Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/486

Bruksela, 19 kwietnia 2011 r.

Agenda cyfrowa: Komisja podkreśla zobowiązanie do praktycznego stosowania zasady otwartego internetu

W przyjętym dziś sprawozdaniu Komisja Europejska podkreśliła, że obywatele i przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość łatwego dostępu do otwartego i neutralnego internetu. Komisja dopilnuje, aby nowe przepisy w dziedzinie telekomunikacji dotyczące przejrzystości, jakości usług i możliwości zmiany operatora, które mają wejść w życie 25 maja 2011 r., były stosowane w sposób zapewniający poszanowanie zasady otwartego i neutralnego internetu. Komisja zwróci na przykład uwagę na ograniczenia w zakresie legalnych usług i aplikacji oraz na to, czy połączenia szerokopasmowe, z których korzystają obywatele i przedsiębiorstwa UE, są tak szybkie, jak wynika z reklam dostawców usług internetowych. Komisja poprosiła Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) o przeprowadzenie szczegółowego badania dotyczącego kwestii kluczowych dla zapewnienia otwartego i neutralnego internetu. Obejmują one przeszkody w zmianie operatora, blokowanie lub ograniczanie ruchu internetowego (np. usług telefonii internetowej), przejrzystość i jakość usług. Pod koniec roku Komisja opublikuje informacje uzyskane w wyniku badania przeprowadzonego przez BEREC, z uwzględnieniem wszelkich przypadków blokowania lub ograniczania niektórych rodzajów ruchu. Jeżeli wyniki uzyskane przez BEREC oraz inne dostępne informacje wskażą, że istnieją nierozwiązane problemy, Komisja rozważy podjęcie bardziej rygorystycznych środków.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, Neelie Kroes, stwierdziła: „Mam zamiar dopilnować, aby obywatele i przedsiębiorstwa w UE mogły korzystać z otwartego i neutralnego internetu bez ukrytych ograniczeń, o szybkościach obiecanych przez dostawców usług. Wierzę w zasady konkurencji, które stanowią podstawę nowych przepisów w dziedzinie telekomunikacji dotyczących przejrzystości, jakości usług i możliwości łatwej zmiany operatora. Przez następne kilka miesięcy, w bliskiej współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich, będę ściśle monitorować przestrzeganie nowych przepisów unijnych w celu zagwarantowania otwartości internetu. Pod koniec 2011 r. opublikuję wyniki, zwracając uwagę na przypadki blokowania lub ograniczania niektórych rodzajów ruchu. Jeżeli nie będę zadowolona z tych wyników, nie zawaham się przed podjęciem bardziej rygorystycznych środków, które mogą przyjąć formę wytycznych lub środków prawnych gwarantujących konkurencję i wybór, na jaki zasługują konsumenci. Jeżeli i to okaże się niewystarczające, jestem gotowa zabronić blokowania legalnych usług lub aplikacji.”

Nie istnieje co prawda określona definicja „neutralności sieci”, jednak od 25 maja 2011 r. zgodnie z prawem unijnym organy regulacyjne ds. telekomunikacji państw członkowskich będą zobowiązane do promowania dostępu użytkowników internetu do informacji oraz do rozpowszechniania informacji lub korzystania z dowolnych aplikacji i usług (art. 8 ust. 4 lit. g) dyrektywy ramowej w sprawie telekomunikacji (2002/21/WE), zmienionej dyrektywą 2009/140/WE).

Inne przepisy bezpośrednio dotyczące neutralności sieci, które wejdą w życie 25 maja 2011 r. w ramach nowych przepisów unijnych w dziedzinie telekomunikacji obejmują wymogi dotyczące:

  • przejrzystości (np. ograniczenia dostępu do usług lub aplikacji, szybkość połączeń)

  • jakości usług (organy regulacyjne mogą ustanowić minimalny poziom jakości) oraz

  • możliwości zmiany operatora (w ciągu jednego dnia roboczego).

Przejrzystość usług

Konsumenci mają prawo do świadomego wyboru dostawcy internetu na podstawie stosownych informacji o ewentualnych ograniczeniach dostępu do konkretnych usług, rzeczywistych szybkościach połączeń i ewentualnych ograniczeniach tych szybkości. Zgodnie z nowymi przepisami w dziedzinie telekomunikacji, które wejdą w życie 25 maja 2011 r., dostawcy usług telekomunikacyjnych będą mieli obowiązek poinformowania konsumentów, przed podpisaniem umowy, o dokładnym charakterze usługi będącej przedmiotem umowy, z uwzględnieniem technik zarządzania ruchem i ich wpływu na jakość usług oraz wszelkich innych ograniczeń (np. limitów transferu lub dostępnych szybkości połączeń). BEREC zgłosił, że większość organów regulacyjnych państw członkowskich otrzymała skargi dotyczące różnic między deklarowaną a rzeczywistą szybkością połączenia internetowego.

Blokowanie lub ograniczanie legalnego ruchu internetowego

Blokowanie może polegać na utrudnianiu dostępu lub ograniczaniu określonych usług lub stron internetowych. Przykładowo niektórzy operatorzy mobilnego internetu blokują usługi telefonii internetowej (VoIP). Ograniczanie przepustowości jest techniką stosowaną w zarządzaniu ruchem i ograniczaniu zatorów. Technikę tę można stosować w celu spowolnienia niektórych rodzajów ruchu, wpływając tym samym na jakość treści, np. strumieniowej transmisji wideo dostarczanej konsumentowi przez konkurencję. Z dzisiejszego sprawozdania wynika, że odnotowano przypadki nierównego traktowania danych przez niektórych operatorów. Chociaż w wielu przypadkach sprawę udało się rozwiązać polubownie, często po interwencji krajowych organów regulacyjnych, niezbędne są bardziej szczegółowe informacje pozwalające na odróżnienie przypadków umownego lub faktycznego blokowania od przypadków, w których dostęp do określonych usług jest płatny dodatkowo, jak również informacje dotyczące zakresu wykrytych praktyk blokowania (w pojedynczych przypadkach lub w ogóle).

Zarządzanie ruchem internetowym

Większość użytkowników internetu jest w stanie zaakceptować fakt, że e-mail dociera do adresata po kilku sekundach, jednak podobne opóźnienie w przypadku połączeń głosowych lub wideo przez internet powodowałoby ich zakłócenie. W dzisiejszym sprawozdaniu podkreślono ogólną zgodę co do faktu, że zarządzanie ruchem jest niezbędne dla zapewnienia płynnego ruchu w internecie, szczególnie w momentach obciążenia sieci, a tym samym dla zagwarantowania stałej dobrej jakości usług. Panuje powszechna zgoda co do tego, że operatorzy powinni mieć możliwość określania własnych modeli biznesowych i ustaleń komercyjnych. Jednakże niektóre strony obawiają się ewentualnego nadużycia zarządzania ruchem, przykładowo w celu preferencyjnego traktowania jednej usługi. Komisja i BEREC monitorują sytuację.

Zmiana dostawcy usług internetowych

W sprawozdaniu Komisji potwierdzono, że możliwość łatwej zmiany operatora przez konsumentów jest bardzo ważna. W tym zakresie pomocne powinny być przepisy w dziedzinie telekomunikacji dotyczące przeniesienia numeru, zgodnie z którymi konsumenci maja możliwość zmiany operatora w ciągu jednego dnia roboczego i zachowania swojego numeru. Nowe przepisy dopilnują także, aby warunki rozwiązania umowy nie odstraszały od zmiany dostawcy. Komisja i BEREC sprawdzą, jak w praktyce przebiega zmiana dostawcy.

Kontekst

Sprawozdanie dotyczące neutralności sieci sporządzono w ramach zobowiązania Komisji do przedstawienia sprawozdania Parlamentowi i Radzie, podjętego w momencie przyjęcia unijnego pakietu reform w dziedzinie telekomunikacji. Obejmuje ono uwagi zgłoszone w odpowiedzi na konsultacje społeczne (IP/10/860), w których wzięło udział ponad 300 respondentów (IP/10/1482) oraz wnioski z szerokich dyskusji z zainteresowanymi stronami, w tym ze szczytu zorganizowanego wraz z Parlamentem Europejskim.

Komunikat dotyczący neutralności sieci:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communications_reports/netneutrality/comm-19042011.pdf

Strona internetowa agendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Strona internetowa Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes na Twitterze:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar