Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/488

Брюксел, 19 април 2011 г.

Доклад на ЕС за образованието: отбелязаният напредък е добър, но за постигане на целите трябва да се положат повече усилия

Брюксел, 19 април — През изминалото десетилетие държавите-членки на ЕС са подобрили съществени области от своите образователни системи, но са отговорили само на един от петте целеви индикатора, определени през 2010 г., сочи представеният днес нов доклад на Европейската комисия за напредъка в областта на образованието и обучението. Европейският съюз успешно изпълни целта си за увеличаване на броя на дипломантите в областта на математиката, науките и технологиите, като от 2000 г. насам постигна растеж от 37 %, надминаващ значително зададените 15 %. Отбелязан е голям, но недостатъчен напредък за намаляване на процента на лицата, които напускат преждевременно училище, за увеличаване на броя на учениците, които завършват средно образование, за подобряване на четивните умения и за увеличаване на дела на възрастните, които участват в образователни или учебни занимания. Подробна разбивка на данните за отделните държави следва в приложението по-долу. В стратегията за трудова заетост и растеж „Европа 2020“ е запазена целта за намаляване на дела на преждевременно напускащите училище под 10 %, както и за увеличаване на дела на дипломантите до минимум 40 %.

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Добрата новина е, че степента на образованост в Европа се увеличи значително. В сравнение с положението преди 10 години повече младежи завършват средно образование и се дипломират във висши учебни заведения. Преждевременното напускане на училище обаче продължава да е проблем и засяга всеки седми младеж в ЕС; 20 % от 15-годишните ученици показват слаби четивни умения. Това е причината образованието и обучението да се нареждат сред основните цели на стратегията „Европа 2020“. Държавите-членки трябва да положат допълнителни усилия, за да постигнем нашите общи европейски цели.“

Комисар Василиу призовава горещо държавите-членки да не намаляват бюджета за образование независимо от трудностите, пред които са изправени заради икономическата криза. „Вложените в образованието средства са добра инвестиция за трудовата заетост и икономическия растеж и се възвръщат в дългосрочен план. Във време на бюджетни ограничения трябва обаче да гарантираме и възможно най-ефикасното използване на ресурсите“, добави тя.

Пет целеви индикатора в областта на образованието за 2020 г.

През 2009 г. образователните министри на държавите от ЕС се договориха за пет целеви индикатора в областта на образованието и обучението, които да бъдат постигнати до 2020 г.:

  • делът на напускащите преждевременно системата на образованието и обучението трябва да бъде под 10 % (на база на днешните 14,4 % това ще означава напускащите училище да бъдат с 1,7 милиона по-малко);

  • делът на лицата на възраст 30-34 години, завършили висше образование, трябва да бъде минимум 40 % (при сегашните 32,3 % това ще означава да има допълнително 2,6 милиона дипломанти);

  • минимум 95 % от децата на възраст между 4 години и възрастта за започване на задължително начално образование трябва да участват в системата за образование в ранна детска възраст (постигането на целта при сегашните 92,3 % ще означава да бъдат включени допълнително повече от 250 000 малки деца);

  • делът на 15-годишните с незадоволителни умения по отношение на четенето, математиката и науките трябва да е под 15 % (постигането на тази цел при сегашните около 20 % в трите области ще означава, че показващите ниски резултати трябва да бъдат с 250 000 по-малко);

  • средно 15 % от възрастните (възрастова група 25-64 години) трябва да участват в ученето през целия живот (сегашният им дял е 9,3 %, което ще означава, че за да се постигне тази цел, техният брой трябва да бъде увеличен с 15 милиона).

Годишен доклад за напредъка в постигането на целевите индикатори

В годишния си доклад за показателите и целевите индикатори Комисията прави анализ на постигнатите от държавите-членки резултати спрямо посочените цели, като същевременно извършва преглед и на постиженията на държавите във връзка с определените преди това целеви индикатори за 2010 г.

Ключови резултати

  • Целеви индикатори за 2020 г.: Независимо от факта, че е твърде рано за точни прогнози, на база на предишните тенденции може да се заключи, че повечето от целевите показатели за 2020 г. биха били постижими, ако държавите-членки продължат да отдават приоритетно значение на образованието и обучението и да инвестират в тях. По-специално това важи за двете образователни цели от първостепенно значение — преждевременното напускане на училище и дипломантите.

  • Целеви индикатори за 2010 г.: Държавите-членки на ЕС са отбелязали напредък, но са постигнали единствено целта за броя на дипломантите в областта на математиката, науките и технологиите. (Пълните данни за 2010 г. ще са налични в началото на следващата година)

  • Участие и постижения: От 2000 г. насам общото участие на възрастните в образованието се е увеличило, както и степента на професионалната им квалификация. Нараснал е и делът на децата в предучилищното образование.

  • Разликите между половете продължават да бъдат големи както по отношение на резултатите, така и в избора на предмети. Така например момичетата са по-добри в четенето, а повечето от напускащите преждевременно училище са момчета. В областта на математиката, науките и технологиите дипломираните мъже са повече от дипломираните жени.

Докладът, който обхваща всички държави-членки на ЕС и Хърватия, бившата югославка република Македония, Исландия, Турция, Норвегия и Лихтенщайн, съдържа прегледи и подробни статистически данни за държавите, чиито индикатори са над или под средните за ЕС и за тези, които изпреварват или изостават от останалите държави.

Следващи стъпки

В близките седмици държавите-членки ще предадат на Комисията националните си програми за реформа, в които ще определят националните си цели за преждевременното напускане на училище и дипломирането във висшето образование, като посочат методите за тяхното постигане. Скоро Комисията ще представи предложените нови целеви индикатори за пригодността за заетост и учебната мобилност.

За повече информация:

Връзка към MEMO/11/253

Пълен доклад на Комисията: „Напредък в постигането на целите от Лисабон в образованието и обучението — показатели и целеви индикатори, 2010/2011 г.“

Листовка:

Европейски целеви индикатори в областта на образованието [с данни за съответната държава]

Европейска комисия: Европейска стратегия и сътрудничество в образованието и обучението:

ПРИЛОЖЕНИЕ

Напредък в постигането на целевите индикатори в областта на образоването за 2010 г., развитие в периода 2000—2009 г.

Напредък в постигането на целевите индикатори в областта на образоването за 2020 г., развитие в периода 2000—2009 г.

1. Участие в предучилищното образование

Целеви индикатор за 2020 г.: Към 2020 г. минимум 95 % от децата на възраст между 4 години и възрастта за започване на задължително образование трябва да участват в системата за образование в ранна детска възраст.

Тенденции: Увеличено участие в предучилищното образование с над 6 процентни пункта от 2000 г. насам. Франция, Белгия, Нидерландия, Италия и Испания показват най-висок процент на участие.

Държави с най-добри показатели в ЕС: Белгия, Франция, Нидерландия

2000

2007

2008

EU 27

85.6

90.7

92.3

Belgium

99.1

99.7

99.5

Bulgaria

73.4

79.8

78.4

Czech Rep.

90.0

92.6

90.9

Denmark

95.7

92.7

91.8

Germany

82.6

94.5

95.6

Estonia

87.0

93.6

95.1

Ireland

74.6

71.7

72.0

Greece

69.3

68.2

:

Spain

100

98.1

99.0

France

100

100

100

Italy

100

99.3

98.8

Cyprus

64.7

84.7

88.5

Latvia

65.4

88.2

88.9

Lithuania

60.6

76.6

77.8

Luxembourg

94.7

93.9

94.3

Hungary

93.9

95.1

94.6

Malta

100

98.8

97.8

Netherlands

99.5

98.9

99.5

Austria

84.6

88.8

90.3

Poland

58.3

66.8

67.5

Portugal

78.9

86.7

87.0

Romania

67.6

81.8

82.8

Slovenia

85.2

89.2

90.4

Slovakia

76.1

79.4

79.1

Finland

55.2

69.8

70.9

Sweden

83.6

94.0

94.6

UK

100

90.7

97.3

Croatia

:

65.2

68.0

Iceland

91.8

95.4

96.2

MK*

17.4

26.1

28.5

Turkey

11.6

26.7

34.4

Liechtenstein

69.3

84.5

83.2

Norway

79.7

94.3

95.6

Източник: Евростат (ПРС) Най-високи и най-ниски резултати. b = прекъсване в хронологичния ред. р = временни данни. (01) = 2001. (02) = 2002.

*MK = бивша югославска република Македония

2. Лица със слаби умения

Целеви индикатор за 2010/2020 г.: Към 2010 г. делът на лицата със слаби четивни умения трябва да спадне с 20 % до 17 %. Към 2020 г. делът на лицата със слаби умения по отношение на четенето, математиката и науките трябва да бъде по-малко от 15 %.

Тенденции: Резултатите в ЕС (при налични съпоставими данни за 18 държави) се подобриха, като делът на лицата със слаби четивни умения се понижи от 21,3 % през 2000 г. до 20,0 % през 2009 г. (момичета: 13,3 %, момчета: 26,6%).

Държави с най-добри показатели в ЕС: Финландия, Нидерландия и Естония

2000

2006

2009

EU (18)

21.3

24.1

20.0

Belgium

19.0

19.4

17.7

Bulgaria

40.3

51.1

41.0

Czech Rep.

17.5

24.8

23.1

Denmark

17.9

16.0

15.2

Germany

22.6

20.0

18.5

Estonia

:

13.6

13.3

Ireland

11.0

12.1

17.2

Greece

24.4

27.7

21.3

Spain

16.3

25.7

19.6

France

15.2

21.7

19.8

Italy

18.9

26.4

21.0

Cyprus

:

:

:

Latvia

30.1

21.2

17.6

Lithuania

:

25.7

24.3

Luxembourg

(35.1)

22.9

26.0

Hungary

22.7

20.6

17.6

Malta

:

:

:

Netherlands

(9.5)

15.1

14.3

Austria

19.3

21.5

27.5

Poland

23.2

16.2

15.0

Portugal

26.3

24.9

17.6

Romania

41.3

53.5

40.4

Slovenia

:

16.5

21.2

Slovakia

:

27.8

22.3

Finland

7.0

4.8

8.1

Sweden

12.6

15.3

17.4

UK

(12.8)

19.0

18.4

Croatia

:

21.5

22.5

Iceland

14.5

20.5

16.8

Turkey

:

32.2

24.5

Liechtenstein

22.1

14.3

15.6

Norway

17.5

22.4

14.9

Източник: ОИСР (PISA) Най-високи и най-ниски резултати ( ) = не може да се направи съпоставка.

Кипър и Малта все още не са участвали в проучването. Резултат за ЕС: За 18 държави със съпоставими данни.

*MK = бивша югославска република Македония

3. Лица, напускащи преждевременно училище

Целеви индикатор за 2010/2020 г. (цел от първостепенно значение за ЕС 2020): Към 2010/2020 г. делът на лицата, напускащи преждевременно училище, трябва да бъде под 10 %.

Тенденции: В ЕС-27 делът на лицата, напускащи преждевременно училище (възрастова група 18-24 години), спадна от 17,6 % през 2000 г. на 14,4 % през 2009 г. (жени: 12,5 %, мъже: 16,3 %)

Държави с най-добри показатели в ЕС: Полша, Чешка република и Словакия

2000

2008

2009

EU 27

17.6

14.9

14.4

Belgium

13.8

12.0

11.1

Bulgaria

20.5 (01)

14.8

14.7

Czech Rep.

5.7 (02)

5.6

5.4

Denmark

11.7

11.5

10.6

Germany

14.6

11.8

11.1

Estonia

15.1

14.0

13.9

Ireland

14.6 (02)

11.3

11.3

Greece

18.2

14.8

14.5

Spain

29.1

31.9

31.2

France

13.3

11.9

12.3

Italy

25.1

19.7

19.2

Cyprus

18.5

13.7

11.7

Latvia

16.9(02)

15.5

13.9

Lithuania

16.5

7.4

8.7

Luxembourg

16.8

13.4

7.7

Hungary

13.9

11.7

11.2

Malta

54.2

39

36.8

Netherlands

15.4

11.4

10.9

Austria

10.2

10.1

8.7

Poland

7.4 (01)

5.0

5.3

Portugal

43.6

35.4

31.2

Romania

22.9

15.9

16.6

Slovenia

6.4 (01)

5.1u

5.3u

Slovakia

6.7 (02)

6.0

4.9

Finland

9.0

9.8

9.9

Sweden

7.3

12.2

10.7

UK

18.2

17.0

15.7

Croatia

8.0 (02)

3.7 u

3.9 u

Iceland

29.8

24.4

21.4

MK*

n/a

19.6

16.2

Turkey

59.3

45.5

44.3

Norway

12.9

17.0

17.6

Източник: Евростат (ПРС) Най-високи и най-ниски резултати. b = прекъсване в хронологичния ред. р = временни данни. u = ненадеждни данни, (01) = 2001. (02)= 2002.

*MK = бивша югославска република Македония

4. Постижения на младите хора в областта на образованието

Целеви индикатор за 2010 г.: Към 2010 г. минимум 85% от 22-годишните в Европейския съюз трябва да са завършили средно образование.

