Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

Bryssel den 20 april 2011

Ändrad uppförandekod för kommissionärer

Kommissionen beslutade vid sitt veckomöte idag att se över sin uppförandekod för kommissionärer. Genom ändringarna stärks den etiska ramen, eftersom det rör sig om en skärpning och ett förtydligande av flera av de tidigare bestämmelserna.

I dokumentet Politiska riktlinjer för nästa kommission, som lades fram i september 2009, meddelade ordförande José Manuel Barroso sin avsikt att se över uppförandekoden för kommissionärer, som han hoppades skulle bli ett exempel för övriga EU-institutioner.

Redan i sin nuvarande form är den en av de striktaste uppförandekoderna för offentliga tjänstemän. Den nya översynen bygger på flera utredningar som nyligen utförts av Europeiska kommissionen och Europaparlamentet samt av OECD (Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest, 2010), i vilka det rekommenderas att kommissionens uppförandekodex kompletteras och effektiviseras. Detta återspeglas i följande ändringar:

  • Tydligare regler för politisk verksamhet, inbegripet kommissionärers deltagande i valkampanjer.

  • Skärpta regler om verksamhet efter kommissionärsuppdraget, bland annat riktlinjer för den etiska ad hoc-kommitténs bedömning, och en utvidgning av anmälningsskyldigheten för verksamhet efter avslutat kommissionärsuppdrag, från 12 till 18 månader.

  • Årlig uppdatering av intresseförklaringar.

  • Införande av ett tydligt förfarande för hantering av eventuella risker för intressekonflikt under mandatperioden.

  • Tydligare regler om gåvor och gästfrihet.

  • Förbud mot anställning av makar, partner och familjemedlemmar vid kommissionärernas kanslier.

  • Utökade befogenheter för den etiska ad hoc-kommittén.

Uppförandekoden för kommissionärer är helt förenlig med artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 245 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I uppförandekoden konkretiseras de krav på oberoende och integritet för kommissionens ledamöter som beskrivs i allmänna termer i dessa bestämmelser.

I överensstämmelse med ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen har Europaparlamentet getts möjlighet att kommentera de förslagna ändringarna. I den uppförandekod som antagits idag beaktas de synpunkter som lämnats av Europaparlamentet.


Side Bar