Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/486

Brüssel, 19. aprill 2011

Digitaalarengu tegevuskava: komisjon rõhutab lubadust tagada avatud interneti põhimõtete praktiline rakendamine

Euroopa Komisjon on täna vastuvõetud aruandes rõhutanud vajadust tagada kodanikele ja ettevõtjatele hõlbus juurdepääs avatud ja erapooletule internetile. Komisjon jälgib, et läbipaistvust, teenuste kvaliteeti ja operaatori vahetamise võimalust käsitlevaid uusi ELi telekommunikatsiooni eeskirju, mis peavad jõustuma 25. mail 2011, rakendatakse viisil, mis tagab avatud ja erapooletu interneti põhimõtete praktilise järgimise. Näiteks pöörab komisjon suurt tähelepanu sellele, kas seaduslikke teenuseid ja rakendusi üritatakse üldiselt piirata, ning sellele, kas kodanike ja ettevõtjate lairibaühenduse kiirus vastab internetiteenuste osutaja reklaamis lubatule. Komisjon on palunud elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ametil (BEREC) läbi viia põhjalik andmekogumine teemadel, mis on olulised avatud ja erapooletu interneti tagamisel, sh takistused operaatori vahetamisel, interneti andmeedastuse blokeerimine või piiramine (nt IP-kõneteenused), läbipaistvus ja teenuste kvaliteet. Komisjon avaldab enne aasta lõppu BERECi uurimuse tulemused, sealhulgas kõik teatavat liiki andmeedastuse blokeerimist või piiramist käsitlevad juhtumid. Kui BERECi uurimuse tulemuste ja muu tagasiside kohaselt on probleemid märkimisväärsed, kaalub komisjon rangemate meetmete vajadust.

Euroopa Komisjoni asepresident, digitaalarengu volinik Neelie Kroes ütles: „Meil on kindel eesmärk tagada, et ELi kodanikud ja ettevõtjad saaksid nautida avatud ja erapooletu interneti hüvesid peidetud piiranguteta ning teenuseosutaja lubatud kiirusel. Usume vankumatult konkurentsi põhimõtetesse, mis on läbipaistvust, teenuste kvaliteeti ja operaatori vahetamise võimalust käsitlevate uute ELi telekommunikatsiooni eeskirjade tuumaks. Järgnevate kuude jooksul jälgime koostöös liikmesriikide reguleerivate asutustega tähelepanelikult uute ELi eeskirjade järgimist kindlustamaks, et nendega tagatakse avatud internet. 2011. aasta lõpus avaldame vastavad tulemused, sealhulgas kõik teatavat liiki andmeedastuse blokeerimist või piiramist käsitlevad juhtumid. Kui me ei ole olukorraga rahul, võtame kindlasti rangemad meetmed kas suuniste või isegi üldiste seadusandlike meetmete vormis, et saavutada tarbijate vääriline konkurentsi- ja valikutase. Kui sellest ei piisa, oleme valmis seaduslike teenuste ja rakenduste blokeerimist keelustama.”

„Võrgu neutraalsust” ei ole täpselt määratletud, kuid alates 25. maist 2011 nõutakse ELi õigusaktidega, et liikmesriikide reguleerivad asutused edendavad „lõppkasutajate võimalust pääseda juurde nende valitud teabele ja seda levitada või kasutada rakendusi ja teenuseid” [telekommunikatsiooni raamdirektiivi 2002/21/EÜ (mida on muudetud direktiiviga 2009/140/EÜ) artikli 8 lõike 4 punkt g].

Muud otseselt võrgu neutraalsust käsitlevad eeskirjad, mis jõustuvad 25. mail uute ELi telekommunikatsiooni eeskirjade raames, hõlmavad nõudeid järgmistel teemadel:

  • läbipaistvus (nt mis tahes piirangud, mis pärsivad juurdepääsu teenustele või rakendustele, ühenduskiirus);

  • teenuste kvaliteet (seadusandjad võivad kehtestada kvaliteedi miinimumtasemed) ja

  • võimalus vahetada operaatorit (ühe tööpäeva jooksul).

Teenuse läbipaistvus

Tarbijatel on õigus teha teadlik otsus oma internetiteenuse osutaja kohta. Selleks peab nende käsutuses olema asjakohane teave teatavatele teenustele kehtestatud võimalikest juurdepääsupiirangutest, tegelikest ühenduskiirustest ja interneti kiiruse piirangutest. Telekommunikatsiooniteenuste osutajatelt nõutakse uute ELi telekommunikatsiooni eeskirjadega, mida kohaldatakse alates 25. maist 2011, et enne lepingu sõlmimist selgitataks tarbijatele tellitava teenuse täpset laadi, sealhulgas andmeedastuse haldamise meetodeid ja nende mõju teenuse kvaliteedile, samuti kõiki muid andmeedastusega seotud piiranguid (nagu ribalaiuse piirangud või võimaldatav ühenduskiirus). BEREC on teatanud, et suurem osa liikmesriikide reguleerivatest asutustest on saanud kaebusi internetiühenduse reklaamitud ja tegeliku kiiruse erinevuse kohta.

Seadusliku interneti andmeedastuse blokeerimine või piiramine

Andmeedastust võidakse blokeerida, raskendades või piirates juurdepääsu teatavatele internetiteenustele ja veebisaitidele. Näiteks blokeerivad mõned mobiilsideteenuse osutajad IP-kõneteenuseid (VoIP). Piiramist, mida rakendatakse interneti andmeedastuse haldamiseks ja ülekoormuse minimeerimiseks, võidakse kasutada ka teatavat liiki andmeedastuse aeglustamiseks ja seega infosisu kvaliteedi mõjutamiseks, näiteks voogvideoedastus, mida konkurent tarbijatele pakub. Tänasest aruandest nähtub, et teatavad operaatorid on töödelnud andmeid ebavõrdsetel alustel. Kuigi paljud sellised probleemid lahendati vabatahtlikult, sageli liikmesriigi reguleeriva asutuse sekkumise abil, on vaja täpsemat teavet selliste juhtumite eristamiseks, kus blokeering põhineb lepingul (tegelik blokeering), juhtumitest, kus maksustati täiendavalt juurdepääsu teatavatele teenustele. Sellega seoses tuleks kindlaks teha avastatud blokeerimisjuhtumite ulatus (eraldiseisev juhtum või laialt levinud tava).

Interneti andmeedastuse haldamine

Enamik internetikasutajaid lepib sellega, et e-kirjal kulub kavandatud saajani jõudmiseks paar sekundit, samas kui sarnane viivitus interneti kõnesides või videovestluses on häiriv. Tänases aruandes rõhutatakse üldist nõusolekut sellega, et andmeedastuse haldamine on vajalik tagamaks interneti andmevoo sujuv kulgemine, eriti ajal, mil võrgud on ülekoormatud, kindlustades sellega teenuse pidevalt hea kvaliteedi. Valdav üksmeel valitseb ka selles, et operaatoritel peaks olema lubatud kindlaks määrata oma ärimudelid ja kaubanduslikud strateegiad. Mõned osapooled tunnevad siiski muret andmeedastuse haldamise võimaliku kuritarvitamise üle, näiteks selleks, et anda ühele teenusele teise ees eelised. Komisjon ja BEREC jälgivad olukorda.

Internetiteenuste osutajate vahetamine

Komisjoni aruandes kinnitati, et on äärmiselt oluline tagada tarbijatele võimalus vahetada hõlpsasti operaatorit. Sellele võivad kaasa aidata uued numbriliikuvust käsitlevad telekommunikatsioonieeskirjad, milles nõutakse, et tarbijad peavad saama ühe tööpäeva jooksul vahetada operaatorit, säilitades oma telefoninumbri. Uute eeskirjadega tagatakse ühtlasi, et lepingu lõpetamise tingimused ei ole operaatori vahetamisel takistuseks. Komisjon ja BEREC uurivad, kuidas selline vahetamine saaks tegelikkuses toimuda.

Taust

Aruanne võrgu neutraalsuse kohta vastab ELi telekommunikatsiooni reformipaketi vastuvõtmise ajal antud komisjoni lubadusele teavitada Euroopa Parlamenti ja nõukogu ning annab ülevaate kommentaaridest avalikul arutelul (IP/10/860), millele tuli üle 300 vastuse (IP/10/1482), ja laiaulatuslikest aruteludest huvitatud isikutega, sealhulgas Euroopa Parlamendiga korraldatud tippkohtumisest.

Teatis võrgu neutraalsuse kohta:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communications_reports/netneutrality/comm-19042011.pdf

Digitaalarengu tegevuskava veebisait:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitteris:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar