Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

Bruksela, dnia 20 kwietnia 2011 r.

Komisja dokonuje przeglądu Kodeksu postępowania komisarzy

Na dzisiejszym cotygodniowym spotkaniu Komisja podjęła decyzję o przeglądzie Kodeksu postępowania komisarzy. Wprowadzone zmiany wzmocnią obowiązujące normy etyczne dzięki doprecyzowaniu i wyjaśnieniu szeregu wcześniejszych przepisów.

W swoich założeniach politycznych dla Komisji, przedstawionych we wrześniu 2009 r., przewodniczący Barroso oznajmił, że ma zamiar dokonać przeglądu Kodeksu postępowania komisarzy, co do którego wyraził nadzieję, że stanie się on „dokumentem referencyjnym, który zainspiruje pozostałe instytucje unijne”.

Obowiązujący obecnie Kodeks postępowania jest jednym z najbardziej rygorystycznych zbiorów norm obowiązujących osoby piastujące publiczne stanowiska. Przegląd Kodeksu został poprzedzony szeregiem badań i analiz, przeprowadzonych niedawno przez Komisję Europejską i Parlament Europejski, jak również przez OECD (Zatrudnienie po opuszczeniu służby publicznej – dobre praktyki w zakresie unikania konfliktu interesów, ang. Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest, 2010 r.). Badania te stały się źródłem dalszych użytecznych zaleceń, pozwalających zwiększyć skuteczność zapisów Kodeksu oraz uczynić go bardziej kompletnym. Zalecenia te przekładają się na następujące zmiany:

  • bardziej przejrzyste zasady dotyczące działalności politycznej komisarzy, w tym ich udziału w kampaniach wyborczych;

  • bardziej rygorystyczne zasady dotyczące działalności podejmowanej po opuszczeniu stanowiska, w tym wytyczne w zakresie kryteriów oceny specjalnej komisji ds. etyki oraz przedłużenie obowiązku informowania o podejmowanej działalności po zakończeniu służby (z 12 do 18 miesięcy);

  • coroczny przegląd oświadczeń w sprawie potencjalnego konfliktu interesów;

  • wprowadzenie jasnych procedur w przypadku wystąpienia potencjalnego ryzyka konfliktu interesów w czasie trwania mandatu;

  • bardziej przejrzyste zasady w zakresie przyjmowania darów i korzystania z gościnności;

  • przyjęcie zasady wykluczającej małżonków, partnerów oraz członków najbliższej rodziny ze składu gabinetów członków Komisji;

  • wzmocnienie mandatu specjalnej komisji ds. etyki.

Kodeks postępowania komisarzy sporządzony został z pełnym poszanowaniem art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 245 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Nadaje on praktyczny wymiar nałożonym na członków Komisji zobowiązaniom w zakresie niezależności i etyki postępowania, określonym w ogólnym zarysie w wymienionych postanowieniach.

Zgodnie z Porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją, Parlament Europejski został poproszony o przedstawienie swoich uwag na temat planowanych zmian. Przyjęty dziś Kodeks postępowania uwzględnia przekazane przez Parlament opinie.


Side Bar