Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/499

Bruselj, 20. aprila 2011

Predlog proračuna EU za leto 2012: za 500 milijonov Evropejcev v obdobju varčevalnih ukrepov

„Iskanje občutljivega ravnotežja med varčevalnimi ukrepi in ukrepi za spodbujanje rasti za 500 milijonov Evropejcev“. Tako evropski komisar za finančno načrtovanje in proračun Janusz Lewandowski opisuje predlog proračuna EU za leto 2012, kot ga je sprejela Komisija 20. aprila 2011. Predlog proračuna za leto 2012 predvideva plačila v višini 132,7 milijarde EUR, kar pomeni 4,9‑odstotno povečanje v primerjavi z letom 2011. Obveznosti znašajo 147,4 milijarde EUR (+3,7 %). Ključni cilj predloga proračuna za leto 2012 je podpora evropskemu gospodarstvu in državljanom EU.

Za varčevalne ukrepe

Predlog proračuna za leto 2012 si prizadeva za skladnost s trenutnimi varčevalnimi ukrepi držav članic. Komisija se je posebej zavzela in se odločila za zamrznitev svojih upravnih odhodkov v letu 2012, se pravi, da se ti v primerjavi s proračunom iz leta 2011 povečajo za 0,0 %. To je dosegla s precejšnjim znižanjem odhodkov za stavbe, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, študije, publikacije, misije, konference in srečanja. Poleg tega že tretje leto zapored ni zahtevala dodatnih delovnih mest.

Pri pripravi predloga proračuna za naslednje leto je Komisija tudi opredelila programe ali pobude, ki niso učinkoviti. Sredstva instrumenta za razvojno sodelovanje so se zaradi nižjih ravni črpanja sredstev zmanjšala za 70,7 milijona EUR. Sredstva instrumenta za industrijsko razvite države so se zmanjšala za 14,5 milijona EUR zaradi visokih ravni sprostitev prevzetih obveznosti v letu 2007 in zamude pri sprejemanju nove pravne podlage. Financiranje programa Galileo se je zmanjšalo za 24,9 milijona EUR (v odobritvah za prevzem obveznosti). „To dolgujemo evropskim davkoplačevalcem,“ je dejal komisar Lewandowski. „Pri varčevanju moramo resno proučiti, kaj počnemo, ter se vprašati, ali vse to res koristi celi Evropi.“

„Račune je treba plačati“

Vendar pa Komisija mora spoštovati svoje obveznosti. Programi iz leta 2007, ki se financirajo iz EU, so v polnem teku. To pomeni, da bo v letu 2012 več stroškov z njimi, saj bo treba izplačati povračila regionalnim organom in MSP, ki so vložili sredstva v te programe. Zlasti z višjimi ravnmi plačil za raziskovalne programe (+13,3 % do celotnega zneska 7,6 milijarde EUR) ter za strukturne in kohezijske sklade (+8,4 % do celotnega zneska 45,1 milijarde EUR) naj bi čim bolj povečali prispevek proračuna EU k gospodarski rasti in koheziji.

Predlagano povečanje proračuna za naslednje leto dosega minimalni znesek, ki ga potrebuje Komisija, da spoštuje svoje pravne obveznosti. Če povečanje ne bi doseglo tega zneska, bi to pomenilo, da države članice in Evropski parlament ne bi mogli izpolnjevati pravnih obveznosti, ki jih imajo v skladu z obstoječimi pogodbami.

Nekateri ljudje se sprašujejo, zakaj bi se proračun EU povečeval, če pa se države članice doma soočajo z resnimi varčevalnimi ukrepi, “ pravi Janusz Lewandowski. „To vprašanje je utemeljeno. Glavni razlog za povečanje je, da moramo plačati račune projektov iz cele Evrope. Ti projekti v korist lokalnim skupnostim in podjetjem iz leta 2007 se brez obveze za financiranje iz proračuna EU verjetno ne bi pričeli, zato jih ni mogoče prenehati financirati. Lahko bi nas tožili zaradi nespoštovanja pogojev pogodb, poleg tega pa bi s prenehanjem financiranja še bolj oškodovali proračune držav članic, saj od nas pričakujejo povračilo stroškov za delež sredstev EU, ki so ga že izplačale upravičencem. Zaustavitev teh projektov na sredini bi bila tudi v škodo celotnih skupnosti. Ne moremo kaznovati svojih državljanov, družb ter lokalnih in regionalnih organov, ki imajo pravico do tega, da se jim plačajo računi. Vzemimo za primer električno povezavo med Združenim kraljestvom in Irsko. Celotni prispevek EU k temu projektu je 100 milijonov EUR. Njegov cilj je, da se irskim in britanskim državljanom zagotovi varnejša oskrba z električno energijo. V letu 2012 bodo računi, ki jih mora EU plačati za ta projekt, znašali okrog 24 milijonov EUR, kar je dvakrat več kot leta 2011.

Za trajnostno gospodarsko rast

V Uniji s 27 državami članicami sta gospodarska rast in kohezija mogoči z usklajenimi prizadevanji in naložbami. Predlog proračuna za leto 2012 predvideva plačila v višini okrog 57,7 milijarde EUR za trajnostno rast v pomoč državam članicam pri povečevanju naložb na teh področjih, približno 62,6 milijarde EUR pa je dodeljenih prednostnim nalogam iz strategije Evropa 2020, kar pomeni glede na predhodno leto povečanje za 5,1 %.

