Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/486

V Bruselu dne 19. dubna 2011

Digitální agenda: Komise zdůrazňuje závazek zajistit zásady otevřeného internetu v praxi

Evropská komise ve své dnešní zprávě zdůraznila, že občanům a podnikům je třeba zajistit snadný přístup k otevřenému a neutrálnímu internetu. Komise bude dbát na to, aby nové telekomunikační předpisy EU týkající se transparentnosti, kvality služeb a možnosti změnit operátora, které vstoupí v platnost 25. května 2011, byly uplatňovány tak, aby zásady otevřeného a neutrálního internetu byly dodržovány v praxi. Komise se například úzce zaměří na existenci obecných omezení zákonných služeb a aplikací a na to, zda je širokopásmové připojení občanů a podniků EU tak rychlé, jak tvrdí reklama poskytovatelů internetových služeb. Komise také požádala Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), aby pečlivě shromáždilo podklady k problémům, jež jsou pro zajištění otevřeného a neutrálního internetu zásadní. Mezi ně patří překážky bránící změně operátora, blokování nebo omezování internetového provozu (např. služby internetového volání), transparentnost a kvalita služeb. Komise výsledky šetření sdružení BEREC, včetně případů blokování nebo omezování některých druhů internetového provozu, zveřejní do konce roku. Jestliže zjištění tohoto sdružení nebo jiná zpětná vazba poukáží na závažné problémy, Komise posoudí nutnost přijmout přísnější opatření.

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Chci zajistit, aby občané a podniky v EU mohli využívat výhod otevřeného a neutrálního internetu bez skrytých omezení a s rychlostmi, které jejich poskytovatelé služeb slibují. Pevně věřím v zásady hospodářské soutěže, které jsou jádrem nových a vylepšených telekomunikačních předpisů týkajících se transparentnosti, kvality služeb a možnosti snadno změnit operátora. Během příštích několika měsíců budu v úzké spolupráci s regulačními orgány členských států dodržování těchto nových předpisů EU pozorně sledovat, abych se ujistila, že zajistí otevřený internet. Výsledky včetně případů blokování nebo omezování některých druhů internetového provozu zveřejním koncem roku 2011. Nebudu-li s nimi spokojena, nebudu váhat se zavedením přísnějších opatření, která mohou mít podobu pokynů, nebo dokonce obecných legislativních opatření, jejichž cílem bude zajistit občanům takovou konkurenci a výběr, jaké si zasluhují. Pokud to nebude stačit, jsem připravena blokování zákonných služeb a aplikací zakázat.“

Přestože neexistuje pevně stanovená definice „neutrality sítě“, bude právo EU obsahovat od 25. května 2011 právní požadavek, aby regulátoři telekomunikací členských států podporovali ve prospěch uživatelů internetu „přístup k informacím a možnost šířit informace a používat aplikace a služby podle svého výběru“ (čl. 8 odst. 4 písm. g) rámcové směrnice 2002/21/ES o elektronických komunikacích, ve znění směrnice 2009/140/ES).

Další předpisy, které se k neutralitě sítě přímo vztahují a které 25. května vstoupí v platnost v rámci nových telekomunikačních předpisů EU, zahrnují požadavky na:

  • transparentnost (např. omezení přístupu ke službám nebo aplikacím, rychlosti připojení),

  • kvalitu služeb (regulační orgány mohou stanovit minimální úrovně kvality) a

  • možnost změnit operátora (do jednoho pracovního dne).

Transparentnost služeb

Spotřebitelé mají právo vybrat si svého poskytovatele internetových služeb na základě dostatečných informací o možných omezeních přístupu ke konkrétním službám, skutečných rychlostech připojení a možných omezeních rychlosti internetu. Poskytovatelé telekomunikačních služeb budou mít podle nových telekomunikačních předpisů EU, které začnou platit 25. května 2011, povinnost spotřebitele před podepsáním smlouvy přesně informovat o povaze služby, kterou si objednávají, a to včetně postupů pro řízení internetového provozu a jejich vlivu na kvalitu služeb a také o případných dalších omezeních (například o omezení šířky pásma nebo o dostupné rychlosti připojení). Sdružení BEREC uvedlo, že regulační orgány většiny členských států obdržely stížnosti na rozdíly mezi rychlostí internetového připojení slíbenou v reklamě a rychlostí reálnou.

Blokování nebo omezování zákonného internetového provozu

Blokováním může být ztěžování nebo omezování přístupu k některým službám nebo webovým stránkám na internetu. Například někteří internetoví operátoři blokují protokol služeb internetového volání (VoIP). Omezování toku dat, které slouží k řízení internetového provozu a minimalizaci přetížení, lze zase využít ke zpomalení některých druhů provozu, a ovlivnit tak kvalitu obsahu, např. přehrávání videa, které spotřebitelům nabízí konkurence. Dnešní zpráva ukazuje, že v některých případech operátoři data zpracovávali různým způsobem. Přestože mnohé z těchto případů byly vyřešeny dobrovolně, byť často až po zásahu vnitrostátních regulačních orgánů členských států, je zapotřebí přesnějších informací, které umožní rozlišit případy smluvního nebo faktického blokování od případů, kdy je přístup k některým internetovým službám zvlášť zpoplatněn, a o míře zjištěných praktik blokování (jednotlivých nebo obecných).

Řízení internetového provozu

Většina uživatelů internetu je smířena s tím, že doručení emailu příslušnému příjemci trvá několik vteřin. Obdobná prodleva při hlasovém chatu nebo videochatu je však na závadu. Dnešní zpráva zdůrazňuje obecně přijímaný názor, že k zajištění hladkého toku internetového provozu, a tím i k zaručení souvislé a kvalitní služby je nezbytné řízení tohoto provozu, zejména v situacích, kdy je síť přetížená. Panuje široká shoda v tom, že operátoři by měli mít možnost určit si svůj obchodní model a obchodní dohody. Některé strany se však obávají možného zneužití řízení internetového provozu, například pro účely zvýhodnění jedné služby před druhou. Komise a sdružení BEREC situaci sledují.

Změna poskytovatelů internetových služeb

Zpráva Komise potvrdila, že je naprosto nezbytné, aby spotřebitelé mohli snadno měnit operátory. V tomto ohledu by měly pomoci nové telekomunikační předpisy o přenositelnosti čísel, které stanoví, že spotřebitelé musí mít možnost změnit do jednoho pracovního dne operátora a ponechat si své číslo. Nové předpisy rovněž zajišťují, aby podmínky ukončení smlouvy od změny operátora neodrazovaly. Komise a sdružení BEREC budou zkoumat, jak změna operátorů probíhá v praxi.

Souvislosti

Zpráva o neutralitě sítě vychází ze závazku Komise podávat zprávy Parlamentu a Radě, přijatého v době schválení reformního balíčku EU v oblasti telekomunikací. Zároveň odráží připomínky z veřejné konzultace (IP/10/860), z níž vzešlo více než 300 odpovědí (IP/10/1482), a ze širokých diskusí se zainteresovanými stranami a summitu zorganizovaného spolu s Evropským parlamentem.

Sdělení o neutralitě sítě:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communications_reports/netneutrality/comm-19042011.pdf

Internetové stránky Digitální agendy:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Internetové stránky komisařky Neelie Kroesové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroesová na Twitteru:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar