Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

Bryssel 20. huhtikuuta 2011

Komission jäsenten toimintasäännöt uusiksi

Komissio päätti tänään pidetyssä viikkokokouksessaan hyväksyä jäsentensä tarkistetut toimintasäännöt. Tarkistuksen myötä säännöistä tulee entistä eettisemmät.

Seuraavaa komissiota varten syyskuussa 2009 esittämissään poliittisissa toimintalinjauksissa komission puheenjohtaja Barroso ilmoitti aikovansa tarkistaa komission jäsenten toimintasääntöjä. Barroson tavoitteena oli ”luoda säännöistä esimerkki EU:n muille toimielimille”.

Toimintasäännöt ovat nykymuodossaankin tiukimpia julkisiin viranhaltijoihin sovellettavia sääntöjä. Niitä tarkistettaessa otettiin huomioon useita selvityksiä, joita Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja OECD (Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest, 2010) ovat tehneet hiljattain ja joissa on suositeltu toimintasääntöjen täydentämistä ja tehostamista. Suositusten pohjalta on tehty seuraavat muutokset:

  • komissaarien poliittista toimintaa, myös vaalikampanjointiin osallistumista, koskevia sääntöjä on tarkennettu

  • komissaariuran jälkeistä toimintaa koskevia sääntöjä, myös eettisen toimikunnan arvioinnista annettua ohjeistusta, on tiukennettu ja komissaariuran jälkeistä toimintaa koskevaa ilmoitusvelvollisuutta on pidennetty 12 kk:sta 18:aan

  • sidonnaisuuksia koskeva ilmoitus on päivitettävä vuosittain

  • toimikauden aikana mahdollisesti syntyviä eturistiriitatilanteita varten on annettu selkeät ohjeet

  • lahjoja ja vieraanvaraisuutta koskevia sääntöjä on tarkennettu

  • puolisoiden, kumppaneiden ja perheenjäsenten palkkaaminen komissaarien kabinetteihin kielletään

  • eettisen toimikunnan toimivaltuuksia on lisätty.

Komission jäsenten toimintasäännöt ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 artiklan mukaisia, ja niissä annetaan käytännön ohjeet komission jäseniltä vaadittavaa riippumattomuutta ja kunniallisuutta koskevien velvoitteiden täyttämiseksi.

Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen mukaisesti Euroopan parlamenttia on pyydetty kommentoimaan ehdotettuja muutoksia. Nämä kommentit on huomioitu tänään hyväksytyissä toimintasäännöissä.


Side Bar