Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

Brussel, 20 april 2011

Commissie herziet haar gedragscode voor commissarissen

Tijdens haar wekelijkse bijeenkomst heeft de Commissie vandaag besloten om haar gedragscode voor commissarissen te herzien. De aangebrachte wijzigingen versterken en verduidelijken een aantal bestaande bepalingen waardoor het ethische kader wordt verstevigd.

Voorzitter Barroso kondigde in zijn in september 2009 gepresenteerde "politieke richtsnoeren voor de volgende Commissie" zijn plan aan om de gedragscode voor commissarissen te herzien. Hij sprak daarbij de hoop uit dat het een referentiedocument zou worden dat andere EU-instellingen zal inspireren.

De bestaande gedragscode is al een van de meest rigoureus toegepaste gedragscodes voor dragers van een openbaar ambt. De nieuwe herziening is vooraf gegaan door een aantal studies die onlangs zijn uitgevoerd door de Europese Commissie en het Europees Parlement en door de OESO (Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest, 2010). Deze studies verschaften verdere nuttige aanbevelingen om de gedragscode van de Commissie te vervolledigen en doeltreffender te maken. De volgende wijzigingen zijn de neerslag daarvan:

  • duidelijkere regels voor politieke activiteiten, waaronder de deelname van commissarissen aan verkiezingscampagnes;

  • strengere regels voor activiteiten na afloop van het mandaat, waaronder richtsnoeren voor de beoordeling door het Ad hoc Ethisch Comité en de verlenging van de duur van de verplichting tot melding van na afloop van het mandaat uit te oefenen activiteiten van 12 naar 18 maanden;

  • jaarlijkse controle van de verklaringen inzake belangen;

  • invoering van een duidelijke procedure voor het omgaan met het potentiële gevaar van belangenverstrengeling tijdens het mandaat.

  • duidelijkere regels inzake geschenken en gastvrijheid;

  • uitsluiting van echtgeno(o)ten, partners en directe familieleden van de kabinetten van de commissarissen;

  • versterking van de taken van het Ad hoc Ethisch Comité.

De gedragscode voor commissarissen neemt artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie volledig in acht. Hij geeft een praktische uitwerking aan de verplichtingen van de commissarissen inzake onafhankelijkheid en integriteit die in deze bepalingen in algemene bewoordingen worden gedefinieerd.

Overeenkomstig het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie is het Europees Parlement uitgenodigd om over de voorgestelde wijzigingen opmerkingen te maken. De vandaag goedgekeurde gedragscode houdt rekening met de standpunten van het Europees Parlement.


Side Bar