Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/499

Briuselis, 2011 m. balandžio 20 d.

2012 m. ES biudžeto, skirto 500 mln. europiečių ekonomikos sunkmečiu, projektas

„Sudėtingas griežtų taupymo priemonių ir augimo didinimo priemonių, skirtų 500 mln. europiečių, derinimas“. Taip už biudžetą ir finansinį programavimą atsakingas Komisijos narys Januszas Lewandowskis apibūdino 2011 m. balandžio 20 d. Komisijos priimtą 2012 m. ES biudžeto projektą. 2012 m. biudžeto projekte numatyta 132,7 mlrd. EUR mokėjimų, t. y. 4,9 % daugiau nei 2011 m. Įsipareigojimai sudaro 147,4 mlrd. EUR (+3,7%). Svarbiausias 2012 m. biudžeto projekto tikslas – visapusiškai remti Europos ekonomiką ir ES piliečius.

Priemonės ekonomikos sunkmečiui lengvinti

2012 m. biudžeto projektu siekiama atsižvelgti į dabartines ekonomikos sunkmečio aplinkybes nacionaliniu mastu. Komisija labai stengėsi, kad 2012 m. galėtų įšaldyti savo administracines išlaidas, t. y. kad, palyginti su 2011 m. biudžetu, jos padidėtų 0,0 %. Tai pasiekta smarkiai sumažinus su pastatais, informacinėmis ir ryšių technologijomis, tyrimais, leidiniais, komandiruotėmis, konferencijomis ir posėdžiais susijusias išlaidas. Be to, trečius metus iš eilės Komisija neprašo naujų papildomų etatų.

Rengdama kitų metų biudžeto projektą, Komisija taip pat siekė nustatyti neveiksmingas programas arba iniciatyvas. Vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės lėšos sumažintos 70,7 mln. EUR dėl mažesnio lėšų panaudojimo lygio. Bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonės lėšos sumažintos 14,5 mln. EUR dėl didelio įsipareigojimų panaikinimo 2007 m. lygio ir pavėluotai priimto naujo teisinio pagrindo. GALILEO finansavimas sumažintas 24,9 mln. EUR (nurodomi įsipareigojimų asignavimų duomenys). „Už tai turime būti dėkingi Europos mokesčių mokėtojams, – sakė Komisijos narys J. Lewandowskis. – Taupyti reikia rimtai įvertinant tai, ką darome, ir paklausiant savęs, ar viskas, ką darome, yra tikrai naudinga visai Europai!“

„Sąskaitas reikia apmokėti!“

Vis dėlto Komisija privalo vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. 2007 m. pradėtos ES finansuojamos programos šiuo metu jau sparčiai vykdomos. Tai reiškia, kad 2012 m. reikės apmokėti daugiau sąskaitų – regioninėms valdžios institucijoms arba MVĮ kompensuoti investavimo į tas programas išlaidas. Visų pirma padidinus mokslinių tyrimų programoms skirtų mokėjimų (+13,3 % iki 7,6 mlrd. EUR) ir struktūriniams fondams bei Sanglaudos fondui skirtų mokėjimų (+8,4 % iki 45,1 mlrd. EUR) lygius, siekiama maksimizuoti ES biudžeto indėlį į ekonomikos augimą ir sanglaudą.

Kitų metų biudžetą siūloma padidinti tik minimalia suma, kad būtų vykdomi teisiniai Komisijos įsipareigojimai. Jeigu ši suma būtų sumažinta, valstybės narės ir Europos Parlamentas nevykdytų dabartinių sutarčių teisinių įsipareigojimų.

„Kai kas klausia, kodėl mes didiname ES biudžetą, kai valstybėse narėse taikomos griežtos taupymo priemonės, – sakė Januszas Lewandowskis. Tai pagrįstas klausimas. Pagrindinė didinimo priežastis ta, kad turime apmokėti visoje Europoje vykdomų projektų sąskaitas. Vietos bendruomenėms ir įmonėms naudingi projektai 2007 m. greičiausiai niekada nebūtų buvę pradėti vykdyti, jeigu nebūtų finansuojami iš ES lėšų. Jų finansavimo nutraukti neįmanoma. Visų pirma mus būtų galima paduoti į teismą dėl sutarčių sąlygų nesilaikymo. Antra, tai padarytų dar daugiau žalos valstybių narių biudžetui, nes pastarosios tikisi, kad mes padengsime tų lėšų, kurias jos jau išmokėjo lėšų gavėjams, ES dalį. Trečia, sustabdžius tokius projektus veiklai įpusėjus, būtų padaryta žala visai bendruomenei. Negalime skriausti savo piliečių, bendrovių, vietos ir regioninių valdžios institucijų, kurie turi teisę į sąskaitų apmokėjimą. Imkime kaip pavyzdį Jungtinės Karalystės ir Airijos elektros energijos tinklų sujungimą. ES iš viso šiam projektui skiria daugiau kaip 100 mln. EUR. Projekto tikslas – užtikrinti Airijos ir Britanijos piliečiams didesnį energijos tiekimo saugumą. 2012 m. šio projekto sąskaitų suma, kurią turės sumokėti ES, sudarys apie 24 mln. EUR, t. y. daugiau nei dvigubai, palyginti su 2011 m.“

Priemonės tvariajam ekonomikos augimui didinti

Norint didinti 27 valstybių narių Sąjungos ekonomikos augimą ir sanglaudą, reikia bendrų pastangų ir investicijų. Biudžeto projekte numatyta 2012 m. išmokėti apie 57,7 mlrd. EUR tvariam augimui skatinti, siekiant padėti valstybėms narėms padidinti šios srities investicijas. Apie 62,6 mlrd. EUR skirta strategijos „Europa 2020“ prioritetams įgyvendinti, t. y. 5,1 % daugiau negu pernai.

Europos politikoje daugiausia dėmesio skiriama piliečiams ir jų saugumas yra didelis ES prioritetas. 2012 m. biudžeto projekte numatyta 6,8 % padidinti laisvės, saugumo ir teisingumo sričiai skiriamas lėšas, daugiausia dėmesio skiriant piliečių interesams ir poreikiams. Be to, pagal „Europa 2020“ iniciatyvas su jaunimu susijusiai veiklai skiriama 1,9 mlrd. EUR, t. y. 15,0 % daugiau negu 2011 m. Svarbi ir su klimato pokyčiais susijusi veikla. 2012 m. planuojamas 6,1 % padidinimas, t. y. iš viso 8,1 mlrd. EUR.

500 mln. europiečių skirtas biudžetas

Tik 6 % ES biudžeto skiriama ES institucijų veikimui, todėl 94 % metinio biudžeto tenka Europos regionams ir miestams, įmonėms, mokslininkams ir piliečiams – pusė šių lėšų skiriama augimui ir užimtumui didinti.

„Šiandien priimtame biudžeto projekte daugiausia dėmesio skiriama ES ir jos piliečiams. Pirmiausia siūlome mažinti daugelio administravimo sričių išlaidas: darbuotojų mokymo, leidinių, komandiruočių ir biurų išlaikymo išlaidas, kad vidaus sąnaudos būtų kuo mažesnės. Antra, mes taip pat labai stengėmės nustatyti biudžeto sritis, kurių rezultatai nebuvo tokie, kokių tikėtasi, kad galėtume perskirti lėšas programoms arba iniciatyvoms, kurias įgyvendinant pasiekiama konkrečių rezultatų. Trečia, nusprendėme investuoti į sritis, kuriomis prisidedama prie ekonomikos augimo ir vystymo: ES biudžetas – antikrizinių priemonių paketas!“ – sakė J. Lewandowskis.

APIE 2012 M. BIUDŽETO PROJEKTĄ GLAUSTAI

PB 2012 

m. biudžetas 2011(1)

Skirtumas

Skirtumas

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

ĮA

MA

1. Tvarusis augimas

67 962,5

57 700,9

64 501,2

53 279,9

5,4 %

8,3 %

3 461,3

4 421,0

Marža (2)

151.5

— Konkurencingumas augimui ir užimtumui skatinti

15 223,6

12 566,1

13 520,6

11 627,8

12,6 %

8,1 %

1 703,0

938,3

Marža (2)

129,4

— Sanglauda augimui ir užimtumui skatinti

52 738,9

45 134,8

50 980,6

41 652,1

3,4 %

8,4 %

1 758,3

3 482,7

Marža

22,1

2. Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas

60 158,4

57 948,4

58 659,2

56 378,9

2,6 %

2,8 %

1 499,2

1 569,5

Marža

651,6

3. Pilietybė, laisvė, saugumas ir teisingumas (3)

2 023,9

1 514,0

1 823,3

1 460,3

11,0 %

3,7 %

200,6

53,3

Marža

81,1

— Laisvė, saugumas ir teisingumas

1 340,4

868,3

1 139,0

813,3

17,7 %

6,8 %

201,4

55,1

Marža

65,6

— Pilietybė (3)

683,5

645,7

684,3

647,1

-0,1 %

-0,3 %

-0,9

-1,7

Marža

15,5

4. ES kaip pasaulinio masto veikėja

9 009,3

7 293,7

8 759,3

7 238,7

2,9 %

0,8 %

250,0

55,0

Marža (4)

246,7

5. Administravimas

8 281,4

8 281,7

8 171,4

8 170,1

1,3 %

1,4 %

110,0

111,6

Marža (5)

472,6

Iš viso

147 435,4

132 738,7

142 111,3

126 546,7

3,7 %

4,9 %

5 324,1

6 192,0

Marža

1 603,5

8 815,3

Asignavimai, kaip BNP %

1,12 %

1,01 %

1,12 %

0,99 %

(1) Į 2011 m. biudžetą įtraukiamas Taisomasis biudžetas Nr. 1 ir Taisomųjų biudžetų Nr. 2–3 projektai.

(2) Skaičiuojant 1a išlaidų kategorijos maržą, neatsižvelgiama į asignavimus, susijusius su Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondu (500 mln. EUR).

(3) Neįskaitant ES solidarumo fondo.

(4) Skaičiuojant 4 išlaidų kategorijos maržą, neatsižvelgiama į asignavimus, susijusius su Neatidėliotinos pagalbos rezervu (258,9 mln. EUR).

(5) Skaičiuojant 5 išlaidų kategorijos maržą iki viršutinės ribos, atsižvelgiama į 2007–2013 m. finansinės programos 1 išnašą – 84 mln. EUR darbuotojų įnašų į pensijų sistemą.

(1): ĮA = įsipareigojimų asignavimai. MA = mokėjimų asignavimai

2012 M. BIUDŽETO PROJEKTO ĮSIPAREIGOJIMŲ ASIGNAVIMAI

2012 M. BIUDŽETO PROJEKTO MOKĖJIMŲ ASIGNAVIMAI

Tolesni veiksmai

Taryba praneš savo poziciją dėl biudžeto projekto birželio mėn., o Europos Parlamentas – spalio mėn. Jeigu šios institucijos nesusitars, bus pradėta 21 dienos taikinimo procedūra, kuriai nešališkai tarpininkaus Europos Komisija. Tikimasi, kad galutinį 2012 m. biudžetą Parlamentas priims lapkričio mėn.

Daugiau informacijos apie 2012 m. biudžeto projektą pateikta

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

_____________________________________________________

Pastaba: biudžete pateikiamos tiek įsipareigojimų (t. y. teisinių įsipareigojimų teikti lėšas, jeigu įvykdomos tam tikros sąlygos), tiek mokėjimų (t. y. faktinių lėšų arba banko pavedimų lėšų gavėjams) prognozės.


Side Bar