Državljani so v središču evropske politike in njihova varnost je prednostna naloga za EU. Predlog proračuna za leto 2012 predvideva 6,8‑odstotno povečanje sredstev na področju svobode, varnosti in pravice z ukrepi, ki so osredotočeni na interese in potrebe državljanov. Poleg tega je v okviru pobud iz strategije Evropa 2020 ukrepom za mlade namenjenih 1,9 milijarde EUR, kar je 15,0 % več kot leta 2011. Pomembno mesto imajo tudi ukrepi na področju podnebnih sprememb. V letu 2012 se načrtuje povečanje v višini 6,1 %, tako da bo skupni znesek dosegel 8,1 milijarde EUR.

Za 500 milijonov Evropejcev

Samo 6 % proračuna EU je namenjenih delovanju institucij EU, kar pomeni, da se 94 % odstotkov letnega proračuna vrne k evropskim regijam in mestom, podjetjem, znanstvenikom in državljanom, polovica teh sredstev pa se porabi za spodbujanje rasti in zaposlovanja.

Predlog proračuna, ki je bil sprejet danes, se osredotoča na EU in njene državljane. Predlagamo znižanja na več področjih uprave, na primer pri usposabljanju osebja, publikacijah, potnih stroških in izdatkih za pisarniško opremo, da bi se delež notranjih stroškov ohranjal na najnižji možni ravni. Poleg tega smo storili vse v naši moči, da smo opredelili področja proračuna, ki niso bila tako učinkovita, kot se je pričakovalo, ter preusmerili sredstva k programom in pobudam, ki imajo konkretne rezultate na terenu. Odločili smo se tudi za naložbe v področja, ki prispevajo k gospodarski rasti in razvoju – proračun EU je protikrizni paket,“ je dejal Janusz Lewandowski.

KRATKA PREDSTAVITEV PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2012

PP 2012

Proračun 2011 (1)

Razlika

Razlika

OPO

OP

OPO

OP

OPO

OP

OPO

OP

1. Trajnostna rast

67 962,5

57 700,9

64 501,2

53 279,9

5,4 %

8,3 %

3 461,3

4 421,0

Razlika do zgornje meje (2)

151,5

– Konkurenčnost za rast in zaposlovanje

15 223,6

12 566,1

13 520,6

11 627,8

12,6 %

8,1 %

1 703,0

938,3

Razlika do zgornje meje (2)

129,4

– Kohezija za rast in zaposlovanje

52 738,9

45 134,8

50 980,6

41 652,1

3,4 %

8,4 %

1 758,3

3 482,7

Razlika do zgornje meje

22,1

2. Ohranjanje in upravljanje naravnih virov

60 158,4

57 948,4

58 659,2

56 378,9

2,6 %

2,8 %

1 499,2

1 569,5

Razlika do zgornje meje

651,6

3. Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica (3)

2 023,9

1 514,0

1 823,3

1 460,3

11,0 %

3,7 %

200,6

53,3

Razlika do zgornje meje

81,1

– Svoboda, varnost in pravica

1 340,4

868,3

1 139,0

813,3

17,7 %

6,8 %

201,4

55,1

Razlika do zgornje meje

65,6

– Državljanstvo (3)

683,5

645,7

684,3

647,1

–0,1 %

–0,3 %

–0,9

–1,7

Razlika do zgornje meje

15,5

4. EU kot globalni akter

9 009,3

7 293,7

8 759,3

7 238,7

2,9 %

0,8 %

250,0

55,0

Razlika do zgornje meje (4)

246,7

5. Uprava

8 281,4

8 281,7

8 171,4

8 170,1

1,3 %

1,4 %

110,0

111,6

Razlika do zgornje meje (5)

472,6

Skupaj

147 435,4

132 738,7

142 111,3

126 546,7

3,7 %

4,9 %

5 324,1

6 192,0

Razlika do zgornje meje

1 603,5

8 815,3

Odobritve kot % BND

1,12 %

1,01 %

1,12 %

0,99 %

(1) Proračun za leto 2011 vključuje spremembo proračuna 1 in predloga spremembe proračuna 2 in 3.

(2) Pri razliki do zgornje meje v podrazdelku 1a se ne upoštevajo odobritve, povezane z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji (500 milijonov EUR).

(3) Brez Solidarnostnega sklada EU.

(4) Pri razliki do zgornje meje v razdelku 4 se ne upoštevajo odobritve, povezane z rezervo za nujno pomoč (258,9 milijona EUR).

(5) Za izračun razlike do zgornje meje v razdelku 5 se upošteva opomba (1) k finančnemu okviru za obdobje 2007–2013, in sicer za znesek v višini 84 milijonov EUR pri prispevkih osebja za pokojninsko shemo.

(1): OPO = odobritve za prevzem obveznosti, OP = odobritve plačil.

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2012 V OBVEZNOSTIH

PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2012 V PLAČILIH

Kaj zdaj?

Svet se bo o predlogu proračuna izrekel junija, Evropski parlament pa oktobra. Če se bosta njuni mnenji razhajali, se bo začel 21-dnevni spravni postopek, pri katerem bo imela Evropska komisija vlogo poštenega posrednika. Končni proračun za leto 2012 naj bi Parlament sprejel novembra.

Podrobnejše informacije o predlogu proračuna za leto 2012 so na voljo na:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

_____________________________________________________

Opomba: V proračunu so predvidene tako obveznosti (pravne zaveze za zagotovitev financiranja, če so izpolnjeni določeni pogoji) kot plačila (dejanski gotovinski ali bančni prenosi prejemnikom).


Side Bar