Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/499

Brussel, 20 april 2011

EU-ontwerpbegroting 2012: zuinige tijden voor 500 miljoen Europeanen

"Een hachelijk evenwichtsoefening tussen bezuinigingen en groeibevorderende maatregelen voor 500 miljoen Europeanen." Zo omschrijft Janusz Lewandowski, commissaris voor Begroting en financiële programmering, de EU-ontwerpbegroting 2012 die de Commissie op 20 april 2011 heeft vastgesteld. De ontwerpbegroting 2012 omvat 132,7 miljard euro aan betalingskredieten – een stijging met 4,9% ten opzichte van 2011. De vastleggingen belopen 147,4 miljard euro (+3,7%). Het is de belangrijkste doelstelling van de ontwerpbegroting 2012 de Europese economie en de burgers van de EU volop te ondersteunen.

Bezuinigingen

De ontwerpbegroting 2012 sluit aan bij het huidige bezuinigingsklimaat in de lidstaten. De Commissie heeft alles op alles gezet en ervoor gekozen haar administratieve uitgaven voor 2012 te bevriezen, dat wil zeggen met 0,0% te verhogen ten opzichte van de begroting 2011. Zij is hierin geslaagd door de uitgaven voor gebouwen, informatie- en communicatietechnologie, onderzoeken, publicaties, dienstreizen, conferenties en vergaderingen beduidend terug te dringen. Bovendien vraagt de Commissie voor het derde achtereenvolgende jaar geen extra posten aan.

Ook heeft de Commissie bij het opstellen van de ontwerpbegroting voor volgend jaar getracht vast te stellen welke programma's of initiatieven niet voldoen. Het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking is naar aanleiding van de geringere benutting van de middelen met 70,7 miljoen euro gekort. Het instrument voor geïndustrialiseerde landen is met 14,5 miljoen euro verminderd in verband met het hoge annuleringspeil in 2007 en de vertraagde vaststelling van de nieuwe rechtsgrondslag. Voor Galileo is 24,9 miljoen euro minder uitgetrokken (aan vastleggingskredieten). "We zijn het de Europese belastingbetaler verschuldigd", aldus commissaris Lewandowski. "Bij besparingen moeten we goed kijken naar waar we mee bezig zijn en onszelf de vraag stellen of alles wat we doen ook echt ten goede komt aan heel Europa!"

"Rekeningen moeten worden betaald!"

De Commissie moet echter wel haar juridische verbintenissen nakomen. De door de EU gefinancierde programma's die in 2007 zijn gestart, zijn nu in volle gang. Dit houdt in dat we in 2012 meer rekeningen zullen moeten betalen van regionale autoriteiten en kmo's die in deze programma's hebben geïnvesteerd. Met name de verhoogde betalingsniveaus voor de onderzoeksprogramma's (+13,3% tot 7,6 miljard euro) en voor de structuur- en cohesiefondsen (+8,4% tot 45,1 miljard euro) zijn bedoeld om de EU-begrotinginspanning voor economische groei en cohesie te maximaliseren.

De voorgestelde verhoging van de begroting voor volgend jaar komt overeen met het absolute minimum dat de Commissie nodig heeft om haar juridische verbintenissen na te komen. Als deze verhoging uitblijft, zouden de lidstaten en het Europees Parlement de juridische verbintenissen die zijn aangegaan op grond van bestaande overeenkomsten moeten verbreken.

"Soms wordt terecht de vraag gesteld waarom we de EU-begroting willen verhogen, terwijl de lidstaten zelf voor zware bezuinigingen staan", aldus Janusz Lewandowski. "De belangrijkste reden voor de verhoging is dat we de rekeningen moeten betalen die binnenkomen van projecten overal in Europa. Dergelijke projecten komen plaatselijke gemeenschappen en ondernemingen ten goede en zouden in 2007 waarschijnlijk nooit van de grond zijn gekomen zonder EU-financiering: het is ondenkbaar hier nu een punt achter te zetten. Ten eerste zouden we voor het gerecht kunnen worden gedaagd wegens het niet-nakomen van contractuele verplichtingen, ten tweede zou dit een nog grotere aanslag op de begroting van de lidstaten doen, aangezien de lidstaten erop rekenen dat de Commissie hun het EU-deel vergoedt van de middelen die reeds aan de begunstigden zijn uitgekeerd, en ten derde zou het ten koste gaan van hele gemeenschappen om dit soort projecten halverwege te beëindigen. Wij mogen onze burgers, bedrijven en lagere overheden niet laten vallen, zij hebben er recht op dat hun rekeningen worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan de elektrische interconnectie tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Daarmee is in totaal een EU-bijdrage van meer dan 100 miljoen euro gemoeid! Dit project is bedoeld om de Ierse en Britse burgers meer zekerheid te bieden op het gebied van energievoorziening. In 2012 moet de EU hiervoor ongeveer 24 miljoen euro betalen, meer dan twee keer zoveel als in 2011."

Voor duurzame groei

In een Europese Unie met 27 lidstaten vergen economische groei en cohesie gezamenlijke inspanningen en investeringen. Op de ontwerpbegroting 2012 is 57,7 miljard euro uitgetrokken voor duurzame groei om de lidstaten te helpen hun investeringen op deze gebieden op te voeren, terwijl circa 62,6 miljard euro is bestemd voor de Europa 2020-prioriteiten – een toename met 5,1% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het Europees beleid draait om de burger en zijn veiligheid geldt als een topprioriteit. In de ontwerpbegroting 2012 wordt 6,8% meer geld uitgetrokken voor acties op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid die aansluiten bij de belangen en behoeften van de burgers. Bovendien is het budget voor jeugdacties in het kader van de Europa 2020-initiatieven 1,9 miljard euro – 15% groter dan in 2011. Ook activiteiten op het gebied van klimaatverandering krijgen een belangrijke plaats. Voor 2012 is een verhoging met 6,1% gepland, zodat het totaal op 8,1 miljard euro komt.

Voor 500 miljoen Europeanen

Maar 6% van de EU-begroting gaat naar de werking van de EU-instellingen. Dit houdt in dat 94% van de jaarlijkse begroting terugvloeit naar de regio's en steden, bedrijven, wetenschappers en burgers van Europa. De helft van deze kredieten wordt gebruikt voor meer groei en werkgelegenheid.

"De vandaag vastgestelde ontwerpbegroting is gericht op de EU en haar burgers. Ten eerste stellen we voor om het mes te zetten in tal van administratieve uitgaven, zoals die voor personeelsopleiding, publicaties, dienstreizen en kantoorruimte, om de interne kosten zoveel mogelijk te drukken. Ten tweede hebben we ons uiterste best gedaan om na te gaan welke onderdelen van de begroting tegenvallende prestaties vertoonden, waarna er middelen zijn verschoven naar programma's en initiatieven die tot concrete resultaten in het veld leiden. Ten derde hebben we ervoor gekozen te investeren in gebieden die bijdragen tot economische groei en ontwikkeling: de EU-begroting is een crisispakket!" aldus Janusz Lewandowski.

ONTWERPBEGROTING 2012 IN EEN OOGOPSLAG

Ontwerpbegroting 2012

Begroting 2011 (1)

Verschil

Verschil

VK

BK

VK

BK

VK

BK

VK

BK

1. Duurzame groei

67 962.5

57 700.9

64 501.2

53 279.9

5.4%

8.3%

3 461,3

4 421,0

Marge (2)

151.5

— Concurrentievermogen voor groei en werkgelegenheid

15 223.6

12 566.1

13 520.6

11 627.8

12.6%

8.1%

1 703,0

938,3

Marge (2)

129.4

— Cohesie voor groei en werkgelegenheid

52 738.9

45 134.8

50 980.6

41 652.1

3.4%

8.4%

1 758,3

3 482,7

Marge

22.1

2. Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen

60 158.4

57 948.4

58 659.2

56 378.9

2.6%

2.8%

1 499,2

1 569,5

Marge

651.6

3. Burgerschap, vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (3)

2 023.9

1 514.0

1 823.3

1 460.3

11.0%

3.7%

200,6

53,3

Marge

81.1

— Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

1 340.4

868.3

1 139.0

813.3

17.7%

6.8%

201,4

55,1

Marge

65.6

— Burgerschap (3)

683.5

645.7

684.3

647.1

-0.1%

-0.3%

-0,9

-1,7

Marge

15.5

4. De EU als mondiale partner

9 009.3

7 293.7

8 759.3

7 238.7

2.9%

0.8%

250,0

55,0

Marge (4)

246.7

5. Administratie

8 281.4

8 281.7

8 171.4

8 170.1

1.3%

1.4%

110,0

111,6

Marge (5)

472.6

Totaal

147 435.4

132 738.7

142 111.3

126 546.7

3.7%

4.9%

5 324,1

6 192,0

Marge

1 603.5

8 815.3

Kredieten als % van het bni

1.12 %

1.01 %

1.12 %

0.99 %

(1) De begroting 2011 omvat ook gewijzigde begroting 1 en de ontwerpen van gewijzigde begroting 2 en 3.

(2) De marge voor rubriek 1a houdt geen rekening met de kredieten betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (500 miljoen euro).

(3) Uitgezonderd het EU-Solidariteitsfonds.

(4) De marge in rubriek 4 houdt geen rekening met de kredieten betreffende de reserve voor noodhulp (258,9 miljoen euro).

(5) Om de marge ten opzichte van het maximum van rubriek 5 te berekenen, wordt rekening gehouden met voetnoot 1 van het financieel kader 2007-2013 voor een bedrag van 84 miljoen euro aan bijdragen van de personeelsleden aan het pensioenstelsel.

VK ­= vastleggingskredieten BK = betalingskredieten

ONTWERPBEGROTING 2012 IN VASTLEGGINGEN

ONTWERPBEGROTING 2012 IN BETALINGEN

Wat zijn de volgende stappen?

De Raad zal zijn standpunt over de ontwerpbegroting in juni vaststellen en het Europees Parlement in oktober. Indien de Raad en het Parlement het niet eens worden, wordt een 21-daagse bemiddelingsprocedure opgestart waarbij de Europese Commissie de rol van eerlijke bemiddelaar vervult. Verwacht wordt dat de begroting 2012 in november definitief door het Europees Parlement wordt vastgesteld.

Meer informatie over de ontwerpbegroting 2012:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

_____________________________________________________

Opmerking: De begroting bevat ramingen van zowel vastleggingen (juridische verbintenissen om voor financiering te zorgen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan) als betalingen (geld dat contant of per bankoverschrijving aan de begunstigden wordt uitbetaald).


Side Bar