Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/499

V Bruseli 20. apríla 2011

Návrh rozpočtu EÚ na rok 2012: pre 500 miliónov Európanov v čase úsporných opatrení

„Je to dokument hľadajúci krehkú rovnováhu medzi úspornými opatreniami a opatreniami na oživenie hospodárskeho rastu pre 500 miliónov Európanov.“ Takto opisuje návrh rozpočtu EÚ na rok 2012, ktorý Komisia prijala 20. apríla 2011, komisár pre finančné plánovanie a rozpočet Janusz Lewandowski. Návrh rozpočtu na rok 2012 predstavuje 132,7 mld. EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, t. j. zvýšenie o 4,9 % v porovnaní s rokom 2011. Viazané rozpočtové prostriedky predstavujú 147,4 mld. EUR (+3,7 %). Hlavným cieľom návrhu rozpočtu na rok 2012 je poskytnúť plnohodnotnú podporu európskemu hospodárstvu aj občanom EÚ.

V prospech úsporných opatrení

Snahou bolo, aby bol návrh rozpočtu na rok 2012 v súlade so súčasnými podmienkami úsporných opatrení na úrovni jednotlivých štátov. Komisia vynaložila mimoriadne úsilie a rozhodla o zmrazení svojich administratívnych výdavkov na rok 2012, t. j. 0 % zvýšenie v porovnaní s rozpočtom na rok 2011. Dosiahlo sa to značným znížením výdavkov týkajúcich sa budov, informačných a telekomunikačných technológií, štúdií, publikácií, služobných ciest, konferencií a zasadnutí. Okrem toho už tretí rok v poradí Komisia nežiada o ďalšie nové pracovné miesta.

Pri vypracúvaní návrhu rozpočtu na budúci rok sa Komisia takisto snažila identifikovať programy alebo iniciatívy, ktoré neprinášajú výsledky. Nástroj rozvojovej spolupráce sa znížil o 70,7 mil. EUR z dôvodu nižších úrovní využitia rozpočtových prostriedkov. Nástroj industrializovaných krajín sa znížil o 14,5 mil. EUR z dôvodu vysokých úrovní zrušenia viazanosti rozpočtových prostriedkov v roku 2007 a oneskoreného prijatia nového právneho základu. Financovanie programu GALILEO sa znížilo o 24,9 mil. EUR (pozn.: vyjadrené vo viazaných rozpočtových prostriedkoch). „Sme to dlžní európskym daňovým poplatníkom.“, povedal komisár Lewandowski. „Súčasťou úspor musí byť vážna reflexia o tom, čo robíme, a sebaspytovanie, či všetko čo robíme, prináša skutočné výhody celej Európe!“

„Účty sa musia platiť!“

Komisia však musí plniť svoje právne záväzky. Programy financované EÚ, ktoré sa začali v roku 2007, sú teraz v plnom prúde. To znamená, že v roku 2012 budeme musieť zaplatiť viac účtov, aby sme regionálnym orgánom a MSP preplatili náklady, ktoré investovali do týchto programov. Najmä zvýšené úrovne platieb pre výskumné programy (+13,3 % na 7,6 mld. EUR) a štrukturálne a kohézne fondy (+8,4 % na 45,1 mld. EUR) sú zamerané na maximalizáciu príspevku EÚ do rozpočtu v prospech hospodárskeho rastu a súdržnosti.

Navrhované zvýšenie v rámci budúcoročného rozpočtu predstavuje úplné minimum potrebné na to, aby si Komisia splnila svoje právne záväzky. Akékoľvek zníženie tejto sumy bude znamenať, že členské štáty a Európsky parlament porušia právne záväzky, ktoré vyplývajú z existujúcich zmlúv.

Niektorí sa pýtajú, prečo zvyšujeme rozpočet EÚ, keď členské štáty musia prijímať viaceré úsporné opatrenia na vnútroštátnej úrovni.“, hovorí Janusz Lewandowski. „Je to legitímna otázka. Hlavným dôvodom tohto zvýšenia je skutočnosť, že musíme platiť účty, ktoré pochádzajú z projektov v rámci celej Európy. Takéto projekty, ktoré prinášajú výhody miestnym komunitám a podnikateľským subjektom, by v roku 2007 nebolo možné začať bez záväzku EÚ poskytnúť finančné prostriedky; zastaviť toto financovanie je nemysliteľné. Po prvé, mohli by nás žalovať za neplnenie zmluvných podmienok, po druhé, prinieslo by to viac škody rozpočtom členských štátov, pretože tie očakávajú, že EÚ uhradí svoj podiel finančných prostriedkov, ktoré už členské štáty zaplatili príjemcom; po tretie, zastavenie týchto projektov na polceste by malo neblahé účinky na celé komunity. Nemôžeme trestať našich občanov, podniky, miestne a regionálne orgány, ktoré majú právo na zaplatenie svojich účtov. Vezmime si napríklad elektrické prepojenie medzi Veľkou Britániou a Írskom. Celkový príspevok EÚ v rámci tohto projektu predstavuje 100 mil. EUR! Jeho cieľom je poskytnúť írskym a britským občanom väčšiu bezpečnosť dodávok elektrickej energie. V roku 2012 musí EÚ zaplatiť účty v rámci tohto projektu vo výške 24 mil. EUR, čo predstavuje dvojnásobné zvýšenie v porovnaní s rokom 2011.“

V prospech udržateľného hospodárskeho rastu

Cesta napred k hospodárskemu rastu a súdržnosti v Únii 27 členských štátov vedie cez spoločné úsilie a investície. V návrhu rozpočtu sa predpokladá so sumou 57,7 mld. EUR v roku 2012 v prospech udržateľného rastu, aby sa pomohlo členským štátom zvýšiť ich investície v týchto oblastiach, zatiaľ čo 62,6 mld. EUR je určených na priority stratégie Európa 2020, t. j. zvýšenie v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 5,1 %.

Ťažiskom záujmu európskej politiky sú občania a ich bezpečnosť je vysokou prioritou EÚ. V návrhu rozpočtu na rok 2012 sa počíta so zvýšením o 6,8 % v oblasti Slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, v rámci ktorej sa akcie zameriavajú na záujmy a potreby občanov. Okrem toho suma na akcie pre mládež v rámci iniciatív stratégie Európa 2020 predstavuje 1,9 mld. EUR, čo je o 15,0 % viac ako v roku 2011. Dôležité miesto majú aj činnosti v oblasti zmeny klímy. V roku 2012 sa plánuje zvýšenie o 6,1 % na celkovú sumu 8,1 mld. EUR.

V prospech 500 miliónov Európanov

Iba 6 % rozpočtu EÚ je určených na zabezpečenie fungovania inštitúcii EÚ, čo znamená, že 94 % ročných rozpočtových prostriedkov sa vracia do európskych regiónov a miest, podnikateľským subjektom, vedeckým pracovníkom a občanom, z čoho polovica je hnacou silou pre rast a zamestnanosť.

Návrh rozpočtu EÚ, ktorý sme dnes prijali, je zameraný na EÚ a jej občanov. Po prvé, aby sme udržali podiel vnútorných nákladov na čo najnižšej úrovni, navrhujeme škrty v mnohých oblastiach administratívy, ako sú odborné vzdelávanie zamestnancov, cestovné a kancelárske výdavky. Po druhé, vynaložili sme značné úsilie, aby sme v rozpočte identifikovali oblasti, ktoré neprinášali očakávané výsledky, a presunuli finančné prostriedky do programov alebo iniciatív, ktoré prinášajú konkrétne výsledky v teréne. Po tretie, rozhodli sme sa investovať do oblastí, ktoré prispievajú k hospodárskemu rastu a rozvoju: rozpočet EÚ je protikrízovým balíkom!“, hovorí Janusz Lewandowski.

