Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/486

Bryssel 19. huhtikuuta 2011

Avoimen internetin periaatteita on noudatettava käytännössä

Euroopan komission tänään antamassa kertomuksessa kehotetaan varmistamaan, että kansalaiset ja yritykset pystyvät helposti käyttämään avointa ja riippumatonta internetiä. Komissio haluaa, että avoimuutta, palvelun laatua ja operaattorin vaihtamismahdollisuutta koskevia uusia EU:n televiestintäsääntöjä sovellettaessa noudatetaan avoimen ja riippumattoman internetin periaatteita. Näiden sääntöjen on määrä tulla voimaan 25. toukokuuta 2011. Komissio mm. seuraa tarkasti, pyritäänkö laillisia palveluja ja sovelluksia rajoittamaan ja ovatko laajakaistayhteydet yhtä nopeat kuin mitä internetpalveluntarjoajat antavat ymmärtää mainonnassaan. Komissio on pyytänyt Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä (BEREC) selvittämään, mitkä tekijät ovat erityisen merkittäviä avoimen ja riippumattoman internetin saavuttamiselle. Tavoitteen saavuttamista haittaavia tekijöitä ovat mm. esteet operaattorin vaihtamiselle, internetliikenteen (esim. puheensiirron) estäminen tai rajoittaminen sekä avoimuus ja palvelun laatu. Komissio julkaisee BERECin selvityksen tulokset vuoden loppuun mennessä. Tässä yhteydessä ilmoitetaan myös, onko havaittu tapauksia, joissa tietyntyyppinen liikenne on estetty tai sitä on rajoitettu. Jos BERECin tulosten mukaan ongelmat ovat merkittäviä, komissio arvioi, onko tarvetta toteuttaa tiukempia toimenpiteitä.

Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes ilmoitti varmistavansa päättäväisesti, että EU:n kansalaiset ja yritykset saavat avoimen ja riippumattoman internetin hyödyt palveluntarjoajien lupaamin nopeuksin ja ilman piileviä rajoituksia. ”Uskon vakaasti kilpailuperiaatteisiin. Avoimuutta, palvelun laatua ja operaattorin vaihtomahdollisuutta koskevat uudet televiestintäsäännöt perustuvat nimenomaan näihin periaatteisiin. Aion yhteistyössä jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten kanssa seurata lähikuukausina tarkasti, miten uusia EU-sääntöjä noudatetaan ja avoimen internetin toteutuminen varmistetaan. Julkaisen tulokset vuoden 2011 lopussa. Tässä yhteydessä ilmoitetaan myös, onko havaittu tapauksia, joissa tietyntyyppinen liikenne on estetty tai sitä on rajoitettu. Jos tulokset eivät ole tyydyttäviä, en epäröi tiukempien toimenpiteiden toteuttamista. Kyseeseen voisivat tulla esim. ohjeiden tai jopa yleisen lainsäädännön antaminen. Jos nämäkään toimet eivät ole riittäviä, olen valmis kieltämään laillisten palvelujen ja sovellusten estämisen", Kroes lisäsi.

EU:n lainsäädännössä ei ole vahvistettua määritelmää ”verkon riippumattomuudelle”, mutta siinä edellytetään 25. toukokuuta 2011 alkaen, että jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten on edistettävä internetin käyttäjien mahdollisuutta "käyttää ja levittää tietoa tai käyttää valitsemiaan sovelluksia ja palveluja" (ks. televiestinnän puitedirektiivin 2002/21/EY 8 artiklan 4 kohdan g alakohta. Kyseinen direktiivi on viimeksi muutettu direktiivillä 2009/140/EY).

Muissa verkon riippumattomuuden kannalta merkittävissä 25. toukokuuta 2011 voimaan tulevissa EU:n televiestintäsäännöissä vahvistetaan mm. seuraavia tekijöitä koskevia vaatimuksia:

  • avoimuus (esim. palvelujen ja sovellusten käyttörajoitukset, liittymän nopeudet):

  • palvelun laatu (sääntelyviranomaiset voivat vahvistaa palvelun vähimmäistasot); ja

  • operaattorin vaihtomahdollisuus (yhdessä työpäivässä).

