Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/486

Briuselis, 2011 m. balandžio 19 d.

Skaitmeninė darbotvarkė. Komisija pabrėžia įsipareigojimą užtikrinti, kad atviro interneto principai būtų taikomi praktikoje

Šiandien priimtoje ataskaitoje Europos Komisija pabrėžė būtinybę užtikrinti, kad piliečiai ir verslininkai galėtų lengvai naudotis atviru ir neutraliu internetu. Komisija atidžiai prižiūrės, kad 2011 m. gegužės 25 d. įsigaliosiančios naujos ES telekomunikacijų taisyklės dėl skaidrumo, paslaugų kokybės ir galimybės keisti operatorių būtų taikomos užtikrinant, kad atviro ir neutralaus interneto principų būtų laikomasi praktikoje. Pavyzdžiui, daug dėmesio Komisija skirs teisėtų paslaugų ir programų bendriesiems apribojimams, taip pat tam, kad ES piliečiams ir verslininkams būtų užtikrintas tokios spartos plačiajuostis ryšys, kokį interneto paslaugų teikėjai reklamuoja. Komisija kreipėsi į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją (EERRI) ir paprašė atlikti tikslią duomenų, kurie yra ypač svarbūs siekiant užtikrinti atviro ir neutralaus interneto prieigą, tiriamąją analizę. Taip pat paprašyta išanalizuoti šiuos duomenis: su operatoriaus keitimu susijusios kliūtys, interneto duomenų srautų blokavimas ar ribojimas (pvz., teikiant interneto telefonijos paslaugas), skaidrumas ir paslaugų kokybė. Metų pabaigoje Komisija paskelbs EERRI tyrimo rezultatus, įskaitant visus tam tikrų rūšių duomenų srautų blokavimo ar ribojimo atvejus. Jei gavus EERRI tyrimo išvadas ir iš kitos informacijos paaiškės, kad problemų išlieka, Komisija svarstys galimybę taikyti griežtesnes priemones.

Už skaitmeninę darbotvarkę atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes sakė: „Mano siekis – užtikrinti, kad ES piliečiai ir verslininkai galėtų naudotis atviro ir neutralaus interneto teikiamomis galimybėmis be paslėptų apribojimų ir paslaugų teikėjų žadama sparta. Tvirtai tikiu konkurencijos principais – jais grindžiamos naujosios patobulintos telekomunikacijų taisyklės dėl skaidrumo, paslaugų kokybės ir galimybės lengvai keisti operatorių. Bendradarbiaudama su valstybių narių reguliavimo institucijomis, kelis mėnesius atidžiai stebėsiu, kaip laikomasi naujųjų ES taisyklių, nes noriu įsitikinti, kad jomis užtikrinama galimybė naudotis atviru internetu. 2011 m. pabaigoje paskelbsiu rezultatus, įskaitant visus tam tikrų rūšių duomenų srautų blokavimo ar ribojimo atvejus. Jei rezultatai manęs netenkins, neatmetu galimybės imtis griežtesnių priemonių – tai galėtų būti nurodomojo pobūdžio patarimai, o galbūt net bendros teisėkūros priemonės, kuriomis bus siekiama vartotojų lūkesčius atitinkančios konkurencijos ir pasiūlos. Jei ir tokios priemonės pasirodytų nepakankamos, esu pasirengusi uždrausti teisėtų paslaugų ar programų blokavimą.“

„Tinklo neutralumo“ apibrėžtis kol kas nesuformuluota, tačiau 2011 m. gegužės 25 d. pagal ES teisę įsigalioja reikalavimas, kad valstybių narių telekomunikacijų reguliavimo institucijos interneto naudotojams užtikrintų galimybę „turėti prieigą prie savo pasirinktos informacijos ir ją platinti, ir naudoti savo pasirinktą programinę įrangą ir paslaugas“ (Pagrindų direktyvos 2002/21/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/140/EB, 8 straipsnio 4 dalies g punktas).

Kitos tiesiogiai su tinklo neutralumu susijusios taisyklės, įsigaliosiančios gegužės 25 d. kaip naujųjų ES telekomunikacijų taisyklių dalis, apima šiuos reikalavimus:

  • skaidrumo (pvz., susijusius su prieigos prie paslaugų ar programų apribojimais arba ryšio sparta),

  • paslaugų kokybės (reguliavimo institucijos gali nustatyti būtinuosius kokybės standartus) ir

  • galimybės keisti operatorių (per vieną darbo dieną).

Paslaugų skaidrumas

Atsižvelgdami į tinkamą informaciją apie galimus prieigos prie konkrečių paslaugų apribojimus, faktinę ryšio spartą ir galimus interneto spartos apribojimus, vartotojai turi teisę rinktis tą interneto paslaugų teikėją, kuris jiems atrodo geriausias. Naujosiose ES telekomunikacijų taisyklėse, kurios bus taikomos nuo 2011 m. gegužės 25 d., telekomunikacijų paslaugų teikėjams nustatytas įpareigojimas užtikrinti, kad prieš pasirašydami sutartis vartotojai būtų išsamiai informuojami apie paslaugos, kurią jie ketina užsisakyti, ypatybes, įskaitant srautų valdymo būdus ir jų poveikį paslaugos kokybei, taip pat apie visus kitus apribojimus (pralaidumo ribas arba esamą ryšio spartą). EERRI pranešė, kad dauguma valstybių narių nacionalinių reguliavimo institucijų yra gavusios skundų dėl reklamuotos ir faktiškai suteiktos interneto ryšio spartos neatitikimo.

Teisėtų interneto duomenų srauto blokavimas arba ribojimas

Blokavimas – tai tam tikrų paslaugų arba interneto svetainių prieigos apsunkinimas arba apribojimas. Pavyzdžiui, kai kurie mobiliojo interneto operatoriai blokuoja interneto telefonijos (VoIP) paslaugas. Ribojimu siekiama valdyti interneto duomenų srautus ir mažinti perkrovą. Ši priemonė gali būti naudojama siekiant pristabdyti tam tikrų rūšių srautus ir taip daryti įtaką turinio kokybei, pavyzdžiui, srautinio vaizdų siuntimo paslaugos, kurią vartotojui siūlo konkuruojantis teikėjas, kokybei. Šios dienos ataskaitoje nurodyti keli atvejai, kai konkretūs operatoriai teikė nevienodą prieigą prie duomenų. Dauguma tokių problemų išspręstos taikiai, dažnai po valstybių narių nacionalinių reguliavimo institucijų įsikišimo, tačiau būtina gauti tikslesnės informacijos siekiant atskirti, kada duomenys blokuojami remiantis sutarčių nuostatomis arba de facto, o kada galimybę naudotis tam tikromis paslaugomis siekiama apmokestinti papildomai, ir nustatyti blokavimo praktikos mastą (atskiri atvejai ar bendra praktika).

Interneto duomenų srauto valdymas

Dauguma interneto naudotojų nesijaudina, jei elektroninis laiškas gavėją pasiekia po kelių sekundžių, tačiau, jei tiek užtrunka duomenų perdavimas balso ar vaizdo pokalbiuose internetu, ryšys laikomas prastu. Šios dienos ataskaitoje pabrėžiamas bendras sutarimas, kad, siekiant užtikrinti sklandų interneto duomenų perdavimą, ypač tuo paros metu, kai tinklai būna gerokai apkrauti, srautą valdyti būtina, nes tik taip galima užtikrinti nuolat gerą paslaugos kokybę. Sutariama ir dėl to, kad operatoriai turėtų savarankiškai spręsti, kokį verslo modelį pasirinkti ir kokia komercine praktika vadovautis. Tačiau kai kurios suinteresuotosios šalys nerimauja dėl galimo piktnaudžiavimo valdant duomenų srautus, pavyzdžiui, siekiant vienai kuriai paslaugai sudaryti išskirtines sąlygas. Komisija ir EERRI stebi padėtį.

Interneto paslaugų teikėjo keitimas

Komisijos ataskaitoje patvirtinama, kad labai svarbu vartotojams užtikrinti galimybę lengvai pakeisti operatorių. Šiuo atžvilgiu turėtų būti naudingos naujosios telekomunikacijų taisyklės dėl galimybės perkelti numerį, pagal kurias bus reikalaujama, kad vartotojas per vieną darbo dieną galėtų pakeisti operatorių, bet išsaugoti turėtą numerį. Naujosiomis taisyklėmis taip pat siekiama užtikrinti, kad sutarčių nutraukimo sąlygos neatgrasytų nuo ketinimo pakeisti operatorių. Komisija ir EERRI analizuos, kaip galimybė keisti operatorių įgyvendinama praktikoje.

Pagrindiniai faktai

Tinklo neutralumo ataskaita skelbiama todėl, kad tuo metu, kai buvo priimamas ES telekomunikacijų reformos paketas, Komisija įsipareigojo atsiskaityti Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje panaudotos pastabos, pateiktos viešose konsultacijose (IP/10/860) – jų iš viso pateikta per 300 (IP/10/1482) – ir išsamiose diskusijose su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant kartu su Europos Parlamentu surengtą aukščiausiojo lygio susitikimą.

Tinklo neutralumo komunikatas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communications_reports/netneutrality/comm-19042011.pdf

Skaitmeninės darbotvarkės interneto svetainė

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroes interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes paskyra tinkle „Twitter“

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar