Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

Brüssel, 20. aprill 2011

Komisjon vaatab läbi volinike käitumisjuhendi

Iganädalasel täna toimunud kohtumisel otsustas komisjon vaadata läbi volinike käitumisjuhendi. Tehtud muudatused tugevdavad eetilist raamistikku eelnevate sätete kinnitamise ja selgitamise abil.

2009. aasta septembris esitatud dokumendis „Poliitilised suunised järgmisele komisjonile” väljendas president Barroso oma kavatsust vaadata läbi volinike käitumisjuhend, et sellest saaks „dokument, mis võetakse aluseks mitte ainult komisjonis, vaid mis inspireerib ka muid ELi institutsioone”.

Kehtiv käitumisjuhend on juba üks rangemaid, mida kohaldatakse avalikus teenistuses olevate ametiisikute suhtes. Käitumisjuhendi järjekordne läbivaatamine põhineb mitmetel hiljutistel uuringutel, mille viisid läbi Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest (Pärast avalikku teenistust – head tavad huvide konflikti vältimiseks), 2010). Nendes uuringutes esitati lisaks kasulikke soovitusi komisjoni käitumisjuhendi täiendamiseks ja tõhustamiseks ning need kajastuvad järgmistes muudatustes:

  • selgemad eeskirjad seoses poliitilise tegevusega, sealhulgas voliniku osalemisega valimiskampaaniates;

  • rangemad eeskirjad, mis käsitlevad tegevust pärast komisjonist lahkumist, sealhulgas suunavad kriteeriumid ajutise eetikakomitee hinnangu jaoks ning teatamiskohustuse pikendamine tegevuse kohta pärast ametiaja lõppu 12 kuult 18 kuule;

  • iga-aastane huvide deklaratsiooni läbivaatamine;

  • selge menetluse kasutusele võtmine, mida järgida potentsiaalse huvide konflikti ohu tekkimise korral ametiaja jooksul;

  • selgemad eeskirjad seoses kingituste ja külalislahkusega;

  • abikaasad, elukaaslased ja lähisugulased ei tohi olla voliniku kabineti liikmed;

  • ajutise eetikakomitee volituste suurendamine.

Volinike käitumisjuhend on täielikult kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 17 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 245. Käitumisjuhend annab tegeliku mõõtme nimetatud artiklites üldiselt sõnastatud komisjoni liikmete kohustusele olla sõltumatu ja aus.

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhteid käsitleva raamkokkuleppega kutsuti Euroopa Parlamenti üles esitama märkusi kavandatavate muudatuste kohta. Täna vastu võetud käitumisjuhendis on Euroopa Parlamendi seisukohtadega arvestatud.


Side Bar