Palvelun avoimuus

Kuluttajien on voitava tehdä tietoinen valinta internetpalveluntarjoajastaan. Heillä on oltava käytössään riittävät tiedot mahdollisista palvelunrajoituksista, liittymän tosiasiallisesta nopeudesta ja tiedonsiirtonopeuksien rajoituksista. EU:n uusissa televiestintäsäännöissä televiestintäpalveluntarjoajia velvoitetaan ilmoittamaan kuluttajille – ennen sopimuksen allekirjoittamista – heidän tilaamansa palvelun tarkka luonne (mukaan lukien liikenteenhallintatekniikat ja niiden vaikutus palvelun laatuun) sekä muut mahdolliset rajoitukset (kuten kaistaleveyden ylärajat tai käytettävissä olevat yhteysnopeudet). BEREC on ilmoittanut, että suurin osa jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisista on saanut kanteluita, jotka koskivat eroja mainostettujen ja tosiasiallisten yhteysnopeuksien välillä.

Laillisen internetliikenteen estäminen tai rajoittaminen

Internetliikennettä voidaan estää joko vaikeuttamalla pääsyä tai rajoittamalla pääsy tiettyihin internetpalveluihin tai -sivustoihin. Eräät matkaviestintäoperaattorit esim. estävät puheensiirron internetissä (VoIP). Samoin tietyntyyppistä liikennettä voidaan hidastaa internetliikenteen hallinnoimiseksi ja ruuhkien minimoimiseksi, mikä vaikuttaa kilpailevan operaattorin kuluttajille tarkoittaman sisällön (esim. videon suoratoiston) laatuun. Tänään annetusta kertomuksesta käy ilmi, että joidenkin operaattoreiden datankäsittely ei ole aina tasa-arvoista. Vaikka nämä tilanteet ratkaistiin usein vapaaehtoisesti (monissa tapauksissa jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten puututtua asiaan), on syytä hankkia tarkempia tietoja, jotta pystytään erottamaan sellaiset tapaukset, joissa esto perustuu sopimukseen (tosiasiallinen esto), tapauksista, joissa pääsy tiettyihin palveluihin tapahtuu lisämaksusta. Tässä yhteydessä on myös selvitettävä, ovatko kyseessä yksittäistapaukset vai laajalle levinnyt käytäntö.

Internetliikenteen hallinta

Useimmat internetin käyttäjät voivat hyväksyä, että sähköposti saapuu vastaanottajalle vasta muutaman sekunnin kuluttua, mutta tällainen viive ääni- ja videokeskusteluissa on häiritsevää. Tänään annetussa kertomuksessa todetaan, että internetliikenteen sujuva toiminta ja palvelujen jatkuva korkealaatuisuus edellyttävät liikenteen hallintaa erityisesti verkkojen ruuhkautuessa. Tästä vallitsee yleinen yksimielisyys. Laaja yksimielisyys on myös siitä, että operaattorien olisi annettava itse määrittää omat liiketoimintamallinsa ja kaupalliset järjestelynsä. Jotkut osapuolet ovat kuitenkin huolissaan, että liikenteenhallintaa käytetään esim. etuuksien myöntämiseen jollekin palvelulle jonkin toisen palvelun kustannuksella. Komissio ja BEREC seuraavat tilanteen kehittymistä.

Internetpalveluntarjoajien vaihtaminen

Komission kertomuksessa vahvistetaan, että kuluttajien on ehdottomasti voitava vaihtaa operaattoria helposti. Tämä helpottunee numeron siirrettävyyttä koskevien uusien televiestintäsääntöjen myötä, sillä niissä edellytetään, että kuluttajien on voitava vaihtaa operaattoria yhdessä työpäivässä ja säilyttää vanha numeronsa. Uusilla säännöillä varmistetaan myös, että sopimuksen purkamisehdoissa ei vaikeuteta operaattorin vaihtamista. Komissio ja BEREC aikovat tutkia, miten vaihtaminen tapahtuu käytännössä.

Taustaa

Verkon riippumattomuutta koskevalla kertomuksella (IP/10/860) täytetään kertomuksen laatimista parlamentille ja neuvostolle koskeva sitoumus, jonka komissio antoi EU:n televiestinnän uudistusta koskevan paketin hyväksymisen aikaan (IP/10/1482),

Verkon riippumattomuutta koskeva tiedonanto:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communications_reports/netneutrality/comm-19042011.pdf

Digitaalistrategiaa käsittelevä verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar