Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

V Bruseli 20. apríla 2011

Komisia preveruje kódex správania komisárov

Na pravidelnom týždennom stretnutí dnes Komisia rozhodla, že zreviduje kódex správania komisárov. Zmeny upevňujú etický rámec posilnením a sprehľadnením niekoľkých predošlých ustanovení.

Vo svojich Politických usmerneniach pre budúcu Komisiu zo septembra 2009 predseda Barroso oznámil úmysel zrevidovať kódex správania komisárov, ktorý sa mal stať referenčným dokumentom inšpirujúcim ostatné inštitúcie.

Už súčasný kódex správania je jedným z najprísnejších súborov pravidiel pre držiteľov verejnej funkcie. Nová revízia kódexu správania nadväzuje na niekoľko nedávno zrealizovaných štúdií Európskej komisie a Európskeho parlamentu, ako aj OECD (Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest, 2010). Tieto štúdie obsahujú ďalšie užitočné odporúčania na doplnenie a zefektívnenie kódexu správania Komisie, ktoré sa odzrkadlili v týchto zmenách:

  • jednoznačnejšie pravidlá v oblasti politickej činnosti vrátane účasti komisárov na predvolebných kampaniach,

  • prísnejšie pravidlá činnosti po ukončení pôsobenia v kolégiu vrátane usmerňujúcich kritérií pre posudzovanie ad hoc výboru pre etiku a rozšírenie oznamovacej povinnosti o činnosti po ukončení pôsobenia vo funkcii z 12 na 18 mesiacov,

  • každoročná revízia vyhlásení o záujmoch,

  • zavedenie prehľadného postupu uplatňovaného v prípade rizika konfliktu záujmov počas výkonu mandátu,

  • jednoznačnejšie pravidlá prijímania darov a pohostinnosti,

  • vylúčenie manželov, manželiek, partnerov a priamych rodinných príslušníkov z kabinetov členov Komisie,

  • posilnenie významu ad hoc výboru pre etiku.

Kódex správania komisárov sa v plnej miere riadi článkom 17 Zmluvy o Európskej únii a článkom 245 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Pridáva záväzkom členov Komisie k nezávislosti a bezúhonnosti praktický rozmer, ktorý sa všeobecne vymedzuje v týchto ustanoveniach.

V súlade s rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou bol Európsky parlament vyzvaný, aby navrhované zmeny pripomienkoval. Dnes schválený kódex správania zohľadňuje názory vyjadrené Európskym parlamentom.


Side Bar