Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/499

Bruxelles, den 20. april 2011

Forslag til EU's budget for 2012: et budget for 500 millioner europæere præget af besparelser

"En vanskelig balanceakt mellem besparelser og vækstskabende foranstaltninger for 500 millioner europæere". Det var med disse ord, at kommissær Janusz Lewandowski med ansvar for budget og finansiel planlægning beskrev Kommissionens vedtagelse af forslaget til EU's budget for 2012 den 20. april 2011. Forslaget til budget for 2012 er på 132,7 mia. EUR i betalingsbevillinger, hvilket er lig med en stigning på 4,9 % i forhold til 2011. Forpligtelsesbevillingerne beløber sig til 147,4 mia. EUR (+ 3,7 %). Den centrale målsætning for forslaget til budget for 2012 er at yde den europæiske økonomi og EU-borgerne fuld støtte.

Besparelser

Budgetforslaget for 2012 er tilrettelagt ud fra medlemsstaternes aktuelle sparebestræbelser. Kommissionen har gjort en særlig indsats og sigtet mod en fastfrysning af de administrative udgifter i 2012, dvs. en 0,0 % stigning i forhold til 2011-budgettet. Det er opnået gennem en betragtelig reduktion af udgifterne til bygninger, information og kommunikationsteknologi, undersøgelser, publikationer, tjenesterejser, konferencer og møder. Herudover anmoder Kommissionen for tredje år i træk ikke om nogen nye stillinger.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til næste år budget bestræbte Kommissionen sig desuden på at udplukke programmer og initiativer, som ikke medførte nogen resultater. Redskabet for samarbejdsudvikling er således blevet beskåret med 70,7 mio. EUR på grund af en dårligere udnyttelse af midlerne. Redskabet for de industrialiserede lande er blevet beskåret med 14,5 mio. EUR på grund af de store frigørelser i 2007 og forsinket vedtagelse af det nye retsgrundlag. GALILEO-bevillingerne er blevet reduceret med 24,9 mio. EUR (NB: tal for forpligtelsesbevillinger). "Det skylder vi de europæiske skatteborgere", sagde kommissær Janusz Lewandowski og fortsatte: "kravet om besparelser indebærer, at vi foretager en seriøs gennemgang af vores aktiviteter, og at vi spørger os selv, om alle aktiviteter medfører reelle fordele for hele Europa!"

"Regningerne skal betales!"

Kommissionen har imidlertid pligt til at opfylde sine juridiske forpligtelser. EU-finansierede programmer, som blev igangsat i 2007, er nu fuldt operationelle. Det betyder, at der i 2012 vil være flere regninger, som skal betales, da de regionale myndigheder og små og mellemstore virksomheder skal godtgøres for de investeringer, som de har foretaget i disse programmer. F.eks. er de stigende betalinger til forskningsprogrammerne (+ 13,3 % til 7,6 mia. EUR) og strukturfondene og Samhørighedsfonden (+ 8,4 % til 45,1 mia. EUR) udtryk for, at EU-budgettet øger sit bidrag til den økonomiske vækst og samhørigheden.

Den foreslåede forhøjelse af bevillingerne på næste års budget er begrænset til det minimum, der kræves for at opfylde Kommissionens juridiske forpligtelser. Yderligere nedsættelser i forhold til dette tal ville indebære, at medlemsstaterne og Europa-Parlamentet brød de juridiske forpligtelser, som består i forhold til de eksisterende aftaler.

"Vi bliver undertiden spurgt, hvorfor vi øger EU-budgettet, når medlemsstaterne internt står over for krav om store besparelser" sagde Janusz Lewandowski og fortsatte: "Dette er et berettiget spørgsmål. Den væsentligste begrundelse for forøgelsen er, at vi er nødt til at betale regningerne for de projekter, der gennemføres på tværs af Europa. Disse projekter, som er til fordel for de lokale samfund og det lokale erhvervsliv, ville sandsynligvis aldrig have set dagens lys i 2007, hvis ikke EU havde forpligtet sig til at bidrage finansielt; og det er ikke muligt at stoppe finansieringen. For det første kunne vi blive retsforfulgt for ikke at overholde kontraktbestemmelserne, og for det andet ville det være til skade for medlemsstaternes budgetter, eftersom de forventer, at vi godtgør EU's andel af finansieringen, som de allerede har udbetalt til modtagerne; og for det tredje ville hele samfund lide skade, hvis vi stoppede denne form for projekter halvvejs. Vi kan ikke straffe vores borgere, virksomheder, lokale og regionale myndigheder, som har en berettiget forventning om at få deres regninger betalt. Lad mig give el-forbindelsen mellem Det Forenede Kongerige og Irland som eksempel. EU's samlede bidrag til dette projekt er på over 100 mio. EUR! Formålet er at give de irske og britiske borgere større sikkerhed for elforsyningen. I 2012 beløber de regninger, som EU skal betale i forbindelse med dette projekt, sig til ca. 24 mio. EUR, hvilket er over dobbelt så meget som i 2011.

Bæredygtig økonomisk vækst

Hvis der skal opnås økonomisk vækst og samhørighed i EU og dens 27 medlemslande, kræves der en samordning af indsatsen og investeringerne. I henhold til budgetforslaget vil der i 2012 blive brugt ca. 57,7 mia. EUR til bæredygtig vækst med det formål at hjælpe medlemsstaterne til at øge deres investeringer inden for disse områder, samtidig med at 62,6 mia. EUR er øremærket til Europa 2020-målene, hvilket er en stigning på 5,1 % i forhold til året før.

Borgerne står i centrum for EU-politikken, og borgernes sikkerhed har stor prioritet for EU. I henhold til budgetforslaget for 2012 afsættes der yderligere 6,8 % til området for frihed, sikkerhed og retfærdighed med fokus på borgernes interesser og behov. Herudover afsættes der i forbindelse med Europa 2020-initiativerne 1,9 mia. EUR til ungdomsforanstaltninger, hvilket er en stigning på 15,0 % i forhold til 2011. Aktiviteter vedrørende klimaforandringer har også stor betydning. Der planlægges således en stigning på 6,1 % i 2012, hvorefter de samlede bevillinger vil være på 8,1 mia. EUR.

500 millioner europæere

Kun 6 % af EU-budgettet går til driften af EU's institutioner, hvilket betyder, at 94 % af det årlige budget går tilbage til EU's regioner og byer, erhvervsliv, forskere og borgere, hvoraf halvdelen er rettet mod vækst og beskæftigelse.

"Budgetforslaget, som er blevet vedtaget i dag, er rettet mod EU og dens borgere. For det første foreslår vi, at der skæres i bevillingerne til flere administrative områder som f.eks. uddannelse af personale, publikationer, rejser og udgifter til kontorhold, så den del, der går til dækning af interne udgifter, holdes så langt nede som muligt; for det andet har vi gjort en stor indsats for at identificere budgetområder, som ikke kastede så gode resultater af sig som forventet, hvorefter vi har rettet bevillingerne mod programmer eller initiativer, hvormed der opnås konkrete resultater. For det tredje har vi sigtet mod at investere i områder, som bidrager til økonomisk vækst og udvikling: EU-budgettet bidrager også til at løse krisen!" sagde Janusz Lewandowski.

FORSLAGET TIL BUDGET FOR 2012 I KORTE TRÆK

BF 2012

Budget 2011 (1)

Forskel

Forskel

FB

BB

FB

BB

FB

BB

FB

BB

1. Bæredygtig vækst

67 962,5

57 700,9

64 501,2

53 279,9

5,4 %

8,3 %

3 461,3

4 421,0

Margen (2)

151,5

- Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

15 223,6

12 566,1

13 520,6

11 627,8

12,6 %

8,1 %

1 703,0

938,3

Margen (2)

129,4

- Samhørighed for vækst og beskæftigelse

52 738,9

45 134,8

50 980,6

41 652,1

3,4 %

8,4 %

1 758,3

3 482,7

Margen

22,1

2. Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer

60 158,4

57 948,4

58 659,2

56 378,9

2,6 %

2,8 %

1 499,2

1 569,5

Margen

651,6

3. Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed (3)

2 023,9

1 514,0

1 823,3

1 460,3

11,0 %

3,7 %

200,6

53,3

Margen

81,1

- Frihed, sikkerhed og retfærdighed

1 340,4

868,3

1 139,0

813,3

17,7 %

6,8 %

201,4

55,1

Margen

65,6

- Unionsborgerskab (3)

683,5

645,7

684,3

647,1

-0,1 %

-0,3 %

-0,9

-1,7

Margen

15,5

4. EU som global partner

9 009,3

7 293,7

8 759,3

7 238,7

2,9 %

0,8 %

250,0

55,0

Margen (4)

246,7

5. Administration

8 281,4

8 281,7

8 171,4

8 170,1

1,3 %

1,4 %

110,0

111,6

Margen (5)

472,6

I alt

147 435,4

132 738,7

142 111,3

126 546,7

3,7 %

4,9 %

5 324,1

6 192,0

Margen

1 603,5

8 815,3

Bevillinger i  % af BNI

1,12 %

1,01 %

1,12 %

0,99 %

(1) 2011-budgettet omfatter ændringsbudget nr. 1 og forslag til ændringsbudget nr. 2 og 3.

(2) I margenen for udgiftsområde 1a er ikke medregnet bevillingerne til Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (500 mio. EUR).

(3) Ekskl. EU's solidaritetsfond.

(4) I margenen for udgiftsområde 4 er ikke medregnet bevillingerne til nødhjælpsreserven (258,9 mio. EUR).

(5) Ved beregningen af margenen under loftet for udgiftsområde 5 er der taget hensyn til fodnote (1) i den finansielle ramme for 2007-2013 med et beløb på 84 mio. EUR for personalets bidrag til pensionsordningen.

(1): FB = forpligtelsesbevillinger. BB = betalingsbevillinger

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2012 - FORPLIGTELSER

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2012 - BETALINGER

Hvad nu?

Rådet fremlægger sin holdning til budgetforslaget i juni, hvorefter Europa-Parlamentet fremlægger sin i oktober. Hvis der er uoverensstemmelse mellem de to, indledes der en 21 dage lang forligsprocedure med Kommissionen i rollen som den loyale mægler. Det endelige budget for 2012 forventes at blive vedtaget af Parlamentet i november.

Yderligere oplysninger om budgetforslaget for 2012 fås på:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

_____________________________________________________

NB: Budgetforslaget omfatter såvel forpligtelsesbevillinger (dvs. retligt bindende tilsagn om finansiering på visse betingelser) som betalingsbevillinger (dvs. udbetalinger eller bankoverførsler til modtagerne).


Side Bar