Тенденции: От 2000 г. насам делът на завършилите средно образование в ЕС отбелязва слаб растеж, като от 76,6 % (възрастова група 20-24 години) достигна 78,6 % през 2009 г. (жени: 81,4 %, мъже: 75,9 %)

Държави с най-добри показатели в ЕС: Словакия, Чешка република и Полша

2000

2008

2009

EU 27

76.6

78.4

78.6

Belgium

81.7

82.2

83.3

Bulgaria

75.2

83.7

83.7

Czech Rep.

91.2

91.6

91.9

Denmark

72.0

71.0

70.1

Germany

74.7

74.1

73.7

Estonia

79.0

82.2

82.3

Ireland

82.6

87.7

87.0

Greece

79.2

82.1

82.2

Spain

66.0

60.0

59.9

France

81.6

83.4

83.6

Italy

69.4

76.5

76.3

Cyprus

79.0

85.1

87.4

Latvia

76.5

80.0

80.5

Lithuania

78.9

89.1

86.9

Luxembourg

77.5

72.8

76.8

Hungary

83.5

83.6

84.0

Malta

40.9

53.0

52.1

Netherlands

71.9

76.2

76.6

Austria

85.1

84.5

86.0

Poland

88.8

91.3

91.3

Portugal

43.2

54.3

55.5

Romania

76.1

78.3

78.3

Slovenia

88.0

90.2

89.4

Slovakia

94.8

92.3

93.3

Finland

87.7

86.2

85.1

Sweden

85.2

85.6

86.4

UK

76.7

78.2

79.3

Croatia

90.6 (02)

95.4

95.1

Iceland

46.1

53.6

53.6

MK*

n/a

79.7

81.9

Turkey

n/a

48.9

50.0

Norway

95.0

70.1b

69.7

Източник: Евростат (ПРС) Най-високи и най-ниски резултати. b = прекъсване в хронологичния ред. р = временни данни. (01) = 2001. (02)= 2002

*MK = бивша югославска република Македония

5. Дипломанти в областта на математиката, науките и технологиите

Целеви индикатор за 2010 г.: Към 2010 г. общият брой на дипломантите в областта на математиката, науките и технологиите трябва да се покачи с минимум 15 %, а неравновесието между половете да намалее.

Тенденции: От 2000 г. броят на дипломантите в областта на математиката, науките и технологиите се покачи с 37,2 %, като делът на жените през 2008 г. се увеличи от 30,7 % на 32,6 %.

Държави с най-добри показатели в ЕС: растеж от 2000 г. насам са отбелязали Португалия, Словакия и Чешката република

growth 2000 - 2008

share of females

2000

2008

EU 27

37.2

30.7

32.6

Belgium

20.9

25.0

25.9

Bulgaria

21.8

45.6

37.0

Czech Rep.

141.3

27.0

30.1

Denmark

14.3

28.5

36.4

Germany

53.5

21.6

31.1

Estonia

57.1

35.7

42.1

Ireland

1.0

37.9

30.4

Greece

26.5*

:

41.9

Spain

14.8

31.5

30.2

France

5.4

30.8

28.2

Italy

62.9

36.6

38.4

Cyprus

58.3

31.0

37.4

Latvia

11.5*

31.4

32.2

Lithuania

36.4

35.9

33.5

Luxembourg

:

:

48.2

Hungary

18.9

22.6

25.7

Malta

33.9*

26.3

28.4

Netherlands

39.3

17.6

18.9

Austria

66.4

19.9

24.2

Poland

100.0

35.9

40.3

Portugal

193.2

41.9

34.1

Romania

89.1*

35.1

43.1

Slovenia

16.0

22.8

26.5

Slovakia

185.8

30.1

36.8

Finland

59.5

27.3

33.1

Sweden

13.3

32.1

33.4

UK

17.8

32.1

31.2

Croatia

81.7*

:

33.2

Iceland

39.9

37.9

n/a

MK*

68.0

41.6

42.8

Turkey

70.8

31.1

30.6

Liechtenstein

41.1*

:

25.8

Norway

11.0

26.8

29.6

Източник: Евростат (данни от ЮНЕСКО, ОИСР и Евростат). *= Кумулативен растеж, извлечен от наличните годишни данни.

