Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/4

Bruxelles, den 5. januar 2011

EU ratificerer FN’s konvention om handicappedes rettigheder

Efter formel ratificering er Den Europæiske Union blevet part i den første traktat om menneskerettigheder nogensinde – De Forenede Nationers (FN’s) konvention om handicappedes rettigheder. Konventionen skal sikre, at handicappede kan udøve deres rettigheder på lige fod med alle andre borgere. Det er den første omfattende traktat om menneskerettigheder, der er blevet ratificeret af EU som helhed. Traktaten er ligeledes blevet undertegnet af alle 27 EU-medlemsstater og ratificeret af 16 af disse (se bilag). EU bliver den 97. part i denne traktat. Konventionen fastsætter minimumstandarder for beskyttelse og sikring af en lang række civile, politiske, sociale og økonomiske rettigheder for handicappede. Den afspejler EU’s bredere tilsagn om at opbygge et Europa uden barrierer for de 80 millioner handicappede, som der skønnes at være i EU i 2020, sådan som det fremgår af Europa-Kommissionens strategi for handicappede (IP/10/1505).

"Det er gode nyheder i det nye år og en milepæl i menneskerettighedshistorien, eftersom det er første gang nogensinde, at EU bliver part i en international menneskerettighedstraktat. Jeg vil gerne takke det belgiske formandskab for det fortrinlige samarbejde, der gjorde det muligt at bringe ratificeringsprocessen til en hurtig og vellykket afslutning", sagde næstformand for Europa-Kommissionen og EU-kommissær for retlige anliggender, Viviane Reding. "FN-konventionen fremmer og beskytter handicappedes menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. Kommissionen fremlagde i november en EU-strategi for handicappede for de kommende ti år. Denne strategi omfatter konkrete foranstaltninger og en konkret tidsplan for gennemførelsen af FN-konventionen. Jeg opfordrer nu alle de øvrige medlemsstater, som endnu ikke har ratificeret konventionen, til at gøre dette hurtigst muligt. Det er vores kollektive ansvar at sikre, at handicappede ikke støder på yderligere hindringer i dagligdagen."

EU undertegnede FN’s konvention om handicappedes rettigheder den første dag, hvor det var muligt - den 30. marts 2007 (IP/07/446). Konventionen er siden blevet undertegnet af alle 27 EU-medlemslande og yderligere 120 stater over hele verden. Efter at ratifikationsproceduren er afsluttet, er EU som helhed nu den første internationale organisation, der er blevet formel part i konventionen (i lighed med 16 EU-medlemsstater).

Konventionen forpligter parterne til at sikre, at handicappede fuldt ud kan udøve deres rettigheder på lige fod med alle andre borgere (MEMO/10/198). For EU drejer det sig om at sikre, at alle retsakter, politikker og programmer på EU-niveau overholder konventionens bestemmelser om handicappedes rettigheder, inden for rammerne af EU’s beføjelser.

De lande, der har ratificeret traktaten, som f.eks. EU’s medlemsstater bør træffe foranstaltninger på følgende områder: adgang til uddannelse, beskæftigelse, transport, infrastruktur og bygninger, der er åbne for offentligheden, tildeling af stemmeret, forbedring af handicappedes deltagelse i det politiske liv og sikring af handicappedes fulde rets- og handleevne.

De parter, der har ratificeret konventionen, skal regelmæssigt informere FN-udvalget om handicappedes rettigheder om de foranstaltninger, som de har truffet for at gennemføre konventionen. Udvalget, der er sammensat af uafhængige eksperter, vil gøre opmærksom på eventuelle mangler i forbindelse med konventionens gennemførelse og vil fremsætte henstillinger.

EU's strategi for handicappede 2010-2020 fokuserer på at give handicappede muligheder for at nyde deres rettigheder i samme grad som andre og at fjerne de hindringer, de støder på i dagligdagen. Den skal ligeledes bidrage til gennemførelsen af konventionens bestemmelser i praksis både på EU-niveau og nationalt niveau. Strategien supplerer og støtter medlemslandenes tiltag, idet disse har det største ansvar for politikken over for handicappede.

Baggrund

En sjettedel af borgerne i EU – omkring 80 millioner – er mere eller mindre handicappede. Mere end en tredjedel over 75 år har handicap, der i en vis udstrækning begrænser deres mobilitet. Disse andele forventes at blive større, da befolkningen i EU ældes. De fleste af disse borgere er alt for ofte forhindret i at tage del i samfundet og i det økonomiske liv fuldt ud på grund af fysiske eller andre hindringer samt diskrimination.

Yderligere oplysninger

ANNEX

State of play UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Dates of signatures and ratification

Country

Signature

Ratification*/Formal confirmation

UN Convention

Optional Protocol

UN Convention

Optional Protocol

AT

30 March 2007

30 March 2007

26 September 2008

26 September 2008

BE

30 March 2007

30 March 2007

2 July 2009

2 July 2009

BG

27 September 2007

18 December 2008

CY

30 March 2007

30 March 2007

CZ

30 March 2007

30 March 2007

28 September 2010

DE

30 March 2007

30 March 2007

24 February 2009

24 February 2009

DK

30 March 2007

24 July 2009

EE

25 September 2007

EL

30 March 2007

27 September 2010

ES

30 March 2007

30 March 2007

3 December 2007

3 December 2007

FI

30 March 2007

30 March 2007

FR

30 March 2007

23 September 2008

18 February 2010

18 February 2010

HU

30 March 2007

30 March 2007

20 July 2007

20 July 2007

IE

30 March 2007

IT

30 March 2007

30 March 2007

15 May 2009

15 May 2009

LT

30 March 2007

30 March 2007

18 August 2010

18 August 2010

LU

30 March 2007

30 March 2007

LV

18 July 2008

22 January 2010

1 March 2010

31 August 2010

MT

30 March 2007

30 March 2007

NL

30 March 2007

PL

30 March 2007

PT

30 March 2007

30 March 2007

23 September 2009

23 September 2009

RO

26 September 2007

25 September 2008

SE

30 March 2007

30 March 2007

15 December 2008

15 December 2008

SI

30 March 2007

30 March 2007

24 April 2008

24 April 2008

SK

26 September 2007

26 September 2007

26 May 2010

26 May 2010

UK

30 March 2007

26 February 2009

8 June 2009

7 August 2009

EU

30 March 2007

23 December 2010

* Ratification means the deposit of the instrument of ratification with the Secretary-General of the United Nations

** Internal procedures achieved, however the instrument of formal confirmation not yet deposited with the Secretary-General of the United Nations


Side Bar