Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/486

Brussel, 19 april 2011

Digitale agenda: Europese Commissie wil open internet in de praktijk kunnen garanderen

De Commissie heeft in een vandaag goedgekeurd rapport benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd dat burgers en bedrijven gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot een open en neutraal internet. De Commissie zal erop toezien dat nieuwe EU-telecomregels inzake transparantie, kwaliteit van de dienstverlening en de mogelijkheid om van aanbieder te veranderen, die op 25 mei 2011 in werking treden, zo worden toegepast dat deze beginselen inzake een open en neutraal internet in de praktijk worden nageleefd. De Commissie zal bijvoorbeeld goed nagaan of er geen algemene beperkingen van legale diensten en toepassingen bestaan en erop letten dat de breedbandverbindingen van burgers en bedrijven in de EU zo snel zijn als is aangegeven in de reclame door internetaanbieders. De Commissie heeft ook aan het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC) gevraagd een scrupuleus feitenonderzoek te doen om een open en neutraal internet te garanderen, door onder meer te onderzoeken welke barrières worden opgeworpen om van aanbieder te veranderen, hoe het blokkeren en “afknijpen” van het internetverkeer (bijvoorbeeld van spraakdiensten via internet) in zijn werk gaat en hoe de transparantie en de kwaliteit van de dienstverlening kan worden gegarandeerd. De Commissie zal eind dit jaar de resultaten van het onderzoek van het BEREC publiceren, onder meer over gevallen waarin bepaalde soorten internetverkeer geblokkeerd of afgeknepen worden. Als de bevindingen van het BEREC en informatie uit andere bronnen erop wijzen dat er nog problemen zijn, zal de Commissie nagaan of stringentere maatregelen nodig zijn.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda, zei hierover het volgende: “Ik ben van plan om de burgers en de bedrijven in de EU het volle genot van een open en neutraal internet te garanderen, zonder verborgen beperkingen en met de snelheden die hun door hun aanbieders zijn beloofd. Ik geloof heilig in de beginselen van concurrentie, die de kern vormen van de nieuwe verbeterde telecomregels inzake transparantie, kwaliteit van de dienstverlening en de mogelijkheid om gemakkelijk van aanbieder te veranderen. De komende maanden zal ik in goede samenwerking met de regelgevende instanties van de lidstaten nauwgezet toezien op de naleving van de nieuwe EU-regels om de openheid van het internet te waarborgen. Eind 2011 zal ik de resultaten daarvan bekendmaken, waaronder die gevallen waarin bepaalde soorten verkeer zijn geblokkeerd of afgeknepen. Als die resultaten me niet bevallen, zal ik niet schromen om met strengere maatregelen te komen, die wellicht de vorm van richtsnoeren of zelfs van algemene wetgevingsmaatregelen zullen aannemen, om ervoor te zorgen dat de consument de concurrentie en de keuze krijgt die hij verdient. Als dit onvoldoende blijkt, ben ik bereid het blokkeren van legale diensten of toepassingen te verbieden.”

Er bestaat geen vaste definitie van “netneutraliteit”, maar met ingang van 25 mei 2011 zijn de regelgevende instanties op het gebied van telecom in de lidstaten van de EU wettelijk verplicht “het vermogen van de eindgebruikers te bevorderen om toegang te krijgen tot informatie en deze te verspreiden of om gebruik te maken van toepassingen en diensten van hun keuze” (artikel 8, lid 4, onder g), van de kaderrichtlijn voor telecommunicatie, Richtlijn 2002/21/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG).

Andere regels die rechtstreeks van belang zijn voor netneutraliteit en die op 25 mei in werking treden als onderdeel van nieuwe EU-telecomregels, zijn onder meer eisen betreffende:

  • de transparantie (bv. restricties die de toegang tot diensten of toepassingen beperken, verbindingssnelheden),

  • de kwaliteit van de dienstverlening (regelgevers kunnen minimumkwaliteitseisen stellen), en

  • de mogelijkheid van aanbieder te veranderen (binnen één werkdag).

