Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/486

Briselē, 2011. gada 19. aprīlī

Digitalizācijas programma. Komisija uzsver apņēmību nodrošināt atklāta interneta principu piemērošanu praksē

Eiropas Komisija šodien pieņemtajā ziņojumā uzsvēra nepieciešamību nodrošināt, ka iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir ērta piekļuve atklātam un neitrālam internetam. Komisija cītīgi sekos līdzi tam, lai jaunie ES telesakaru noteikumi par caurredzamību, pakalpojuma kvalitāti un iespēju mainīt operatoru, kas stāsies spēkā 2011. gada 25. maijā, tiktu piemēroti tādā veidā, kas nodrošina atklāta un neitrāla interneta principu ievērošanu praksē. Piemēram, Komisija veltīs īpašu uzmanību vispārīgiem likumīgu pakalpojumu un lietojumprogrammu ierobežojumiem un sekos līdzi tam, vai ES iedzīvotājiem un uzņēmumiem piedāvātie platjoslas pieslēgumi ir tikpat ātrdarbīgi kā interneta pakalpojumu sniedzēja reklāmā minētie. Komisija ir lūgusi Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) veikt nopietnu pārbaudi par jautājumiem, kas ir svarīgi atklāta un neitrāla interneta nodrošināšanai, tostarp par šķēršļiem mainīt operatoru, interneta datu plūsmas bloķēšanu vai traucēšanu (piemēram, balss pārraides interneta pakalpojumos), pakalpojumu caurredzamību un kvalitāti. Komisija līdz šā gada beigām publiskos BEREC pārbaudē gūtos datus, tostarp datus par interneta datu plūsmas bloķēšanu vai traucēšanu. Ja BEREC veiktā pārbaude un citi avoti norādīs uz neatrisinātām problēmām, Komisija izvērtēs vajadzību pieņemt stingrākus pasākumus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un digitalizācijas programmas komisāre Nēlī Krusa teica: "Esmu apņēmības pilna nodrošināt, ka iedzīvotāji un uzņēmumi Eiropas Savienībā var izmantot atklāta un neitrāla interneta sniegtās priekšrocības, bez slēptiem ierobežojumiem un ar tādu pieslēguma ātrumu, kādu reklāmā solīja pakalpojuma sniedzēji. Es ticu konkurences principiem, uz kuriem balstās jaunie, pilnveidotie telesakaru noteikumi par caurredzamību, pakalpojuma kvalitāti un iespēju viegli mainīt operatoru. Nākamajos mēnešos ciešā sadarbībā ar dalībvalstu regulatoriem es rūpīgi uzraudzīšu jauno ES noteikumu ievērošanu, lai pārliecinātos, ka tie nodrošina atklātu internetu. 2011. gada beigās es nākšu klajā ar rezultātiem, tostarp par interneta datu plūsmas bloķēšanu vai traucēšanu. Ja šie rezultāti būs neapmierinoši, es nevilcināšos ierosināt stingrākus pasākumus — kas var izpausties kā vadlīnijas vai pat vispārēji leģislatīvi pasākumi —, lai nodrošinātu konkurenci un izvēli, ko ir pelnījuši patērētāji. Ja tas būs nepietiekami, esmu gatava panākt likumīgu pakalpojumu vai lietojumprogrammu bloķēšanas aizliegumu."

Lai gan "tīkla neitralitātei" nav precīzas definīcijas, no 2011. gada 25. maija ES tiesību aktos tiks noteikta prasība dalībvalstu telesakaru regulatoriem veicināt interneta lietotāju iespējas "piekļūt informācijai un izplatīt to, kā arī izmantot viņu izvēlētās lietojumprogrammas un pakalpojumus" (8. panta 4. punkta g) apakšpunkts Pamatdirektīvā 2002/21/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2009/140/EK).

25. maijā līdz ar jaunajiem ES telesakaru noteikumiem spēkā stāsies arī citas ar tīkla neitralitāti cieši saistītas prasības attiecībā uz šādiem elementiem:

  • caurredzamība (piemēram, vai pastāv ierobežojumi attiecībā uz piekļuvi pakalpojumiem vai lietojumprogrammām, pieslēguma ātrumu);

  • pakalpojuma kvalitāte (regulatori var noteikt minimālo nepieciešamo kvalitātes līmeni);

  • iespēja mainīt operatoru (vienas darbdienas laikā).

Pakalpojuma caurredzamība

Patērētājiem ir tiesības izvēlēties interneta pakalpojumu sniedzēju apzināti, pamatojoties uz adekvātu informāciju par iespējamiem ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi konkrētiem pakalpojumiem un uz interneta datu plūsmas ātrumu un datiem par faktisko pieslēguma ātrumu. Saskaņā ar jaunajiem ES telesakaru noteikumiem, kas būs piemērojami no 2011. gada 25. maija, telesakaru pakalpojumu sniedzējiem būs pienākums pirms līguma parakstīšanas informēt patērētājus par attiecīgā pakalpojuma raksturu, tai skaitā par datu plūsmas pārvaldības paņēmieniem un to ietekmi uz pakalpojuma kvalitāti, kā arī par jebkuriem citiem ierobežojumiem (piemēram, joslas platuma ierobežojumiem vai pieejamo pieslēguma ātrumu). BEREC jau ziņojusi, ka lielākā daļa dalībvalstu regulatoru ir saņēmusi sūdzības par atšķirībām starp reklamēto un faktisko interneta pieslēguma ātrumu.

Likumīgas interneta datu plūsmas bloķēšana vai traucēšana

Bloķēšana var nozīmēt gan to, ka konkrētiem pakalpojumiem vai tīmekļa vietnēm internētā ir grūti piekļūt, gan to, ka pastāv ierobežojumi. Piemēram, daži mobilā interneta operatori bloķē balss pārraides interneta protokola (VoIP) pakalpojumus. Taču var būt arī citi paņēmieni, piemēram, t.s. droselēšana jeb pieprasījumu ierobežošana — interneta datu plūsmas pārvaldības paņēmiens datu plūsmas sastrēgumu mazināšanai —, ko dažkārt izmanto, lai palēninātu konkrētus datu plūsmas veidus vai pasliktinātu satura kvalitāti, piemēram, konkurējošā uzņēmuma nodrošinātajā videostraumējumā. Šodien publicētajā ziņojumā ir ziņas, ka daži operatori piekopj šādu netaisnīgu praksi. Lai gan daudzos gadījumos problēmas tika brīvprātīgi atrisinātas, bieži vien tāpēc, ka bija iesaistījušies dalībvalstu regulatori, ir vajadzīga precīzāka informācija, lai nošķirtu līgumos paredzētu vai "de facto" bloķēšanu no prakses, kad piekļuve konkrētiem pakalpojumiem ir pieejama tikai par papildu samaksu, kā arī informācija par konstatēto bloķēšanas paņēmienu apjomu (atsevišķi vai kopumā).

Interneta datu plūsmas pārvaldība

Lielākajai daļai interneta lietotāju ir pieņemami, ka e-pasts sasniedz saņēmēju dažu sekunžu laikā, taču līdzīga laika nobīde tiešsaistes balss vai video sarunās ir traucējoša. Šodien publicētajā ziņojumā ir uzsvērta vispārēja vienprātība, ka ir nepieciešama datu plūsmas pārvaldība, lai nodrošinātu netraucētu interneta datu plūsmu, īpaši brīžos, kad tīkli ir pārslogoti, un tādējādi garantētu nepārtraukti labu pakalpojuma kvalitāti. Ir plaša viedokļu saskaņa par to, ka operatoriem jābūt iespējai pašiem noteikt savus uzņēmējdarbības modeļus un komerciālas vienošanās. Tomēr dažas puses ir noraizējušās par potenciāli kaitējošu datu plūsmas pārvaldību, piemēram, lai piešķirtu preferenciālu statusu kādam pakalpojumam. Komisija un BEREC seko līdzi situācijas attīstībai.

Interneta pakalpojuma sniedzēju maiņa

Komisijas ziņojumā ir apstiprināts, ka ārkārtīgi svarīgi ir dot patērētājiem iespēju viegli mainīt pakalpojuma sniedzēju. To veicinās jaunie telesakaru noteikumi par numura saglabāšanu, saskaņā ar kuriem patērētājiem būs iespēja vienas darbdienas laikā nomainīt operatoru un vienlaikus saglabāt savu numuru. Jaunie noteikumi nodrošinās arī to, ka līguma pārtraukšana nerada šķēršļus operatoru maiņai. Komisija un BEREC izvērtēs, kā operatoru maiņa notiek praksē.

Vispārīga informācija

Ziņojums par tīkla neitralitāti tika sagatavots, pamatojoties uz Komisijas apņemšanos iesniegt ziņojumu Parlamentam un Padomei, kas tika pausta, pieņemot ES telesakaru reformas pasākumus, un atspoguļo komentārus, kas tika izteikti sabiedriskajā apspriešanā (IP/10/860), kurā Komisija saņēma vairāk nekā 300 respondentu atbildes (IP/10/1482), un plašās apspriedēs ar ieinteresētajām personām, tostarp galotņu apspriedē, kas tika organizēta kopā ar Eiropas Parlamentu.

Paziņojums par tīkla neitralitāti:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communications_reports/netneutrality/comm-19042011.pdf

Digitalizācijas programmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Nēlī Krusas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Sekot Nēlī Krusas tvītošanai:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar