Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

Bruxelles, den 20. april 2011

Kommissionen ændrer sin adfærdskodeks for kommissærerne

Kommissionen besluttede på sit ugentlige møde i dag at ændre adfærdskodeksen for kommissærer. Ændringerne gør de etiske grænser fastere, idet der foretages en opstramning og en afklaring af flere bestemmelser.

Formand Barroso nævnte i "de politiske retningslinjer for den næste Kommission", som han forelagde i september 2009, at han ønskede en ændring af adfærdskodeksen for kommissærer og håbede, at denne "bliver et referencedokument, som vil inspirere andre EU-institutioner".

Den eksisterende adfærdskodeks er allerede en af de strengeste adfærdskodekser, der er gældende for indehavere af offentlige embeder. De nye ændringer er en opfølgning på flere nylige undersøgelser udført af Europa-Kommissionen og Europa- Parlamentet og en undersøgelse foretaget af OECD fra 2010 om undgåelse af interessekonflikter (Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest). Disse undersøgelser indeholder flere nyttige forslag til, hvordan Kommissionens adfærdskodeks kan gøres mere fuldstændig og effektiv. Ændringerne består i:

  • Klarere regler om politiske aktiviteter, herunder om kommissærernes deltagelse i valgkampagner

  • Strammere regler for aktiviteterne i tiden efter hvervet som kommissær, herunder vejledende kriterier til det ad hoc-nedsatte etiske udvalgs vurdering af aktiviteterne og en forlængelse fra 12 til 18 måneder af den periode, hvor de tidligere kommissærer er forpligtet til at meddele deres aktiviteter

  • En årlig gennemgang af erklæringerne om interesser

  • Udarbejdelse af en klar procedure vedrørende mulige interessekonflikter i mandatperioden

  • Klarere regler for modtagelse af gaver og erkendtligheder

  • Forbud mod ansættelse af ægtefæller, partnere og familiemedlemmer i kommissærernes kabinetter

  • Styrkelse af det ad hoc-nedsatte etiske udvalgs mandat.

Adfærdskodeksen for kommissærer overholder fuldt ud artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 245 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Den er af praktisk værdi på baggrund af de krav til uafhængighed og integritet, der er pålagt medlemmerne af Kommissionen, og som er beskrevet i generelle vendinger i disse artikler.

På linje med rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen blev Europa-Parlamentet opfordret til at komme med kommentarer til de foreslåede ændringer. Den adfærdskodeks, der blev vedtaget i dag, tager højde for Europa-Parlamentets synspunkter.


Side Bar