Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

Brüssel, 5. jaanuar 2011

EL ratifitseerib puuetega inimeste õigusi käsitleva ÜRO konventsiooni

Pärast ametlikku ratifitseerimist on Euroopa Liidust saanud osaline kõigi aegade esimeses inimõiguste lepingus − puuetega inimeste õigusi käsitlevas Ühendatud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) konventsioonis. Konventsiooni eesmärk on tagada, et puuetega inimesed saaksid kasutada oma õigusi võrdselt kõigi teiste kodanikega. Tegemist on esimese ulatusliku inimõigusi käsitleva lepinguga, mille EL on ühiselt ratifitseerinud. Samuti on sellele alla kirjutanud kõik 27 ELi liikmesriiki ja ratifitseerinud 16 liikmesriiki (vt lisa). EList saab selle lepingu 97. osaline. Konventsioonis nähakse ette miinimumnormid puuetega inimeste õiguste kaitseks erinevates valdkondades, nagu poliitilised, sotsiaalsed, majanduslikud ja kodanikuõigused. See annab tunnistust ELi laiemast pühendumusest ehitada 2020. aastaks üles barjääridevaba Euroopa hinnanguliselt 80 miljonile ELi puudega inimesele, nagu see on sätestatud ka puuetega inimesi käsitlevas Euroopa Komisjoni strateegias (IP/10/1505)

„See on hea uudis uueks aastaks ja ühtlasi ka verstapost inimõiguste ajaloos, sest see on üldse esimene kord, kui EList saab rahvusvahelise inimõiguste lepingu osaline. Sooviksin tänada eesistujariiki Belgiat tema suurepärase koostöö eest, mis võimaldas ratifitseerimisprotsessi kiiresti ja edukalt lõpule viia,” sõnas Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding. ÜRO konventsioon edendab ja kaitseb puuetega inimeste inimõigusi ning põhiõigusi ja -vabadusi. Novembris esitas komisjon järgmiseks kümneks aastaks puuetega inimesi käsitleva ELi strateegia, milles on ÜRO konventsiooni rakendamiseks ette nähtud konkreetsed meetmed konkreetses ajalises raamistikus. Nüüd kutsun ma ülejäänud liikmesriike, kes ei ole konventsiooni veel ratifitseerinud, seda kiiresti tegema. Meie ühine ülesanne on tagada, et puuetega inimesed ei seisaks oma igapäevaelus vastamisi täiendavate takistustega.

EL kirjutas puuetega inimeste õigusi käsitlevale ÜRO konventsioonile alla 30. märtsil 2007, s.o esimesel päeval, mil see allakirjutamiseks avati (IP/07/446). Hiljem on sellele alla kirjutanud kõik 27 liikmesriiki ja veel 120 riiki üle maailma. Ratifitseerimismenetluse lõpuleviimise järel on EL tervikuna nüüd esimene rahvusvaheline organisatsioon, mis on saanud konventsiooni ametlikuks osaliseks (nagu ka 16 liikmesriiki).

Konventsioon paneb osalistele kohustuse tagada, et puuetega inimesed saaksid kasutada oma õigusi igakülgselt ja võrdselt kõigi teiste kodanikega (MEMO/10/198).

ELi seisukohast tähendab see seda, et tuleb tagada, et kõik ELi tasandi õigusaktid ja programmid ning kogu poliitika oleks kooskõlas puuetega inimeste õigusi käsitleva konventsiooniga valdkondades, mis kuuluvad ELi pädevusse. Konventsiooni ratifitseerinud riigid, sh ELi liikmesriigid, peaksid võtma meetmeid järgmistes valdkondades: hariduse kättesaadavus, tööhõive, transport, infrastruktuur ja avalikkusele avatud hooned, hääleõiguse kasutamise võimaluse tagamine, poliitikas osalemise parandamine ning kõigi puuetega inimeste õigus- ja teovõime tagamine.

Konventsiooni ratifitseerinud osalised peavad konventsiooni rakendamiseks võetud meetmetest regulaarselt teavitama ÜRO puuetega inimeste õiguste komiteed. Komitee, mis koosneb sõltumatutest ekspertidest, toob välja võimalikud puudujäägid konventsiooni rakendamises ja annab soovitusi.

Puuetega inimesi käsitlevas ELi strateegias (2010−2020) keskendutakse sellele, et julgustada puudega inimesi kasutama oma õigusi teistega võrdselt ja kõrvaldada igapäevaelus esinevad takistused. Samuti on selle eesmärk aidata kaasa konventsiooni tegelikule rakendamisele nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil. Strateegia täiendab ja toetab liikmesriikide meetmeid, sest puuetega inimesi käsitleva poliitika rakendamine on eeskätt liikmesriikide ülesanne.

Taust

Umbes 80 miljonit inimest ehk iga kuues inimene Euroopa Liidus on kerge kuni raske puudega. Enam kui kolmandikku üle 75aastastest inimestest vaevab mingit sorti puue. Need näitajad suurenevad, sest ELi rahvastik vananeb. Enamik neist inimestest ei saa sageli ühiskonnaelus ja majandustegevuses täielikult osaleda – seda nii füüsiliste kui ka muude takistuste, aga ka diskrimineerimise tõttu.

Lisateave

LISA

Puuetega inimeste õigusi käsitleva ÜRO konventsiooniga ühinemise hetkeseis

Allakirjutamise ja ratifitseerimise kuupäevad

Riik

Allakirjutamine

Ratifitseerimine */ Ametlik kinnitamine

ÜRO konventsioon

Fakultatiivne protokoll

ÜRO konventsioon

Fakultatiivne protokoll

AT

30. märts 2007

30. märts 2007

26. september 2008

26. september 2008

BE

30. märts 2007

30. märts 2007

2. juuli 2009

2. juuli 2009

BG

27. september 2007

18. detsember 2008

CY

30. märts 2007

30. märts 2007

CZ

30. märts 2007

30. märts 2007

28. september 2010

DE

30. märts 2007

30. märts 2007

24. veebruar 2009

24. veebruar 2009

DK

30. märts 2007

24. juuli 2009

EE

25. september 2007

EL

30. märts 2007

27. september 2010

ES

30. märts 2007

30. märts 2007

3. detsember 2007

3. detsember 2007

FI

30. märts 2007

30. märts 2007

FR

30. märts 2007

23. september 2008

18. veebruar 2010

18. veebruar 2010

HU

30. märts 2007

30. märts 2007

20. juuli 2007

20. juuli 2007

IE

30. märts 2007

IT

30. märts 2007

30. märts 2007

15. mai 2009

15. mai 2009

LT

30. märts 2007

30. märts 2007

18. august 2010

18. august 2010

LU

30. märts 2007

30. märts 2007

LV

18. juuli 2008

22. jaanuar 2010

1. märts 2010

31. august 2010

MT

30. märts 2007

30. märts 2007

NL

30. märts 2007

PL

30. märts 2007

PT

30. märts 2007

30. märts 2007

23. september 2009

23. september 2009

RO

26. september 2007

25. september 2008

SE

30. märts 2007

30. märts 2007

15. detsember 2008

15. detsember 2008

SI

30. märts 2007

30. märts 2007

24. aprill 2008

24. aprill 2008

SK

26. september 2007

26. september 2007

26. mai 2010

26. mai 2010

UK

30. märts 2007

26. veebruar 2009

8. juuni 2009

7. august 2009

EU

30. märts 2007

23. detsember 2010

* Ratifitseerimine tähendab ratifitseerimisakti ÜRO peasekretäri kätte hoiule andmist.

** Riigisisesed menetlused on lõpule jõudnud, kuid ametlik kinnitav akt ei ole veel ÜRO peasekretäri kätte hoiule antud.


Side Bar