Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/499

V Bruselu dne 20. dubna 2011

Návrh rozpočtu EU na rok 2012 v čase úsporných opatření a v zájmu 500 milionů evropských občanů

„Chceme-li jednat v zájmu 500 milionů evropských občanů, musíme jemně vyvážit úsporná opatření na straně jedné a stimulaci hospodářského růstu na straně druhé.“ Těmito slovy popsal komisař pro finanční plánování a rozpočet Janusz Lewandowski návrh rozpočtu EU na rok 2012, který dne 20. dubna 2011 přijala Komise. Návrh počítá na rok 2012 s vynaložením plateb ve výši 132,7 miliardy EUR, tedy o 4,9 % více než v roce 2011. Na závazky je vyčleněno 147,4 miliardy EUR (+3,7 %). Hlavním cílem návrhu rozpočtu na rok 2012 je poskytnout plnou podporu evropskému hospodářství a občanům EU.

Ve jménu úspor

Návrh rozpočtu na rok 2012 reaguje na nutnost úspor na vnitrostátní úrovni. Komise se rozhodla pro razantní krok a zmrazila své správní výdaje pro rok 2012, což znamená nulové navýšení oproti rozpočtu na rok 2011. Dosáhla toho významným snížením výdajů na budovy, informační a komunikační technologie, studie, publikace, služební cesty, konference a schůze. Nadto již třetím rokem Komise nežádá o vytvoření nových pracovních míst.

Při přípravě návrhu rozpočtu na příští rok se Komise rovněž snažila najít a pojmenovat ty programy a iniciativy, které nepřináší očekávané výsledky. Tak například prostředky na finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci byly z důvodu jejich nižšího čerpání sníženy o 70,7 milionu EUR. Na nástroj pro průmyslově vyspělé země bylo vyčleněno o 14,5 milionu EUR méně, neboť v roce 2007 bylo zrušeno hodně souvisejících závazků a zpozdilo se přijímání nového právního základu. Financování programu GALILEO bylo sníženo o 24,9 milionu EUR (údaje v tzv. „prostředcích na závazky“). „Je to naše povinnost vůči daňovým poplatníkům z celé Evropy,“ prohlásil komisař Lewandowski. „Součástí úspor musí být důkladné posouzení toho, co děláme. Vždy se musíme ptát sami sebe, zda vše, do čeho se pouštíme, přináší opravdový prospěch celé Evropě!“

„Účty se platí!“

Komise však musí dostát svým právním závazkům. Programy financované Evropskou unií, jež byly zahájeny v roce 2007, běží plným tempem. To znamená, že v roce 2012 bude třeba zaplatit účty a kompenzovat jak regionální, tak státní orgány, jež investovaly své peníze do těchto programů. Více peněz půjde především na výzkumné programy (+ 13,3 % na 7,6 miliardy EUR) a na strukturální fondy a Fond soudržnosti (+ 8,4 % na 45,1 miliardy EUR), které mají maximalizovat příspěvek z rozpočtu EU na hospodářský růst a soudržnost.

Navrhované navýšení prostředků pro rozpočet na příští rok se rovná absolutnímu minimu, které je zapotřebí k tomu, aby Komise dostála svým právním povinnostem. Další snížení pod tuto úroveň by již na straně členských států a Evropského parlamentu znamenalo porušení právních závazků podle stávajících smluv.

Někteří se ptají, proč zrovna my chceme zvyšovat výdaje, zatímco se doma členské státy potýkají s prosazením tvrdých úsporných opatření,“ říká Janusz Lewandowski. „To je naprosto legitimní otázka. Hlavním důvodem tohoto navýšení je povinnost zaplatit účty za projekty probíhající po celé Evropě. Tyto projekty, které jsou zde ku prospěchu obcí a podniků, by v roce 2007 pravděpodobně ani nemohly být uvedeny v život, nebýt finančních závazků ze strany EU. Zastavit jejich financování je z vícero důvodů naprosto nemyslitelné. Za prvé bychom mohli být pohnáni před soud za to, že neplníme smluvní závazky; za druhé by to ještě více narušilo rozpočty členských států, které počítají s tím, že my splatíme svůj podíl peněz, který ony samy již příjemcům zaplatily; a za třetí by zastavení těchto projektů na půli cesty mohlo být likvidační pro mnoho obcí. Nemůžeme si přece dovolit takto trestat naše občany, podniky, místní a regionální orgány, jež mají plné právo na zaplacení svých účtů. Vezměme například projekt propojení elektrické rozvodné sítě mezi Velkou Británií a Irskem, na který EU přispěje částkou přes 100 milionů EUR! Jeho cílem je zaručit občanům obou zemí spolehlivější dodávky elektrické energie. V roce 2012 bude muset Unie na tento projekt přispět zhruba 24 milionů EUR, což je dvakrát více než v roce 2011.“

Je třeba udržet hospodářský růst

Hospodářský růst a soudržnost v Unii 27 členských států se neobejde bez vzájemné koordinace úsilí a investic. V návrhu rozpočtu se na rok 2012 počítá s vyplacením zhruba 57,7 miliardy EUR na udržitelný hospodářský růst, jež mají členským státům pomoci zvýšit jejich vlastní investice v této oblasti, zatímco zhruba 62,6 miliard EUR je vyhrazeno na priority strategie Evropa 2020, což se rovná navýšení o 5,1 % oproti předchozímu roku.

Občané jsou středem zájmu evropské politiky a jejich bezpečnost představuje pro Evropskou unii naprostou prioritu. Návrh rozpočtu na rok 2012 počítá pro prostor svobody, bezpečnosti a práva s nárůstem prostředků o 6,8 %, jež budou vyhrazeny na činnosti zaměřené na zájmy a potřeby občanů. Dále bude v rámci strategie Evropa 2020 vyhrazeno 1,9 miliardy EUR na programy zaměřené na mládež, což je o 15 % více než v roce 2011. Důležité místo má rovněž boj proti změně klimatu. Zde se v roce 2012 plánuje navýšení o 6,1 %, s tím, že celková částka by měla dosáhnout 8,1 miliardy EUR.

Ve jménu 500 milionů evropských občanů

Pouhých 6 % z rozpočtu EU jde na fungování unijních institucí a to znamená, že celých 94 % rozpočtu se vrací evropským regionům a městům, podnikům, vědcům a občanům a z toho celá polovina putuje na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti.

Dnes schválený návrh rozpočtu slouží především Evropské unii a jejím občanům. Ze všeho nejdříve jsme navrhli škrty v řadě správních oblastí, jako je vzdělávání zaměstnanců, publikace, cestovní a provozní výdaje, abychom udrželi míru interních nákladů na co nejnižší úrovni. Poté jsme si dali důkladnou práci s vymezením rozpočtových okruhů, které nepřinášejí očekávané výsledky, s cílem přesunout prostředky na ty programy či iniciativy, které se osvědčily v praxi. A nakonec jsme se rozhodli investovat do oblastí, které přispívají k hospodářskému růstu a rozvoji. Rozpočet EU je tedy sám o sobě protikrizovým balíčkem!“ zdůraznil Janusz Lewandowski.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 – PŘEHLED

Návrh rozpočtu na rok 2012

Rozpočet 2011 (1)

Rozdíl

Rozdíl

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

PZ

PP

1. Udržitelný růst

67 962,5

57 700,9

64 501,2

53 279,9

5,4%

8,3%

3 461,3

4 421,0

Rozpětí (prostředky zbývající do dosažení stropu) (2)

151,5

— Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost

15 223,6

12 566,1

13 520,6

11 627,8

12,6%

8,1%

1 703,0

938,3

Rozpětí (2)

129,4

— Soudržnost pro růst a zaměstnanost

52 738,9

45 134,8

50 980,6

41 652,1

3,4%

8,4%

1 758,3

3 482,7

Rozpětí

22,1

2. Ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi

60 158,4

57 948,4

58 659,2

56 378,9

2,6%

2,8%

1 499,2

1 569,5

Rozpětí

651,6

3. Občanství, svoboda, bezpečnost a právo (3)

2 023,9

1 514,0

1 823,3

1 460,3

11,0%

3,7%

200,6

53,3

Rozpětí

81,1

— Svoboda, bezpečnost a právo

1 340,4

868,3

1 139,0

813,3

17,7%

6,8%

201,4

55,1

Rozpětí

65,6

— Občanství (3)

683,5

645,7

684,3

647,1

-0,1%

-0,3%

-0,9

-1,7

Rozpětí

15,5

4. EU jako globální hráč

9 009,3

7 293,7

8 759,3

7 238,7

2,9%

0,8%

250,0

55,0

Rozpětí (4)

246,7

5. Správní náklady/správa

8 281,4

8 281,7

8 171,4

8 170,1

1,3%

1,4%

110,0

111,6

Rozpětí (5)

472,6

Celkem

147 435,4

132 738,7

142 111,3

126 546,7

3,7%

4,9%

5 324,1

6 192,0

Rozpětí

1 603,5

8 815,3

Prostředky v % z HND

1,12 %

1,01 %

1,12 %

0,99 %

(1) Rozpočet na rok 2011 obsahuje opravný rozpočet 1 a návrh opravných rozpočtů 2 až 3.

(2) V rozpětí podokruhu 1a nejsou zohledněny prostředky na Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (500 milionů EUR).

(3) Vyjma Fondu solidarity Evropské unie.

(4) V rozpětí okruhu 4 nejsou zohledněny prostředky na rezervu na pomoc při mimořádných událostech (258,9 milionu EUR).

(5) Pro výpočet rozpětí v rámci stropu v okruhu 5 byly s ohledem na poznámku pod čarou č. 1 ve finančním rámci na roky 2007–2013 uvažovány příspěvky zaměstnanců do důchodového systému ve výši 84 milionů EUR.

(1): PZ = prostředky na závazky; PP = prostředky na platby

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 V ZÁVAZCÍCH

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 V PLATBÁCH

A co dál?

V červnu předloží své stanovisko k návrhu rozpočtu Rada a v říjnu Evropský parlament. V případě jejich vzájemné neshody bude zahájen 21denní dohodovací postup s Evropskou komisí v roli prostředníka. Konečný rozpočet na rok 2012 by měl být přijat Evropským parlamentem v listopadu.

Další informace k návrhu rozpočtu na rok 2012 naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

_____________________________________________________

Poznámka: Rozpočet obsahuje prognózu závazků (právní závazky k poskytnutí finančních prostředků za předpokladu splnění určitých podmínek) a plateb (skutečné vyplacení prostředků příjemcům v hotovosti či převedení příjemcům bankovním převodem).


Side Bar