Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/499

Bruksela, dnia 20 kwietnia 2011 r.

Projekt budżetu UE na 2012 r.: z myślą o 500 mln Europejczyków w okresie cięć w wydatkach

„Próba wyważenia działań oszczędnościowych i środków pobudzających wzrost gospodarczy z myślą o 500 mln Europejczyków”. Tak komisarz ds. budżetu i programowania finansowego, Janusz Lewandowski, określa projekt budżetu UE na 2012 r., przyjęty przez Komisję 20 kwietnia 2011 r. Kwota środków na płatności przewidziana w projekcie budżetu na 2012 r. wynosi 132,7 mld euro, czyli o 4,9% więcej niż w 2011 r. Na zobowiązania przewidziano środki w kwocie 147,4 mld euro (+3,7%). Z założenia projekt budżetu na 2012 r. ma zapewnić pełne wsparcie europejskiej gospodarce i obywatelom UE.

Działania oszczędnościowe

Dołożyliśmy starań, aby projekt budżetu na 2012 r. wpisywał się w działania oszczędnościowe podejmowane obecnie w państwach członkowskich. Szczególny wysiłek podjęła Komisja, która zdecydowała się na „zamrożenie” swoich wydatków administracyjnych w 2012 r. Oznacza to, że pozostaną one dokładnie na takim poziomie jak w budżecie na 2011 r. (wzrost o 0,0%). Było to możliwe dzięki znaczącemu ograniczeniu wydatków na budynki, technologie informacyjno-komunikacyjne, opracowania, publikacje, podróże służbowe, konferencje i spotkania. Ponadto trzeci rok z rzędu Komisja nie występuje o żadne dodatkowe stanowiska.

Oprócz tego, podczas sporządzania projektu budżetu na następny rok Komisja starała się określić programy lub inicjatywy, które nie przynoszą wyników. Środki na Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju ograniczono o 70,7 mln euro z uwagi na niższe poziomy absorpcji środków. Środki na instrument współpracy z państwami uprzemysłowionymi zredukowano natomiast o 14,5 mln euro ze względu na duże umorzenia dokonane w 2007 r. oraz opóźnienie w przyjmowaniu nowej podstawy prawnej. Środki na finansowanie GALILEO zmniejszono natomiast o 24,9 mln euro (dane dotyczą środków na zobowiązania). „Jesteśmy to winni europejskim podatnikom — stwierdza komisarz Lewandowski — oszczędności muszą polegać m.in. na tym, że przyglądamy się uważnie naszym działaniom i zastanawiamy się, czy wszystko, co robimy, przynosi rzeczywiste korzyści całej Europie!".

„Zobowiązania należy regulować!”

Komisja musi natomiast wywiązywać się ze swoich zobowiązań prawnych. Realizacja finansowanych przez UE programów, które uruchomiono w 2007 r., nabrała teraz pełnego tempa. Oznacza to, że w 2012 r. otrzymamy więcej wniosków o zwrot kosztów od władz regionalnych lub MŚP, które zainwestowały w te programy. W szczególności zwiększamy płatności z tytułu programów badawczych (+ 13,3%, do kwoty 7,6 mld euro) oraz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (+ 8,4%, do kwoty 45,1 mld euro), ponieważ zależy nam, aby budżet UE w jak największym stopniu przyczyniał się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia spójności.

Proponowany wzrost środków w budżecie na następny rok odpowiada zaledwie minimum, jakie jest niezbędne, aby Komisja mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych. Wszelkie redukcje tej kwoty oznaczałyby, że państwa członkowskie oraz Parlament Europejski nie mogłyby dotrzymać zobowiązań prawnych wynikających z zawartych umów.

„Niektórzy pytają, dlaczego zwiększamy budżet UE w czasie, gdy państwa członkowskie szukają oszczędności w budżetach krajowych — dodaje Janusz Lewandowski — to w pełni uzasadnione pytanie. Wzrost budżetu wynika przede wszystkim z tego, że musimy uregulować należności za projekty realizowane w całej Europie. Takie projekty, przynoszące korzyści lokalnym społecznościom i przedsiębiorstwom, zapewne nie zostałyby w ogóle zainicjowane w 2007 r., gdyby nie obietnica dofinansowania ich przez UE. Zaprzestanie ich finansowania jest nie do pomyślenia. Po pierwsze moglibyśmy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie warunków umowy. Po drugie budżety państw członkowskich ucierpiałyby na tym jeszcze bardziej, ponieważ państwa oczekują od nas zwrotu części środków unijnych, które już wypłaciły beneficjentom. Ponadto zatrzymanie takich projektów »w połowie drogi« przyniosłoby szkodę całym społecznościom. Nie możemy karać naszych obywateli, przedsiębiorstw czy władz lokalnych lub regionalnych, które mają prawo otrzymać zwrot części poniesionych kosztów. Weźmy na przykład połączenie wzajemne między sieciami przesyłu energii elektrycznej w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii. Łączny wkład UE w finansowanie tego projektu wynosi ponad 100 mln euro! A jego celem jest zapewnienie irlandzkim i brytyjskim obywatelom większego bezpieczeństwa dostaw energii. W 2012 r. UE będzie musiała przekazać na ten projekt około 24 mln euro, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2011 r.”

Trwały wzrost gospodarczy

Unia składająca się z 27 państw członkowskich może osiągać cele dotyczące wzrostu gospodarczego i spójności poprzez uzgodnione działania i inwestycje. W projekcie budżetu przewidziano ok. 57,7 mld euro do wypłaty w 2012 r. z przeznaczeniem na działania na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego. Środki te mają pomóc państwom członkowskim zwiększyć inwestycje w tej dziedzinie. Jednocześnie na realizację priorytetów określonych w strategii „Europa 2020” przeznacza się około 62,6 mld euro, co oznacza wzrost o 5,1% w stosunku do poprzedniego roku.

Polityka Unii Europejskiej podporządkowana jest obywatelom, a ich bezpieczeństwo plasuje się na wysokim miejscu na liście priorytetów UE. Środki przewidziane w projekcie budżetu na 2012 r. na działania w obszarze „Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość”, ukierunkowane na potrzeby obywateli i leżące w ich interesie, wzrastają o 6,8%. Ponadto na działania związane z młodzieżą w ramach inicjatyw EUROPA 2020 przewidziano 1,9 mld euro, czyli 15,0% więcej niż w 2011 r. Istotną pozycję zajmują także działania związane ze zmianą klimatu. Na 2012 r. planuje się wzrost środków o 6,1%, co da 8,1 mld euro ogółem.

Z myślą o 500 mld Europejczyków

Jedynie 6% budżetu UE przeznacza się na funkcjonowanie instytucji UE. Oznacza to, że 94% rocznego budżetu trafia z powrotem do regionów, miast, przedsiębiorstw, naukowców i obywateli, z czego połowa służy finansowaniu działań na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

„Przyjęty dziś projekt budżetu stawia UE i jej obywateli w centrum uwagi. Po pierwsze proponujemy cięcia wydatków administracyjnych w różnych dziedzinach, jak np. szkolenia personelu, publikacje, wyjazdy służbowe i wydatki na cele biurowe, aby koszty wewnętrzne utrzymać na jak najniższym poziomie. Po drugie wiele wysiłku włożyliśmy w to, aby zidentyfikować te dziedziny finansowane z budżetu, w których nie osiągamy tak dobrych wyników, jak zakładaliśmy wcześniej. Dzięki temu będziemy mogli przesunąć środki na te programy i inicjatywy, które przynoszą konkretne rezultaty w terenie. Po trzecie opowiedzieliśmy się za inwestowaniem w tych dziedzinach, które przekładają się na wzrost gospodarczy i rozwój: budżet UE to pakiet antykryzysowy!” — podkreśla Janusz Lewandowski.

PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R. W OGÓLNYM ZARYSIE

PB 2012 r.

Budżet na 2011(1)

Różnica

Różnica

Środki na zob.

Środki na płatn.

Środki na zob.

Środki na płatn.

Środki na zob.

Środki na płatn.

Środki na zob.

Środki na płatn.

1. Trwały wzrost gospodarczy

67 962.5

57 700.9

64 501.2

53 279.9

5.4%

8.3%

3 461,3

4 421,0

Margines (2)

151.5

— Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

15 223.6

12 566.1

13 520.6

11 627.8

12.6%

8.1%

1 703,0

938,3

Margines (2)

129.4

— Spójność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

52 738.9

45 134.8

50 980.6

41 652.1

3.4%

8.4%

1 758,3

3 482,7

Margines

22.1

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

60 158.4

57 948.4

58 659.2

56 378.9

2.6%

2.8%

1 499,2

1 569,5

Margines

651.6

3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość (3)

2 023.9

1 514.0

1 823.3

1 460.3

11.0%

3.7%

200,6

53,3

Margines

81.1

— Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

1 340.4

868.3

1 139.0

813.3

17.7%

6.8%

201,4

55,1

Margines

65.6

— Obywatelstwo (3)

683.5

645.7

684.3

647.1

-0.1%

-0.3%

-0,9

-1,7

Margines

15.5

4. UE jako partner na arenie międzynarodowej

9 009.3

7 293.7

8 759.3

7 238.7

2.9%

0.8%

250,0

55,0

Margines (4)

246.7

5. Administracja

8 281.4

8 281.7

8 171.4

8 170.1

1.3%

1.4%

110,0

111,6

Margines (5)

472.6

Ogółem

147 435.4

132 738.7

142 111.3

126 546.7

3.7%

4.9%

5 324,1

6 192,0

Margines

1 603.5

8 815.3

Środki jako % DNB

1.12 %

1.01 %

1.12 %

0.99 %

(1) Budżet na 2011 r. obejmuje budżet korygujący nr 1 i projekty budżetów korygujących nr 2–3.

(2) W marginesie odnoszącym się do działu 1a nie uwzględnia się środków związanych z Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji (500 mln EUR).

(3) Bez Funduszu Solidarności UE

(4) W marginesie odnoszącym się do działu 4 nie uwzględnia się środków związanych z rezerwą na pomoc nadzwyczajną (258,9 mln EUR).

(5) W celu obliczenia marginesu w ramach pułapu dla działu 5 uwzględniono kwotę 84 mln EUR na składki pracownicze na system emerytalno-rentowy z przypisu (1) ram finansowych na lata 2007-2013.

(1): CA = środki na zobowiązania. PA = środki na płatności

PROJEKT BUDŻETU 2012 – ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA

PROJEKT BUDŻETU 2012 – ŚRODKI NA PŁATNOŚCI

Co dalej?

Rada poinformuje o swojej opinii na temat projektu budżetu w czerwcu, zaś Parlament Europejski – w październiku. W przypadku kwestii spornych rozpoczęta zostanie 21-dniowa procedura pojednawcza, z Komisją Europejską w roli bezstronnego pośrednika. Przewiduje się, że ostateczny budżet na 2012 r. zostanie zatwierdzony przez Parlament w listopadzie.

Więcej informacji na temat projektu budżetu na 2012 r.:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

_____________________________________________________

Uwaga: Budżet zawiera prognozy dotyczące zarówno zobowiązań (zobowiązań prawnych do udostępnienia finansowania pod warunkiem spełnienia określonych warunków), jak i płatności (rzeczywistych transferów pieniężnych i przelewów bankowych na rzecz beneficjentów).


Side Bar