*MK = бивша югославска република Македония

6. Постижения в областта на висшето образование

Целеви индикатор за 2020 г. (цел от първостепенно значение за ЕС 2020): Към 2020 г. минимум 40 % от лицата на възраст 30-34 години трябва да са завършили висше образование.

Тенденции: Делът на завършилите висше образование на възраст 30-34 години се покачи от 22,4 % през 2000 г. до 32,3 % през 2009 г. (жени: 35,7 %, мъже 28,9 %), т.е. с почти 10 процентни пункта.

Държави с най-добри показатели в ЕС: Ирландия, Дания и Люксембург

2000

2008

2009

22.4

31.1

32.3

Belgium

35.2

42.9

42.0

Bulgaria

19.5

27.1

27.9

Czech Rep.

13.7

15.4

17.5

Denmark

32.1

46.3

48.1

Germany

25.7

27.7

29.4

Estonia

30.8

34.1

35.9

Ireland

27.5

46.1

49.0

Greece

25.4

25.6

26.5

Spain

29.2

39.8

39.4

France

27.4

41.3

43.3

Italy

11.6

19.2

19.0

Cyprus

31.1

47.1

44.7

Latvia

18.6

27.0

30.1

Lithuania

42.6

39.9

40.6

Luxembourg

21.2

39.8

46.6p p p

Hungary

14.8

22.4

23.9

Malta

7.4

21.0p

21.1p

Netherlands

26.5

40.2

40.5

Austria

:

22.2

23.5

Poland

12.5

29.7

32.8

Portugal

11.3

21.6

21.1

Romania

8.9

16.0

16.8

Slovenia

18.5

30.9

31.6

Slovakia

10.6

15.8

17.6

Finland

40.3

45.7

45.9

Sweden

31.8

42.0p

43.9p

UK

29.0

39.7

41.5

Croatia

16.2(02)

18.5u

20.5u

Iceland

32.6

38.3

41.8

MK*

:

12.4

14.3

Turkey

:

13.0

14.7

Norway

37.3

46.2

47.0

Източник: Евростат (данни от ЮНЕСКО, ОИСР и Евростат), (02) = 2002.

*MK = бивша югославска република Македония, u = ненадеждни данни

7. Участие на възрастните в ученето през целия живот

Целеви индикатор за 2010/2020 г.: Средната степен на участие в ученето през целия живот на населението в работоспособна възраст трябва да достигне в ЕС минимум 12,5 % през 2010 г. и 15 % през 2020 г.

Тенденции: На равнище ЕС това участие се увеличи от 7,1 % през 2000 г. на 9,3 % през 2009 г. (възрастова група 25-64 години: мъже 8,5 %, жени: 10,2 %). Значителна част от посоченото покачване обаче беше в резултат на прекъсвания в хронологичния ред около 2003 г. От 2005 г. насам участието леко спадна.

Държави с най-добри показатели в ЕС: Дания, Швеция и Финландия

2005

2008

2009

EU 25

9.8

9.5

9.3

Belgium

8.3

6.8

6.8

Bulgaria

1.3

1.4

1.4

Czech Rep.

5.6

7.8 p

6.8

Denmark

27.4

30.2

31.6

Germany

7.7

7.9

7.8

Estonia

5.9

9.8 p

10.5

Ireland

7.4

7.1

6.3

Greece

1.9

2.9

3.3

Spain

10.5

10.4

10.4

France

7.1

7.3

6.0

Italy

5.8

6.3

6.0

Cyprus

5.9

8.5

7.8

Latvia

7.9

6.8

5.3

Lithuania

6.0

4.9

4.5

Luxembourg

8.5

8.5

13.4 p

Hungary

3.9

3.1

2.7

Malta

5.3

6.2

5.8 p

Netherlands

15.9

17.0

17.0

Austria

12.9

13.2

13.8

Poland

4.9

4.7

4.7

Portugal

4.1

5.3 p

6.5

Romania

1.6

1.5

1.5

Slovenia

15.3

13.9

14.6

Slovakia

4.6

3.3

2.8

Finland

22.5

23.1

22.1

Sweden

17.4 p

22.2 b

22.2 p

UK

27.6

19.9 b

20.1

Croatia

2.1

2.2

2.3

Iceland

25.7

25.1

25.1

MK*

:

2.5

3.3

Turkey

1.9

1.8

2.3

Norway

17.8

19.3

18.1

Източник: Евростат (ПРС) Най-високи и най-ниски резултати. b = прекъсване в хронологичния ред. р = временни данни.
*MK = бивша югославска република Македония


Side Bar