimas.

Konvenciją ratifikavusios šalys turės reguliariai informuoti JT neįgaliųjų teisių komitetą apie priemones, kurių ėmėsi įgyvendindamos konvenciją. Iš nepriklausomų ekspertų sudarytas komitetas nurodys galimus konvencijos įgyvendinimo trūkumus ir teiks rekomendacijas.

Svarbiausias 2010–2020 m. ES strategijos dėl negalios tikslas – suteikti neįgaliesiems daugiau galimybių naudotis visomis teisėmis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip visi kiti ir panaikinti kasdienio gyvenimo kliūtis. Be to, ja siekiama padėti praktiškai įgyvendinti konvencijos nuostatas ES ir nacionaliniu lygmeniu. Šia strategija papildomi ir palaikomi valstybių narių veiksmai, nes neįgalumo politika priklauso visų pirma jų kompetencijai.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungoje kas šeštam žmogui (iš viso apie 80 milijonų žmonių) nustatyta įvairaus laipsnio – nuo lengvos iki sunkios – negalia. Daugiau kaip trečdalis vyresnių nei 75 metų žmonių turi negalią, kuri daugiau ar mažiau riboja jų gyvenimą. Dėl ES gyventojų senėjimo šie skaičiai turėtų dar didėti. Daugelis šių žmonių neretai negali visaverčiai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame gyvenime dėl fizinių ar kitokių kliūčių, taip pat dėl diskriminavimo.

Daugiau informacijos

ANNEX

State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Dates of signatures and ratification

Country

Signature

Ratification*/Formal confirmation

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

CY

30 March 2007

30 March 2007

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

24 July 2009

EE

25 September 2007

EL

30 March 2007

27 September 2010

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

NL

30 March 2007

PL

30 March 2007

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

23 December 2010

* Ratification means the deposit of the instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations

** Internal procedures achieved, however the instrument of formal confirmation not yet deposited with the Secretary-General of the United Nations


Side Bar