Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/490

Bryssel den 19 april 2011

Kommissionen uppdaterar förteckningen över lufttrafikföretag med verksamhetsförbud i EU

Europeiska kommissionen har idag antagit den sjuttonde uppdateringen av förteckningen över flygbolag som har flygförbud i Europeiska unionen. Några flygbolag – däribland fyra flygfraktbolag från Indonesien och ett lufttrafikföretag från Ukraina – har strukits från förteckningen eftersom säkerhetsbrister har åtgärdats på ett tillfredsställande sätt. Alla lufttrafikföretag som certifierats i Moçambique har emellertid belagts med flygförbud i EU. Vidare har Air Madagaskar förbjudits att använda två av sina luftfartyg i EU på grund av betydande säkerhetsbrister som kräver beslutsamma åtgärder i båda fallen. Alla beslut har fattats med enhälligt stöd från flygsäkerhetskommittén, som består av experter från medlemsstaterna.

Kommissionens vice ordförande Siim Kallas, med ansvar för transportfrågor, säger följande: ”Kommissionen är beredd att samarbeta med myndigheterna i de länder som har problem med säkerheten för att lösa dem så snabbt och effektivt som möjligt. Innan problemen är lösta måste säkerheten komma först. Vi har inte råd med kompromisser på detta område. När vi har belägg för att lufttrafikföretag inom eller utanför EU inte är säkra måste vi agera för att eliminera alla säkerhetsrisker.”

Efter flygsäkerhetskommitténs enhälliga yttrande har kommissionen idag antagit den sjuttonde uppdateringen av förteckningen över flygbolag som har flygförbud i EU. Den nya förteckningen ersätter den föregående från november 2010 och finns redan på kommissionens webbplats1.

Flygsäkerhetskommittén, som sammanträdde den 5–7 april, undersökte också olika fall som rörde europeiska lufttrafikföretag. Kommissionen anmodar medlemsstaterna i flera medlemsstater att ytterligare förstärka sin tillsyn över dessa lufttrafikföretag för att säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivå för alla flygbolag som är etablerade i Europa.

Genom den här uppdateringen upphävs flygförbudet för fyra indonesiska flygfraktbolag – Cardig Air, Republic Express, Asia Link och Air Maleo. Flygförbudet upphävs eftersom de indonesiska myndigheterna har vidtagit kraftfulla tillsynsåtgärder för att säkerställa att verksamheten i dessa bolag bedrivs på ett säkert sätt. Restriktionerna för det ukrainska flygbolaget UMAir har också upphävts eftersom det fanns starka belägg för att dess verksamhet hade förbättrats.

Myndigheterna i Angola, Kambodja, Kazakstan och Kirgizistan har intensifierat sina ansträngningar för att se till att de internationella säkerhetsnormerna följs. Därför har några företag som inte längre bedriver kommersiell lufttrafik strukits från förteckningen.

För att utesluta säkerhetsrisker i samband med vissa lufttrafikföretags verksamhet har kommissionen, med enhälligt stöd från flygsäkerhetskommitténs medlemmar, beslutat att införa driftsrestriktioner i två fall. För det första har man infört ett verksamhetsförbud för alla lufttrafikföretag som certifierats i Moçambique. Anledningen är de allvarliga brister som landets civila luftfartsmyndigheter ställs inför enligt rapporter från Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) inom ramen för dess allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen (Universal Safety Oversight Audit Programmme – USOAP). Kommissionen har också infört restriktioner för de två luftfartyg av typen Boeing 767 som drivs av Air Madagascar med hänsyn till de ihållande bristerna i fråga om driften av och tillsynen över dessa luftfartyg.

Kommissionen och medlemmarna i flygsäkerhetskommittén erkänner de ansträngningar som gjorts av myndigheterna i dessa länder för att reformera det nuvarande systemet för civil luftfart och förbättra säkerheten för att garantera att internationella säkerhetsnormer tillämpas på ett effektivt sätt. Kommissionen är beredd att aktivt stödja dessa reformer i samarbete med ICAO, EU:s medlemsstater och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet.

Nyetablerade flygbolag i Demokratiska republiken Kongo har lagts till i förteckningen eftersom alla lufttrafikföretag från denna stat omfattas av driftsrestriktioner. Anledningen till detta är att landets behöriga myndigheter i detta skede saknar tillräcklig kapacitet att fullgöra sina skyldigheter i fråga om säkerhetstillsyn.

Efter lång diskussion uppmanade flygsäkerhetskommittén också kommissionen att intensifiera sin dialog om flygsäkerhetsfrågor med Ryska federationen för att säkerställa att alla luftfartyg som flyger in i EU:s luftrum uppfyller internationella normer.

Kommissionen har åtagit sig att i möjligaste mån stödja ett bättre uppfyllande av internationella säkerhetsnormer och har i detta sammanhang gett Europeiska byrån för luftfartssäkerhet mandat att genomföra ett antal tekniska stödprogram för att stödja de behöriga myndigheterna i ett antal stater i deras ansträngningar för att öka säkerheten och ta itu med eventuella säkerhetsproblem.

I den uppdaterade europeiska listan ingår alla flygbolag som är certifierade i 21 stater, vilket sammanlagt uppgår till 269 kända flygbolag, som har totalt trafikförbud i Europeiska unionen: Afghanistan, Angola, Benin, Republiken Kongo, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Ekvatorialguinea, Gabon (med undantag av tre flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Indonesien (med undantag av sex flygbolag), Kazakstan (med undantag av ett flygbolag som bedriver trafik med vissa begränsningar och på vissa villkor), Kirgizistan, Liberia, Mauretanien, Moçambique, Filippinerna, Sierra Leone, São Tomé och Príncipe, Sudan, Swaziland och Zambia.

I förteckningen ingår också tre enskilda flygbolag: Blue Wing Airlines från Surinam, Meridian Airways från Ghana och Silverback Cargo Freighters från Rwanda.

Dessutom omfattar listan tio flygbolag som tillåts bedriva trafik i EU med strikta begränsningar och på vissa villkor: Air Astana från Kazakstan (se ovan); Air Koryo från Demokratiska folkrepubliken Korea; Airlift International från Ghana; Air Service Comores, Afrijet, Gabon Airlines och SN2AG från Gabon; Iran Air; TAAG Angolan Airlines; Air Madagascar, som certifierats i Madagaskar.

1 :

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sv.htm


Side Bar