Transparantie van de dienstverlening

De consument moet bewuste keuzes kunnen maken ten aanzien van zijn internetaanbieder, op basis van adequate informatie over mogelijke beperkingen van de toegang tot bijzondere diensten, werkelijke verbindingssnelheden en mogelijke beperkingen van de internetsnelheden. Telecomaanbieders zijn op grond van de nieuwe EU-telecomregels die met ingang van 25 mei 2011 van toepassing zijn, verplicht de consument vóór ondertekening van het contract in te lichten over de precieze aard van de dienst waarop zij zich abonneren, inclusief technieken voor het beheer van het internetverkeer en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de dienst, alsmede over eventuele andere beperkingen (zoals maximale bandbreedten of de beschikbare verbindingssnelheid). Het BEREC heeft laten weten dat de meeste nationale regelgevende instanties van de lidstaten klachten hebben ontvangen over discrepanties tussen de snelheden van een internetverbinding zoals die in de reclame verschijnt en de werkelijke snelheid.

Het blokkeren of afknijpen van legaal internetverkeer

Blokkeren kan de vorm aannemen van het bemoeilijken of beperken van de toegang tot bepaalde diensten of websites op internet. Sommige mobiele-internetaanbieders blokkeren bijvoorbeeld diensten voor spraak via internet (voice over internet protocol – VoIP). Het afknijpen van internet, dat wordt gebruikt om het internetverkeer te beheren en congestie zoveel mogelijk te beperken, kan worden gebruikt om bepaalde soorten verkeer te vertragen, waardoor de kwaliteit van de inhoud wordt aangetast, zoals videostreaming die de consument via een concurrent wordt aangeboden. Uit het vandaag uitgebrachte rapport blijkt dat gegevens door sommige aanbieders in sommige gevallen ongelijk zijn behandeld. Hoewel deze problemen in veel gevallen vrijwillig zijn opgelost, vaak na tussenkomst door de nationale regelgevende instanties van de lidstaten, is nauwkeuriger informatie nodig om die gevallen waarin het blokkeren contractueel of “de facto” plaatsvindt te kunnen onderscheiden van die gevallen waarin voor de toegang tot bepaalde internetdiensten de betaling van extra geld wordt gevraagd, alsmede informatie over de omvang van de gevonden blokkeringspraktijken (betreft het geïsoleerde gevallen of vindt het algemeen plaats).

Beheer van het internetverkeer

De meeste internetgebruikers accepteren wel dat een e-mail er een paar seconden over doet om de geadresseerde te bereiken, maar dergelijke vertragingen bij online spraakverbindingen of online videochatsessies zijn storend. Uit het vandaag verschenen rapport blijkt dat er algemene overeenstemming bestaat dat beheer van het internetverkeer nodig is om voor een soepele doorstroming ervan te zorgen, met name op momenten waarop netwerken verstopt raken, zodat de dienstverlening een constante goede kwaliteit heeft. Men is het er algemeen over eens dat aanbieders hun eigen bedrijfsmodellen en commerciële regelingen mogen bepalen. Niettemin zijn sommige partijen bezorgd over potentieel misbruik bij het beheer van het internetverkeer, bijvoorbeeld om de ene dienst een voorkeursbehandeling te geven ten opzichte van de andere. De Commissie en het BEREC houden de situatie nauwlettend in het oog.

Van internetaanbieder veranderen

Uit het rapport van de Commissie blijkt ook dat het van cruciaal belang is dat de consument gemakkelijk van aanbieder kan veranderen. De nieuwe telecomregels inzake nummerportabiliteit, op grond waarvan de consument binnen één werkdag van aanbieder kan veranderen en zijn nummer kan behouden, moeten wat dit betreft helpen. Volgens de nieuwe regels mogen de voorwaarden voor de beëindiging van contracten het veranderen van aanbieder niet ontmoedigen. De Commissie en het BEREC zullen onderzoeken hoe het veranderen van aanbieder in de praktijk plaatsvindt.

Achtergrond

Het rapport over netneutraliteit aan het Parlement en de Raad is door de Commissie toegezegd bij de vaststelling van het EU-telecomhervormingspakket, en het weerspiegelt de opmerkingen die bij een openbare raadpleging (IP/10/860) zijn gemaakt; die raadpleging heeft meer dan 300 reacties opgeleverd (IP/10/1482) waarna een brede discussie met de belanghebbenden volgde, onder meer tijdens een topontmoeting met het Europees Parlement.

Mededeling over netneutraliteit:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communications_reports/netneutrality/comm-19042011.pdf

Website van de digitale agenda:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Website van Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Volg Neelie Kroes op Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar