Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/499

Bryssel 20. huhtikuuta 2011

EU:n vuoden 2012 talousarvioesitys vastaa 500 miljoonan eurooppalaisen tarpeisiin tiukan talouden aikoina

Komissio on tänään hyväksynyt EU:n vuoden 2012 talousarvioesityksen. Siinä on budjettikomissaari Janusz Lewandowskin mukaan onnistuttu tasapainottamaan säästötoimet ja kaikkia eurooppalaisia hyödyttävä kasvua tukeva rahoitus. Talousarvioesitykseen sisältyvien maksumäärärahojen loppusumma on 132,7 miljardia euroa (4,9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2011) ja maksusitoumusmäärärahojen loppusumma 147,4 miljardia euroa (3,7 prosenttia suurempi kuin vuonna 2011).

Säästötoimet

Vuoden 2012 talousarvioesitystä laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon, että jäsenvaltioissa toteutetaan tällä hetkellä tiukkoja säästötoimia. Komissio on etenkin varmistanut, etteivät sen hallintomenot kasva vuodesta 2011, tekemällä merkittäviä leikkauksia rakennuksiin, tieto- ja viestintätekniikkaan, selvityksiin, julkaisuihin, virkamatkoihin sekä konferensseihin ja kokouksiin liittyviin menoihin. Lisäksi vuosi 2012 on jo kolmas peräkkäinen vuosi, jota varten komissio ei pyydä lainkaan lisävirkoja.

Komissio on talousarvioesitystä laatiessaan pyrkinyt selvittämään, mitkä hankkeista ja ohjelmista ovat edistyneet heikosti, ja vähentänyt tällaisten toimien määrärahoja. Kehitysyhteistyön rahoitusvälineen määrärahoja on varojen ennakoitua vähäisemmän käytön vuoksi vähennetty 70,7 miljoonaa euroa ja teollisuusmaiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten tarkoitetun rahoitusvälineen määrärahoja 14,5 miljoonaa euroa. Syynä viimeksi mainittuun vähennykseen ovat vuonna 2007 purettujen sitoumusten suuri määrä ja uuden oikeusperustan hyväksymisen viivästyminen. Lisäksi Galileo-ohjelman määrärahoihin on tehty 24,9 miljoonan euron vähennys (ilmoitetut summat ovat maksusitoumusmäärärahoja). Lewandowskin mukaan leikkaukset ovat tarpeen, jotta EU voisi täyttää velvollisuutensa veronmaksajia kohtaan. ”Säästöjä tehtäessä toimintaa on arvioitava perusteellisesti ja samalla on selvitettävä, saako koko Eurooppa todellista hyötyä toimistamme", Lewandowski totesi.

Laskut on maksettava

Komission on kuitenkin hoidettava velvoitteensa. Vuonna 2007 käynnistetyt EU-rahoitteiset ohjelmat ovat nyt täydessä vauhdissa. Tämä merkitsee, että näihin ohjelmiin investoineille alueviranomaisille ja pk-yrityksille aiheutuneita korvattavia menoja on vuonna 2012 aiempaa enemmän. Maksumäärärahoja on lisätty etenkin tutkimusohjelmien tapauksessa (+ 13,3 prosenttia, 7,6 miljardiin euroon) sekä rakennerahastojen ja koheesiorahaston tapauksessa (+ 8,4 prosenttia, 45,1 miljardiin euroon), jotta EU:n varoilla voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti tukea talouskasvua ja alueiden kehittämistä.

EU:n ensi vuoden talousarvion kasvu vastaa vähimmäismäärää, joka tarvitaan, jotta komissio voisi täyttää velvoitteensa. Tätä vähäisempi kasvu merkitsisi sitä, etteivät jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti enää pystyi noudattamaan nykyisiä sopimusvelvoitteitaan.

Lewandowskin mukaan on perusteltua kysyä, miksi EU:n talousarvion annetaan kasvaa aikana, jona jäsenvaltiot joutuvat toteuttamaan tiukkoja säästötoimia. ”Kasvu on välttämätöntä, jotta komissio voisi korvata eri puolilla Eurooppaa käynnissä olevien hankkeiden menoja. Näitä paikallisyhteisöjä ja yrityksiä hyödyttäviä hankkeita ei todennäköisesti olisi lainkaan käynnistetty vuonna 2007 ilman EU:n rahoitusta, jota on sen vuoksi ehdottomasti jatkettava. Ensinnäkin komissio voitaisiin viedä tuomioistuimeen sopimusmääräysten rikkomisesta ja toiseksi jäsenvaltiot joutuisivat vieläkin vaikeampaan taloudelliseen tilanteeseen, jos ne eivät saisi sovittua EU:n rahoitusosuutta tuensaajille jo suorittamistaan maksuista. Näiden hankkeiden keskeyttäminen aiheuttaisi lisäksi vahinkoa kokonaisille yhteisöille. Emme voi rikkoa kansalaisille, yrityksille ja paikallis- ja alueviranomaisille antamiamme lupauksia. Esimerkkinä voidaan ottaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin välinen sähköverkkojen yhteenliitäntähanke, johon EU on myöntänyt rahoitusta yli 100 miljoonaa euroa. Hankkeella on tarkoitus lisätä energian toimitusvarmuutta näissä jäsenvaltioissa. Vuonna 2012 EU korvaa hankkeen menoja noin 24 miljoonaa euroa eli yli kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 2011,” Lewandowski selitti.

Kestävää talouskasvua

Talouskasvun ja koheesion varmistaminen vaatii 27 jäsenvaltion unionissa yhteisiä toimia ja investointeja. Kestävää kasvua varten on vuoden 2012 talousarvioesityksessä varattu noin 57,7 miljardia euroa. Varoilla autetaan jäsenvaltioita lisäämään investointejaan. Eurooppa 2020 -strategiaa varten on puolestaan varattu noin 62,6 miljardia euroa eli 5,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011.

Kansalaiset ovat keskeisessä asemassa EU:n politiikassa, ja heidän turvallisuutensa varmistaminen kuuluu EU:n ensisijaisiin tavoitteisiin. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta varten on vuoden 2012 talousarvioesityksessä sen vuoksi varattu 6,8 prosenttia enemmän määrärahoja kuin vuonna 2011. Lisäksi Eurooppa 2020 ‑strategiaan sisältyviä nuorisoon liittyviä toimia varten on varattu 1,9 miljardia euroa eli 15,0 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Lisäksi ilmastotoimia varten on tarkoitus osoittaa yhteensä 8,1 miljardia euroa eli 6,1 prosenttia enemmän määrärahoja kuin vuonna 2011.

Kohteena 500 miljoonaa eurooppalaista

EU:n talousarviosta vain 6 prosenttia käytetään EU:n toimielinten toimintaan. Tämä tarkoittaa, että 94 prosenttia vuotuisen talousarvion varoista ohjataan takaisiin EU:n alueille ja kaupungeille, yrityksille, tutkijoille ja kansalaisille. Puolet tästä summasta käytetään kasvun ja työllisyyden tukemiseen.

”Tänään hyväksytyssä talousarviossa keskitytään EU:hun ja sen kansalaisiin. Komissio esittää leikkauksia moniin hallintomenoihin, kuten henkilöstön koulutusmenoihin, julkaisumenoihin sekä matka- ja toimistokustannuksiin. Lisäksi se on perusteellisesti selvittänyt, mitkä hankkeet ovat jääneet tavoitteistaan, jotta varoja voitaisiin ohjata konkreettisia tuloksia tuottaviin ohjelmiin ja hankkeisiin. Komissio on myös päättänyt investoida talouskasvun ja -kehityksen tukemiseen, joten EU:n talousarviota voidaan pitää myös kriisintorjuntapakettina,” Lewandowski sanoi.

YHTEENVETO VUODEN 2012 TALOUSARVIOESITYKSESTÄ

Talousarvio

2012

Talousarvioesitys 2011(1)

Erotus

Erotus

MSM

MM

MSM

MM

MSM

MM

MSM

MM

1. Kestävä kasvu

67 962,5

57 700,9

64 501,2

53 279,9

5,4 %

8,3 %

3 461,3

4 421,0

Liikkumavara (2)

151,5

— Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky

15 223,6

12 566,1

13 520,6

11 627,8

12,6 %

8,1 %

1 703,0

938,3

Liikkumavara (2)

129,4

— Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio

52 738,9

45 134,8

50 980,6

41 652,1

3,4 %

8,4 %

1 758,3

3 482,7

Liikkumavara

22,1

2. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta

60 158,4

57 948,4

58 659,2

56 378,9

2,6 %

2,8 %

1 499,2

1 569,5

Liikkumavara

651,6

3. Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus (3)

2 023,9

1 514,0

1 823,3

1 460,3

11,0 %

3,7 %

200,6

53,3

Liikkumavara

81,1

— Vapaus, turvallisuus ja oikeus

1 340,4

868,3

1 139,0

813,3

17,7 %

6,8 %

201,4

55,1

Liikkumavara

65,6

— Kansalaisuus (3)

683,5

645,7

684,3

647,1

– 0,1 %

– 0,3 %

– 0,9

– 1,7

Liikkumavara

15,5

4. EU maailmanlaajuisena toimijana

9 009,3

7 293,7

8 759,3

7 238,7

2,9 %

0,8 %

250,0

55,0

Liikkumavara (4)

246,7

5. Hallinto

8 281,4

8 281,7

8 171,4

8 170,1

1,3 %

1,4 %

110,0

111,6

Liikkumavara (5)

472,6

Yhteensä

147 435,4

132 738,7

142 111,3

126 546,7

3,7 %

4,9 %

5 324,1

6 192,0

Liikkumavara

1 603,5

8 815,3

Määrärahat prosentteina suhteessa BKTL:oon

1,12  %

1,01  %

1,12  %

0,99  %

(1) Vuoden 2011 talousarvio sisältää lisätalousarvion nro 1 sekä lisätalousarvioesitykset nro 2 ja 3.

(2) Otsakkeen 1 a liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon Euroopan globalisaatiorahaston määrärahoja (500 miljoonaa euroa).

(3) Ei sisällä EU:n solidaarisuusrahastoa.

(4) Otsakkeen 4 liikkumavaraa laskettaessa ei ole otettu huomioon hätäapuvarauksen määrärahoja (258,9 miljoonaa euroa).

(5) Otsakkeen 5 enimmäismäärään nähden jäävää liikkumavaraa laskettaessa on otettu huomioon vuosien 2007–2013 rahoituskehykseen sisältyvä alaviite 1, joka koskee henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamia maksuja (84 miljoonaa euroa).

(1): MSM = maksusitoumusmäärärahat; MM = maksumäärärahat

VUODEN 2012 TALOUSARVIOESITYS, MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT

VUODEN 2012 TALOUSARVIOESITYS, MAKSUMÄÄRÄRAHAT

Mitä seuraavaksi?

Neuvosto antaa lausuntonsa talousarvioesityksestä kesäkuussa ja Euroopan parlamentti lokakuussa. Jos nämä toimielimet eivät pääse yhteisymmärrykseen talousarvioesityksestä, käynnistetään 21 päivää kestävä sovittelumenettely, jossa komissio toimii välittäjänä. Vuoden 2012 lopullinen talousarvio on tarkoitus hyväksyä parlamentissa marraskuussa.

Lisätietoja vuoden 2012 talousarvioesityksestä:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

_____________________________________________________

Huom: Talousarviossa on sekä maksusitoumusmäärärahoja (jotka käytännössä ovat oikeudellisia sitoumuksia siitä, että rahoitusta myönnetään tiettyjen edellytysten täyttyessä) että maksumäärärahoja (joilla katetaan varsinaiset käteisenä tai tilisiirtona suoritettavat maksut).


Side Bar