Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/486

Bryssel den 19 april 2011

Den digitala agendan: kommissionen vill se till att principerna för öppet internet tillämpas i praktiken

I en rapport som antogs i dag betonade kommissionen vikten av att allmänheten och företagen enkelt får tillgång till ett öppet och neutralt internet. De nya EU-reglerna för telekomsektorn om transparens, servicekvalitet och möjligheterna att byta operatör ska träda i kraft den 25 maj 2011. Kommissionen kommer att övervaka att de tillämpas på ett sätt som gör att principerna om öppenhet och neutralitet respekteras i praktiken. Till exempel kommer kommissionen noga att kontrollera om det finns allmänna begränsningar av lagliga tjänster och tillämpningar och om allmänhetens och företagens bredbandsanslutningar är så snabba som det anges i internetleverantörernas reklam. Kommissionen har uppmanat Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) att genomföra en ingående studie om de frågor som är av störst vikt för att tillhandahålla ett öppet och neutralt internet, bland annat hinder för byte av operatör, blockering och strypning av internettrafiken (t.ex. tjänster för internettelefoni), transparens och tjänstekvalitet. I slutet av året kommer kommissionen att offentliggöra resultaten av Berecs studie, med eventuella exempel på hur vissa typer av trafik har blockerats. Om Berecs studie eller annan återkoppling visar större problem kommer kommissionen att överväga strängare åtgärder.

”Jag kommer att göra vad jag kan för att se till att allmänheten och företagen i EU kan utnyttja fördelarna med ett öppet och neutralt internet utan dolda begränsningar, och med de hastigheter som tjänsteleverantörerna lovar. Jag tror stenhårt på konkurrensprincipen, som ligger till grund för de nya, förbättrade telekomreglerna om transparens, servicekvalitet och möjligheten att byta operatör. Under de kommande månaderna kommer jag i nära samarbete med medlemsstaternas tillsynsmyndigheter noga att kontrollera att de nya reglerna efterlevs och att internet förblir öppet. I slutet av 2011 kommer jag att offentliggöra resultaten och eventuella exempel på försök att blockera eller strypa vissa typer av trafik. Om jag inte är nöjd med resultaten kommer jag inte att tveka med att lägga fram strängare regler, antingen som vägledning eller som allmän lagstiftning för att garantera konsumenterna den konkurrens och valfrihet de förtjänar. OM det också visar sig vara otillräckligt kan jag tänka mig att förbjuda blockering av lagliga tjänster och tillämpningar” sa Neelie Kroes, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan

Det finns ingen fast definition av nätneutralitet, men det kommer att vara ett rättsligt krav enligt EU-lagstiftning från och med den 25 maj 2011 att medlemsstaternas telekom-tillsynsmyndigheter främjar internetanvändarnas möjligheter ”att skaffa sig tillgång till och distribuera information eller använda tillämpningar och tjänster efter eget val” (artikel 8.4 g i telekom-ramdirektivet 2002/21/EG, ändrat genom direktiv 2009/140/EG).

Andra regler som är av direkt betydelse för nätneutraliteten och som träder i kraft den 25 maj som del av de nya EU-reglerna på telekomområdet är bland annat krav på

  • transparens (dvs. avseende begränsningar av tillgång till tjänster eller tillämpningar, eller anslutningshastighet)

  • servicekvalitet (tillsynsmyndigheterna kan fastställa minimikrav för kvalitet) och

  • möjligheten att byta operatör (inom en arbetsdag).

Service-transparens

Konsumenterna har rätt att utgående från korrekt information om eventuella begränsningar av tillgången till vissa tjänster, faktisk anslutningshastighet och eventuella hastighetsbegränsningar välja internetleverantör. telekomleverantörer kommer enligt de nya EU-reglerna från och med den 25 maj 2011 att vara skyldiga att se till att konsumenterna innan de undertecknar ett kontrakt har exakta uppgifter om de tjänster de köper, till exempel trafikstyrningsteknik och dess inverkan på servicekvaliteten och andra begräsningar (som begränsning av bandbredden eller tillgängliga uppkopplingshastigheter) Berec har rapporterat att de flesta nationella tillsynsmyndigheterna har fått klagomål om skillnaderna mellan den faktiska hastigheten för internetanslutningar och det som anges i reklamen.

Blockering eller strypning av laglig internettrafik

Blockering kan antingen ske genom att vissa tjänster och webbplatser på nätet görs svårtillgängliga, eller genom att tillgången till dem förbjuds. Vissa internetoperatörer blockerar exempelvis tjänster för internettelefoni. Strypning används för att hantera internettrafiken och minimera trafikstockningar och innebär att viss trafik bromsas. Det kan påverka innehållens kvalitet, till exempel om direktuppspelning av video som en konkurrent tillhandahåller konsumenterna bromsas. Dagens rapport visar att det har förekommit att vissa operatörer har behandlat data ojämlikt. I många fall har dessa problem lösts på frivillig väg, ofta efter det att medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter ingripit, men det krävs mer detaljerade uppgifter för att skilja mellan kontraktsmässig eller faktisk blockering och fall där tillgången till vissa tjänster har medfört krav på ytterligare betalning. Dessutom krävs det mer information för att bedöma omfånget på de upptäckta blockeringsexemplen (isolerade fall eller allmänt).

Styrning av internettrafiken

De flesta internetanvändarna kan acceptera att det tar några sekunder för eposten att nå sin mottagare, men sådan fördröjning blir väldigt störande vid internettelefoni eller videochat. I dagens rapport betonas det att det råder en allmän överensstämmelse om att det behövs trafikstyrning för att garantera att internettrafiken flyter obehindrat, särskilt när det blir trångt i näten. På så sätt vill man garantera en jämn och god servicekvalitet. Det råder stor enighet om att operatörerna bör kunna bestämma sina egna företagsmodeller och kommersiella villkor. Vissa berörda parter är emellertid oroade för potentiellt skadlig trafikstyrning, till exempel för att ge vissa tjänster förmånsbehandling framför andra. Kommissionen och Berec granskar denna fråga.

Byte av internetleverantör

I kommissionens rapport bekräftas vikten av att konsumenterna lätt kan byta operatör. De nya telekomreglerna om nummerportabilitet, som går ut på att konsumenterna kan byta operatör och behålla sitt nummer inom en arbetsdag, bör vara till hjälp i detta sammanhang. De nya reglerna ska också medföra att villkoren för uppsägning av avtal inte är sådana att de avskräcker från ett sådant byte. Kommissionen och Berec kommer att undersöka hur bytena görs i praktiken.

Bakgrund

Med rapporten om nätneutralitet fullgör kommissionen det åtagande den gjort när EU:s reformpaket för telekommarknaden antogs om att rapportera till Europaparlamentet och rådet. Rapporten bygger på inlägg i samband med ett offentligt samråd (IP/10/860), där över 300 svar kom in (IP/10/1482), och på en bred debatt med berörda parter med ett toppmöte som anordnats med Europaparlamentet.

Meddelandet om nätneutralitet:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communications_reports/netneutrality/comm-19042011.pdf

Webbplatsen för den digitala agendan:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes' webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Följ Neelie Kroes på Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar