Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/498

V Bruselu dne 20. dubna 2011

Komise reviduje Kodex chování komisařů

Komise dnes na svém pravidelném zasedání rozhodla o revizi Kodexu chování komisařů. Provedené změny mají upevnit etický rámec tím, že zesílí a objasní některá z dřívějších ustanovení.

Předseda Barroso ve svých Politických pokynech pro příští Komisi vydaných v září 2009 oznámil svůj záměr zrevidovat Kodex chování komisařů. Vyjádřil naději, že se tento dokument stane „inspirací pro ostatní orgány EU“.

Současný Kodex chování již je jedním z nejpřísnějších kodexů používaných pro osoby zastávající veřejný úřad. Nová revize Kodexu chování je založena na několika studiích, které nedávno provedla Evropská komise a Evropský parlament, a také na dokumentu organizace OECD věnovaném střetu zájmů v zaměstnání po ukončení veřejné služby a osvědčeným postupům v této oblasti (Post-Public Employment – Good Practices for Preventing Conflict of Interest, 2010). Tyto studie poskytly další užitečná doporučení, jak dosáhnout větší úplnosti a účinnosti Kodexu chování Komise, která se protmítla do těchto změn:

  • vyjasnění pravidel pro politické činnosti, včetně účasti Komisařů ve volebních kampaních,

  • zpřísnění pravidel pro činnosti po opuštění kolegia, včetně pokynů pro posuzování ad hoc výboru pro etické otázky, a prodloužení oznamovací povinnosti pro činnosti po ukončení funkce ze 12 na 18 měsíců,

  • každoročního přezkumu prohlášení o zájmech,

  • zavedení jasného postupu k řešení jakéhokoliv potenciálního rizika střetu zájmů v průběhu mandátu,

  • vyjasnění pravidel týkajících se přijímání darů a pohostinnosti,

  • vyloučení manželů/manželek, partnerů/partnerek a přímých členů rodiny z působení v kabinetech členů Komise,

  • upevnění úlohy ad hoc výboru pro etické otázky.

Kodex chování komisařů je v plném souladu s článkem 17 Smlouvy o Evropské unii a s článkem 245 Smlouvy o fungování Evropské unie. Dává praktickou podobu závazkům nezávislosti a bezúhonnosti, jež se ukládají členům Komise a které ustanovení uvedených článků obecně vymezují.

V souladu s Rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí byl Evropský parlament vyzván, aby k navrhovaným změnám vyjádřil své stanovisko. Kodex chování, který byl dnes schválen, k jeho názorům přihlíží.


Side Bar