STRUČNÝ PREHĽAD NÁVRHU ROZPOČTU EÚ NA ROK 2012

Rozpočet 2012

NR 2011 (1)

Rozdiel

Rozdiel

VRP

PRP

VRP

PRP

VRP

PRP

VRP

PRP

1. Udržateľný rast

67 962,5

57 700,9

64 501,2

53 279,9

5,4%

8,3%

3 461,3

4 421,0

Rezerva (2)

151,5

— Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

15 223,6

12 566,1

13 520,6

11 627,8

12,6%

8,1%

1 703,0

938,3

Rezerva (2)

129,4

— Súdržnosť pre rast a zamestnanosť

52 738,9

45 134,8

50 980,6

41 652,1

3,4%

8,4%

1 758,3

3 482,7

Rezerva

22,1

2. Ochrana a riadenie prírodných zdrojov

60 158,4

57 948,4

58 659,2

56 378,9

2,6%

2,8%

1 499,2

1 569,5

Rezerva

651,6

3. Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť (3)

2 023,9

1 514,0

1 823,3

1 460,3

11,0%

3,7%

200,6

53,3

Rezerva

81,1

— Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

1 340,4

868,3

1 139,0

813,3

17,7%

6,8%

201,4

55,1

Rezerva

65,6

— Občianstvo (3)

683,5

645,7

684,3

647,1

-0,1%

-0,3%

-0,9

-1,7

Rezerva

15,5

4. EÚ ako globálny aktér

9 009,3

7 293,7

8 759,3

7 238,7

2,9%

0,8%

250,0

55,0

Rezerva (4)

246,7

5. Administratíva

8 281,4

8 281,7

8 171,4

8 170,1

1,3%

1,4%

110,0

111,6

Rezerva (5)

472,6

Spolu

147 435,4

132 738,7

142 111,3

126 546,7

3,7%

4,9%

5 324,1

6 192,0

Rezerva

1 603,5

8 815,3

Rozpočtové prostriedky ako % HND

1,12 %

1,01 %

1,12 %

0,99 %

(1) Rozpočet na rok 2011 zahŕňa opravný rozpočet č. 1 a návrhy opravného rozpočtu č. 2 a č. 3.

(2) Rezerva okruhu 1a nezahŕňa rozpočtové prostriedky týkajúce sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (500 mil. EUR).

(3) Okrem Fondu solidarity EÚ.

(4) Rezerva okruhu 4 nezahŕňa rozpočtové prostriedky týkajúce sa rezervy na núdzovú pomoc (258,9 mil. EUR).

(5) Vo výpočte rezervy v rámci stropu okruhu 5 je zohľadnená poznámka pod čiarou (1) finančného rámca na roky 2007 – 2013 týkajúca sa sumy 84 mil. EUR na príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia.

(1): VRP = viazané rozpočtové prostriedky. PRP = platobné rozpočtové prostriedky

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 VO VIAZANÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOCH

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 V PLATOBNÝCH ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOCH

Čo ďalej?

Rada oznámi svoju pozíciu k návrhu rozpočtu v júni a po nej bude v októbri nasledovať Európsky parlament. V prípade rozdielnych názorov medzi nimi sa začne 21-dňový zmierovací proces, v ktorom bude mať Európska komisia úlohu nestranného sprostredkovateľa. Očakáva sa, že Parlament prijme konečný rozpočet na rok 2012 v novembri.

Viac informácií o návrhu rozpočtu na rok 2012 nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

_____________________________________________________

Poznámka: V rozpočte sa počíta s viazanými rozpočtovými prostriedkami (právne záväzky poskytnúť finančné prostriedky za predpokladu, že budú splnené určité podmienky) ako aj s platobnými rozpočtovými prostriedkami (reálna hotovosť alebo bankové prevody príjemcom).


Side Bar