Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/486

Brusel 19. apríla 2011

Digitálna agenda: Komisia zdôrazňuje záväzok zaistiť uplatňovanie zásad otvoreného internetu v praxi

Európska komisia dnes prijala správu, v ktorej zdôrazňuje potrebu zaistiť pre občanov a podniky ľahký prístup k otvorenému a neutrálnemu internetu. Komisia bude dohliadať na to, aby sa tieto nové pravidlá EÚ o transparentnosti, kvalite služieb a možnosti zmeniť operátora, ktoré majú nadobudnúť účinnosť 25. mája 2011, uplatňovali tak, aby sa zásady otvoreného a neutrálneho internetu dodržiavali v praxi. Komisia sa napríklad bližšie zameria na existenciu všeobecných obmedzení zákonných služieb a aplikácií a na to, či je širokopásmové pripojenie občanov a podnikov také rýchle, ako sa uvádza v reklamách poskytovateľov internetových služieb. Komisia požiadala Orgán európskych regulátorov v oblasti elektronickej komunikácie (BEREC) o dôkladné preskúmanie otázok, ktoré sú kľúčové pri zabezpečovaní otvoreného a neutrálneho internetu, vrátane prekážok pri zmene operátora, blokovania internetovej prevádzky alebo znižovania jej výkonu (napr. pri telefonovaní cez internet), transparentnosti a kvality služieb. Komisia do konca roka uverejní výsledky skúmania BEREC, a to aj všetky prípady, pri ktorých sa blokujú určité typy pripojenia alebo sa pri nich znižuje výkon. Ak zo zistení BEREC ako aj z iných spätných väzieb vyplynie, že existujú závažné problémy, Komisia zváži nutnosť prísnejších opatrení.

Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu, uviedla: „Som rozhodnutá zaistiť, aby občania a podniky v EÚ mohli využívať otvorený a neutrálny internet bez skrytých obmedzení, a to pri rýchlosti, ktorú im ich poskytovatelia služieb sľúbili. Pevne verím v zásady hospodárskej súťaže, ktoré sú jadrom nových posilnených pravidiel o telekomunikáciách týkajúcich sa transparentnosti, kvality služieb a možnosti ľahko zmeniť operátora. Niekoľko nasledujúcich mesiacov budem v úzkej spolupráci s regulačnými orgánmi členských štátov pozorne monitorovať dodržiavanie nových pravidiel EÚ, aby sme sa uistili, že prinášajú otvorený internet. Koncom roku 2011 uverejním výsledky vrátane všetkých prípadov blokovania určitých typov pripojenia alebo znižovania ich výkonu. Ak nebudem s výsledkami spokojná, nebudem váhať s navrhnutím prísnejších opatrení, ktoré môžu mať podobu usmernení alebo dokonca všeobecných legislatívnych opatrení, ktorými sa zaistí takú hospodársku súťaž a výber, aké si spotrebitelia zaslúžia. Ak to nebude stačiť, som odhodlaná zakázať blokovanie zákonných služieb alebo aplikácií.“

Neexistuje definícia pojmu „neutralita siete“, v právnych predpisoch EÚ však od 25. mája 2011 bude zákonná požiadavka, aby regulačné orgány členských štátov propagovali možnosť užívateľov internetu „dostať sa k informáciám, šíriť ich a prevádzkovať aplikácie a služby podľa vlastného výberu“ (článok 8 ods. 4 písm. g) rámcovej smernice o telekomunikáciách 2002/21/ES, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/140/ES.)

Ďalšie pravidlá, ktoré priamo súvisia s neutralitou siete a ktoré nadobudnú účinnosť 25. mája ako súčasť nových pravidiel EÚ o telekomunikáciách, zahŕňajú požiadavky týkajúce sa:

  • transparentnosti (napr. akékoľvek obmedzenia, ktorými sa zmenšuje prístup k službám alebo aplikáciám, rýchlosť pripojenia)

  • kvality služieb (regulačné orgány môžu stanoviť minimálne úrovne kvality) a

  • možnosti zmeniť operátora (do jedného pracovného dňa).

Transparentnosť služieb

Spotrebitelia majú nárok prijímať rozhodnutia o svojich poskytovateľoch internetu na základe primeraných informácií o možných obmedzeniach rýchlosti pri konkrétnych službách, skutočnej rýchlosti pripojenia a možných obmedzeniach rýchlosti internetu. Podľa nových pravidiel EÚ o telekomunikáciách platných od 25. mája 2011 budú poskytovatelia telekomunikácií povinní informovať spotrebiteľov pred podpisom zmluvy o presnej povahe služby, ktorú si predplácajú, vrátane postupov riadenia prevádzky a ich vplyve na kvalitu služby, ako aj o všetkých ďalších obmedzeniach (ako je obmedzenie šírky pásma alebo dostupná rýchlosť pripojenia). BEREC v správe uviedol, že väčšina regulačných orgánov členských štátov dostala sťažnosti týkajúce sa rozdielov medzi propagovanou a skutočne poskytovanou rýchlosťou internetového pripojenia.

Blokovanie zákonnej internetovej prevádzky alebo znižovanie jej výkonu

Blokovanie môže mať podobu sťaženia prístupu alebo obmedzenia určitých služieb alebo webových lokalít na internete. Niektorí mobilní operátori napríklad blokujú služby na prenos hlasu cez internet (VoIP). Znižovanie výkonu (throttling), ktoré sa používa na riadenie internetovej prevádzky  s cieľom znížiť preťaženie, sa môže používať na spomalenie určitého typu prenosu dát a ovplyvniť tak kvalitu obsahu, ako je video streaming, ktorý spotrebiteľovi dodáva konkurent. Z dnešnej správy vyplýva, že v niekoľkých prípadoch určití operátori nezaobchádzali s údajmi rovnako. Napriek tomu, že sa mnohé prípady vyriešili dobrovoľne, hoci často po zásahu vnútroštátnych regulačných orgánov členských štátov, je potrebné získať presnejšie informácie, aby bolo možné rozlišovať medzi zmluvným alebo reálnym blokovaním a blokovaním, kde prístup k určitým službám podlieha ďalšiemu poplatku, a o rozsahu zistených praktík blokovania (jednotlivých alebo všeobecných).

Riadenie internetovej prevádzky

Väčšina užívateľov internetu dokáže prijať skutočnosť, že doručenie e-mailu adresátovi trvá niekoľko sekúnd, podobné trvanie pri hlasovom alebo video chate online je však nevyhovujúce. V dnešnej správe sa zdôrazňuje všeobecný konsenzus, že riadenie prevádzky je potrebné na zaistenie bezproblémového toku internetovej prevádzky najmä vtedy, keď je sieť preťažená, čím sa má zaručiť stála vysoká kvalita služieb. Všeobecne sa uznáva, že by operátori mali mať možnosť určiť si svoje vlastné obchodné modely a obchodné dohody. Niektoré strany sa však obávajú potenciálneho zneužitia riadenia prevádzky, napríklad na vyhradenie preferenčného zaobchádzania pre jednu službu oproti inej. Komisia a BEREC monitorujú situáciu.

Zmena poskytovateľov internetových služieb

V správe Komisie sa potvrdilo, že je nevyhnutné zaistiť, aby spotrebitelia mohli zmeniť operátora jednoduchým spôsobom. Mali by tomu napomôcť nové pravidlá o telekomunikáciách týkajúce sa prenosnosti čísla, podľa ktorých treba umožniť, aby spotrebitelia mohli do jedného pracovného dňa zmeniť svojho operátora a ponechať si číslo. Novými pravidlami sa takisto zaistí, aby podmienky ukončenia zmluvy neodrádzali od takejto zmeny. Komisia a BEREC preskúmajú, ako táto zmena prebieha v praxi.

Kontext

Správa o neutralite siete nadväzuje na záväzok podať Parlamentu a Rade a správu, ktorý Komisia prijala v čase schválenia balíka o reforme telekomunikácií v EÚ, a odráža pripomienky z verejnej konzultácie (IP/10/860), z ktorej vyplynulo viac ako 300 odpovedí (IP/10/1482), a široké diskusie so zainteresovanými stranami vrátane samitu zorganizovaného spolu s Európskym parlamentom.

Oznámenie o neutralite siete:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communications_reports/netneutrality/comm-19042011.pdf

Webová lokalita Digitálnej agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Webová lokalita Neelie Kroesovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteri:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar