Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/486

Bρυξέλλες, 19 Aπριλίου 2011

Ψηφιακό θεματολόγιο: η Επιτροπή υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για την εξασφάλιση της εφαρμογής των αρχών του ανοιχτού διαδικτύου

Την εξασφάλιση της ευχερούς πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ανοιχτό και ουδέτερο διαδίκτυο υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεση που εγκρίθηκε σήμερα. Η Επιτροπή θα επαγρυπνεί ώστε οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, που αφορούν τη διαφάνεια, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και παρέχουν τη δυνατότητα αλλαγής φορέα εκμετάλλευσης και οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2011, να εφαρμοστούν έτσι ώστε να εξασφαλίζει την έμπρακτη τήρηση των εν λόγω αρχών για ένα ανοιχτό και ουδέτερο διαδίκτυο. Η Επιτροπή θα δώσει, λ.χ., ιδιαίτερη σημασία σε ενδεχόμενη εφαρμογή γενικευμένων περιορισμών για νόμιμες υπηρεσίες και εφαρμογές, όπως επίσης και στην επαλήθευση του γεγονότος οι ταχύτητες των ευρυζωνικών συνδέσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην ΕΕ είναι πράγματι οι διαφημιζόμενες από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου. Η Επιτροπή ζήτησε από τον Φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) να αναλάβει ενδελεχή έρευνα διακρίβωσης καίριων θεμάτων για την εξασφάλιση ανοιχτού και ουδέτερου διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των φραγμών στην αλλαγή φορέα εκμετάλλευσης, της παρεμπόδισης ή του στραγγαλισμού διαδικτυακής κίνησης (π.χ. υπηρεσίες διαδικτυακής τηλεφωνίας), της διαφάνειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Επιτροπή πρόκειται, έως το τέλος του έτους, να δημοσιεύσει τα στοιχεία της έρευνας του BEREC, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων παρεμπόδισης ή στραγγαλισμού ορισμένων τύπων κίνησης. Σε περίπτωση που από τα ευρήματα του BEREC και από άλλα στοιχεία προκύψουν ανεπίλυτα προβλήματα, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων.

Η κα Neelie Kroes, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το Ψηφιακό θεματολόγιο, δήλωσε: «Είμαι αποφασισμένη να εξασφαλίσω ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στην ΕΕ θα μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη του ανοιχτού και ουδέτερου διαδικτύου, χωρίς συγκαλυμμένους περιορισμούς και με τήρηση των υπεσχημένων ταχυτήτων από τους παρόχους υπηρεσιών. Πιστεύω ακράδαντα στις αρχές του ανταγωνισμού, οι οποίες αποτελούν και τον πυρήνα των νέων, βελτιωμένων κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες όσον αφορά τη διαφάνεια, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ευχέρεια αλλαγής φορέα εκμετάλλευσης. Στη διάρκεια των αμέσως επόμενων μηνών, και σε στενή συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών, θα παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς την τήρηση των νέων ενωσιακών κανόνων ώστε να εξασφαλίζεται το ανοιχτό διαδίκτυο. Στο τέλος του 2011 θα δημοσιεύουν τα αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων παρεμπόδισης ή στραγγαλισμού ορισμένων τύπων κίνησης. Σε περίπτωση που τα δεδομένα δεν είναι ικανοποιητικά, δεν θα διστάσω να προτείνω αυστηρότερα μέτρα, υπό μορφή κατευθύνσεων ή και γενικών νομοθετικών μέτρων, ώστε να επιτευχθούν συνθήκες ανταγωνισμού και επιλογής προς όφελος των καταναλωτών. Εάν αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, είναι πρόθυμη να απαγορεύσω τον περιορισμό νόμιμων υπηρεσιών ή εφαρμογών».

Μολονότι δεν υπάρχει καθιερωμένος ορισμός της «δικτυακής ουδετερότητας», από τις 25 Μαΐου 2011 θα αποτελεί νομική απαίτηση, βάσει του ενωσιακού δικαίου, η προώθηση, εκ μέρους των ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών για τις τηλεπικοινωνίες, της δυνατότητας των τελικών χρηστών «όσον αφορά την πρόσβαση, την ενημέρωση και τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών της επιλογής τους» (άρθρο 8 παράγραφος 4 σημείο ζ) της οδηγίας πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες, 2002/21/EΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/EΚ).

Σε άλλους κανόνες, άμεσα αναφερόμενους στη δικτυακή ουδετερότητα των δικτύων, που τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου ως μέρος των νέων ρυθμίσεων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, περιλαμβάνονται απαιτήσεις που αφορούν:

  • τη διαφάνεια (π.χ. περιορισμούς πρόσβασης σε υπηρεσίες ή εφαρμογές, ταχύτητες σύνδεσης)

  • την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστα επίπεδα ποιότητας) και

  • τη δυνατότητα αλλαγής φορέα εκμετάλλευσης (σε μία εργάσιμη ημέρα).

Διαφάνεια υπηρεσιών

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να προχωρούν σε τεκμηριωμένη επιλογή του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών με βάση κατάλληλες πληροφορίες ως προς πιθανούς περιορισμούς πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, τις πραγματικές ταχύτητες σύνδεσης και δυνατά όρια στις διαδικτυακές ταχύτητες. Βάσει των νέων ενωσιακών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίοι θα ισχύουν από τις 25 Μαΐου 2011, οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών υποχρεούνται - πριν από την υπογραφή σύμβασης - να ενημερώνουν επακριβώς τους καταναλωτές σχετικά με το χαρακτήρα της υπηρεσίας στην οποία γίνονται συνδρομητές, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών διαχείρισης της κίνησης και των επιπτώσεών τους στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με άλλους περιορισμούς (όπως τα ανώτατα όρια ζωνικού εύρους ή η διαθέσιμη ταχύτητα σύνδεσης). Ο BEREC έχει αναφέρει ότι η πλειονότητα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών των κρατών μελών έχουν δεχθεί καταγγελίες όσον αφορά διαφορές μεταξύ διαφημιζόμενων και πραγματικών ταχυτήτων διανομής των διαδικτυακών συνδέσεων.

Παρεμπόδιση ή στραγγαλισμός νόμιμης διαδικτυακής κίνησης

Η παρεμπόδιση μπορεί να λάβει τη μορφή είτε δυσχέρανσης της πρόσβασης είτε περιορισμού ορισμένων υπηρεσιών ή ιστοτόπων στο διαδίκτυο. Ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης κινητών υπηρεσιών διαδικτύου παρεμποδίζουν π.χ. τις υπηρεσίες διαδικτυακής τηλεφωνίας (VoIP). Ο στραγγαλισμός, που εφαρμόζεται για τη διαχείριση της διαδικτυακής κίνησης και την ελαχιστοποίηση της συμφόρησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβράδυνση ορισμένων τύπων κίνησης, με επακόλουθο τον επηρεασμό της ποιότητας του περιεχομένου, όπως το βίντεο συνεχούς ροής που παρέχεται στους καταναλωτές από έναν ανταγωνιστή. Στη σημερινή έκθεση αναφέρεται ότι έχουν υπάρξει περιπτώσεις ανισότητας μεταχείρισης δεδομένων εκ μέρους ορισμένων φορέων εκμετάλλευσης. Μολονότι σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν εθελοντικά, συχνά έπειτα από παρέμβαση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ΕΡΑ) των κρατών μελών, απαιτούνται ακριβέστερες πληροφορίες για τη διάκριση περιπτώσεων συμβατικής ή εκ των πραγμάτων παρεμπόδισης εκ μέρους εκείνων που εξαρτούν την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες από πρόσθετες πληρωμές, καθώς και σχετικά με τον (περιορισμένο ή γενικευμένο) βαθμό των πρακτικών παρεμπόδισης που έχουν εντοπιστεί.

Διαχείριση διαδικτυακής κίνησης

Οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να αποδεχτούν ότι ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα μετά την αποστολή του για να φτάσει στον σκοπούμενο προορισμό του, αλλά ανάλογη καθυστέρηση στην περίπτωση της διαδικτυακής φωνητικής ή βιντεοεπικοινωνίας είναι αδιανόητη. Στη σημερινή έκθεση υπογραμμίζεται η ομοφωνία ότι η διαχείριση της κίνησης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή της κίνησης στο διαδίκτυο, ιδίως σε περιπτώσεις συμφόρησης, ώστε να παρέχεται εγγύηση για σταθερά καλή ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Υπάρχει ευρεία συναίνεση για την παροχή της δυνατότητας στους φορείς εκμετάλλευσης να καθορίζουν αυτοδύναμα τα επιχειρηματικά μοντέλα και λύσεις εμπορικές ρυθμίσεις τους. Ωστόσο, από ορισμένες πλευρές εκφράζονται ανησυχίες ως προς δυνητικές καταχρήσεις της διαχείρισης της κίνησης, π.χ. για σκοπούς προτιμησιακής μεταχείρισης μιας υπηρεσίας έναντι μιας άλλης. Η Επιτροπή και ο BEREC παρακολουθούν την κατάσταση.

Αλλαγή παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου

Στην έκθεση της Επιτροπής επιβεβαιώνεται η καθοριστική σημασία που έχει η εξασφάλιση της ευχέρειας αλλαγής φορέα εκμετάλλευσης για τους καταναλωτές. Θετικοί από την άποψη αυτή είναι οι νέοι τηλεπικοινωνιακοί κανόνες σχετικά με τη φορητότητα των αριθμών, βάσει των οποίων οι καταναλωτές είναι σε θέση, μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα, να αλλάζουν φορέα εκμετάλλευσης διατηρώντας τον αριθμό τους. Οι νέοι κανόνες εξασφαλίζουν επίσης ότι οι όροι καταγγελίας της σύμβασης δεν λειτουργούν αποτρεπτικά στην αλλαγή παρόχου υπηρεσιών. Η Επιτροπή και ο BEREC θα εξετάσουν πώς γίνεται στην πράξη η αλλαγή παρόχου.

Ιστορικό

Η έκθεση για τη δικτυακή ουδετερότητα πραγματοποιήθηκε βάσει δέσμευσης που ανέλαβε η Επιτροπή, κατά τη θέσπιση της ενωσιακής μεταρρυθμιστικής δέσμης για τις τηλεπικοινωνίες, για την υποβολή έκθεσης προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και αντικατοπτρίζει τα σχόλια που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια δημόσιας διαβούλευσης (IP/10/860), στην οποία κατατέθηκαν περισσότερες από 300 απαντήσεις (IP/10/1482), καθώς και σε ευρύτερες συζητήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης μιας συνόδου που οργανώθηκε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ανακοίνωση για τη δικτυακή ουδετερότητα:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communications_reports/netneutrality/comm-19042011.pdf

Ο ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Ο ιστότοπος της κας Neelie Kroes:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Διαβάστε την κα Neelie Kroes στο Twitter: http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar