Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/499

Брюксел, 20 април 2011 година

Проектобюджетът на ЕС за 2012 г.: за 500 милиона европейски граждани във времена на ограничения

„Деликатно упражнение за намиране на баланс, комбиниращо ограничения и мерки за насърчаване на растежа за 500 милиона европейски граждани“. Така Януш Левандовски, комисарят, отговарящ за бюджета и финансовото планиране, характеризира проектобюджета на ЕС за 2012 г., приет от Комисията на 20 април 2011 г. Проектобюджетът за 2012 г. възлиза на 132,7 млрд. евро за плащания, което представлява ръст от 4,9 % спрямо 2011 г. Средствата за поети задължения възлизат на 147,4 млрд. евро (ръст от +3,7 %). Основната цел на проектобюджета за 2012 г. е да подкрепи в пълна степен европейската икономика и гражданите на ЕС.

В дух на ограничения

Цел на проектобюджета за 2012 г. е той да се впише в настоящия климат на ограничения, който преобладава на национално равнище. Комисията положи особено усилие и избра вариант на „замразяване“ на своите административни разходи за 2012 г., т.е. на ръст от 0,0 % в сравнение с бюджета за 2011 г. Това беше постигнато чрез съществено намаляване на разходите за сгради, информационни и комуникационни технологии, проучвания, публикации, командировки, конференции и срещи. Освен това за трета поредна година Комисията не поиска допълнителни нови длъжности.

При изготвянето на проектобюджета за следващата година Комисията също така се постара да определи програмите и инициативите, които не носят желаните резултати. Бюджетът за инструмента за сътрудничество за развитие бе намален със 70,7 млн. евро, което се дължи на ниското усвояване на средства. Намалението при инструмента за индустриализираните страни възлиза на 14,5 млн. евро поради високото ниво на отменени бюджетни кредити през 2007 г. и забавянето при приемането на новото правно основание. Финансирането за GALILEO беше намалено с 24,9 млн. евро (забележка: цифрите представляват бюджетни кредити за поети задължения). „Имаме задължение към европейския данъкоплатец — заяви комисарят Левандовски — икономиите трябва включват щателен преглед на нашите дейности и изискват да си зададем въпроса дали всичко, което правим, носи истинска полза за цяла Европа!“

„Трябва да платим своите сметки!“

Комисията трябва обаче да изпълни своите правни задължения. Понастоящем програмите, финансирани от ЕС и стартирали през 2007 г., са в пиковата си фаза. Това означава, че през 2012 г. ще трябва да изплатим по-голяма сума, за да възстановим средствата, инвестирани от регионалните органи и МСП в тези програми. По-специално, с увеличението в нивото на плащанията за програмите за изследвания (ръст от 13,3 % до 7,6 млрд. евро) и за структурните фондове и Кохезионния фонд (ръст от 8,4 % до 45,1 млрд. евро) се цели да се увеличи в максимална степен приносът на бюджета на ЕС за икономическия растеж и сближаването.

Предложеното увеличение в бюджета за следващата година възлиза на абсолютния минимум, необходим за изпълнение на правните задължения на Комисията. Всяко допълнително намаление би означавало държавите-членки и Европейският парламент да нарушат правните задължения, поети по съществуващите договори.

Задава ни се въпросът защо увеличаваме бюджета на ЕС, при положение че самите държави-членки са изправени пред драстични мерки на ограничения — заяви Януш Левандовски. — Този въпрос е основателен. Основната причина за увеличението е, че трябва да платим сметките, постъпващи от проекти в цяла Европа. Тези проекти, които са от полза за местните общности и предприятия, вероятно никога не биха стартирали през 2007 г. без поетия ангажимент за финансиране от ЕС; немислимо е да преустановим тяхното финансиране. Първо, срещу нас могат да бъдат предприети правни действия за нарушаване на условията на договорите; второ, това би навредило още повече на бюджетите на държавите-членки, тъй като те очакват да им бъде възстановен делът на ЕС от финансирането, който вече са изплатили на получателите на средствата; трето, спирането на такива проекти по средата би било пагубно за цели общности. Не можем да наказваме своите граждани, предприятия, местни и регионални органи, които имат право на възстановяване на направените от тях разходи. Вземете за пример взаимосвързаността на електроенергийните системи на Обединеното кралство и Ирландия. Общият принос на ЕС за този проект надхвърля 100 милиона евро! Неговата цел е да гарантира по-голяма сигурност на доставките на електроенергия за ирландските и британските граждани. През 2012 г. ЕС трябва да изплати около 24 милиона евро по този проект, което е два пъти повече в сравнение с 2011 г.“

За устойчив икономически растеж

Пътят към икономически растеж и сближаване в Съюз от 27 държави-членки е чрез съгласувани усилия и инвестиции. В проектобюджета се предвижда през 2012 г. около 57,7 млрд. евро да бъдат изразходвани за устойчив растеж в подкрепа на държавите-членки да увеличат своите инвестиции в тези области, а 62,6 млрд. евро са предназначени за приоритетите по стратегията „Европа 2020“, което представлява увеличение от 5,1 % спрямо предходната година.

Гражданите са в центъра на европейската политика и тяхната безопасност е от важно значение за ЕС. В проектобюджета за 2012 г. е предвидено увеличение от 6,8 % в областта на свободата, сигурността и правосъдието, като действията ще бъдат съсредоточени върху интересите и нуждите на гражданите. Освен това предвидените средства за действия за младежта по инициативите в „Европа 2020“ възлизат на 1,9 млрд. евро, което е с 15,0 % повече от равнището през 2011 г. В допълнение важно място заемат дейностите в областта на изменението на климата. През 2012 г. се планира увеличение с 6,1 %, за да бъде достигната обща сума от 8,1 млрд. евро.

За 500 милиона европейски граждани

Само 6 % от бюджета на ЕС се изразходват за функционирането на институциите на ЕС, следователно 94 % от годишния бюджет се връща обратно в регионите и градовете, бизнеса, изследователите и гражданите на ЕС, като половината от него е предназначен за растеж и заетост.

„В центъра на приетия днес проектобюджет са ЕС и неговите граждани. Първо, предлагаме намаления в голям брой административни области, като обучение на персонала, публикации, разходи за пътувания и офиси, за да поддържаме дела на вътрешните разходи на най-ниско равнище; второ, положихме неимоверни усилия, за да установим онези области в бюджета, в които постигнатите резултати не отговарят на очакванията, и да пренасочим средства към програми и инициативи, които носят конкретни резултати в практиката. Трето, избрахме да инвестираме в области, които допринасят за икономически растеж и развитие. Ето защо бюджетът на ЕС е антикризисен пакет! “, заяви Януш Левандовски.

ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ ЗА 2012 Г. НАКРАТКО

ПБ за

2012 г.

Бюджет за 2011 г. (1)

Разлика

Разлика

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

БКПЗ

БКП

1. Устойчив растеж

67 962,5

57 700,9

64 501,2

53 279,9

5,4%

8,3%

3 461,3

4 421,0

Марж (2)

151,5

— Конкурентоспособност за растеж и заетост

15 223,6

12 566,1

13 520,6

11 627,8

12,6%

8,1%

1 703,0

938,3

Марж (2)

129,4

— Кохезия за растеж и заетост

52 738,9

45 134,8

50 980,6

41 652,1

3,4%

8,4%

1 758,3

3 482,7

Марж

22,1

2. Опазване и управление на природните ресурси

60 158,4

57 948,4

58 659,2

56 378,9

2,6%

2,8%

1 499,2

1 569,5

Марж

651,6

3. Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие (3)

2 023,9

1 514,0

1 823,3

1 460,3

11,0%

3,7%

200,6

53,3

Марж

81,1

— Свобода, сигурност и справедливост

1 340,4

868,3

1 139,0

813,3

17,7%

6,8%

201,4

55,1

Марж

65,6

— Гражданство (3)

683,5

645,7

684,3

647,1

-0,1%

-0,3%

-0,9

-1,7

Марж

15,5

4. ЕС — фактор от световно значение

9 009,3

7 293,7

8 759,3

7 238,7

2,9%

0,8%

250,0

55,0

Марж (4)

246,7

5. Администрация

8 281,4

8 281,7

8 171,4

8 170,1

1,3%

1,4%

110,0

111,6

Марж (5)

472,6

Общо

147 435,4

132 738,7

142 111,3

126 546,7

3,7%

4,9%

5 324,1

6 192,0

Марж

1 603,5

8 815,3

Бюджетни кредити като % от БНД

1,12 %

1,01 %

1,12 %

0,99 %

(1) Бюджетът за 2011 г. включва коригиращ бюджет 1 и проекти на коригиращи бюджети 2—3.

(2) Маржът за функция 1а не отчита бюджетните кредити, свързани с Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (500 млн. EUR).

(3) Не включва фонд „Солидарност“ на ЕС.

(4) Маржът за функция 4 не отчита бюджетните кредити, свързани с Резерва за спешна помощ (258,9 млн. EUR).

(5) За изчисляване на маржа под тавана за функция 5 е взета предвид бележка под линия (1) от финансовата рамка за 2007—2013 г. за сума от 84 млн. EUR за вноските на персонала по пенсионната схема.

(1) БКПЗ — Бюджетни кредити за поети задължения; БКП — Бюджетни кредити за плащания

ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ ЗА 2012 Г. В ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ ЗА 2012 г. В ПЛАЩАНИЯ

Какво следва?

Съветът ще уведоми за своята позиция относно проектобюджета през юни, а Европейският парламент през октомври. В случай на несъгласия между тях Европейската комисия — в ролята си на честен посредник — ще започне помирителна процедура, траеща 21 дни. Очаква се окончателният бюджет за 2012 г. да бъде одобрен от Парламента през ноември.

За повече информация относно проектобюджета за 2012 г.:

http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

_____________________________________________________

Забележка: Бюджетът предвижда задължения (правни ангажименти за предоставяне на финансиране, при положение че са изпълнени някои условия) и плащания (изплащане в брой или банкови трансфери към получателите).


Side Bar