Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/486

Брюксел, 19 април 2011 г.

Програма в областта на цифровите технологии: Комисията потвърждава ангажимента си принципът на отвореност на интернет да се прилага на практика

В приет днес доклад Европейската комисия подчертава необходимостта на гражданите и фирмите да се осигури лесен достъп до отворен и неутрален интернет. Комисията ще следи за това новите правила на ЕС за прозрачност в областта на далекосъобщенията, качество на услугите и възможност за смяна на доставчика (които трябва да влязат в сила на 25 май 2011 година) да се прилагат по начин, който гарантира, че принципите за отвореност и неутралност на интернет действително се спазват. Например внимателно ще се следи за широко разпространените ограничения на законни услуги и приложения и ще се проверява дали широколентовите връзки на гражданите и фирмите осигуряват обявената от доставчиците скорост на интернет. Комисията се обърна към Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения — BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) да събира подробна информация по въпроси, които засягат пряко отворения и неутрален характер на интернет, включително относно пречките пред смяната на оператор, блокирането или контрола на интернет трафика (например при услугите на интернет телефонията), прозрачността и качеството на услугите. До края на годината Комисията ще публикува събраните от BEREC факти включително всеки случай на блокиране или контрол върху използването на някои услуги. Ако констатациите на BEREC и други налични данни разкрият нерешени проблеми, Комисията ще разгледа необходимостта от по-строги мерки.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и комисар за цифровите технологии, заяви: „Твърдо съм решена на гражданите и фирмите в ЕС да се гарантират ползите на отворения и неутрален интернет без скрити ограничения и при скоростите, заявени от доставчиците. Истински вярвам в принципите на конкуренцията, които и в областта на далекосъобщенията са твърдо заложени в актуализираните и разширени правила за прозрачност, качество на услугите и свободен избор на оператор. През следващите няколко месеца, в тясно сътрудничество с регулаторните органи на държавите-членки, ще следя отблизо за спазването на новите правила на ЕС, за да се уверя, че с тях с гарантира един отворен интернет.

В края на 2011 г. ще публикувам резултатите заедно с всеки случай на блокиране или контрол на някои видове трафик. Ако те са незадоволителни, няма да се поколебая да предложа дори по-строги мерки във вид на насоки или дори общи законодателни мерки за постигане на конкуренцията и свободата на избор, които заслужават потребителите. Ако и това не даде резултат, съм готова да забраня блокирането на законни услуги или приложения“.

Установено определение за „неутралност на интернет“ няма, но от 25 май 2011 г. законодателството на ЕС ще включва изискване към регулаторните органи по далекосъобщенията в държавите-членки да застанат зад възможността потребителите на интернет да имат „достъп и да разпространяват информация или да използват приложения и услуги по техен избор“ (член 8, параграф 4, буква ж) от Рамковата Директива за далекосъобщенията 2002/21/ЕО, изменена с Директива 2009/140/EО).

Други, пряко свързани с неутралността на интернет правила, които влизат в сила на 25 май (като част от новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията), включват изисквания относно:

  • прозрачността (т.е. всякакви ограничения на достъпа до услуги или приложения, или на скоростта на връзката)

  • качеството на услугите (регулаторите могат да поставят минимални изисквания за качество)

  • свободата на смяна на оператора (в рамките на един работен ден).

Прозрачност на услугите

Преди да изберат, потребителите имат право на информация за техния интернет доставчик, която да е адекватна и да ги осведомява за възможните ограничения на достъпа до конкретни услуги, действителната скорост на връзката с интернет и възможното ѝ ограничение. В приложимите от 25 май тази година нови правила на ЕС в областта на далекосъобщенията ще е налице изискване към доставчиците на далекосъобщителни услуги да се информират потребителите — преди да подпишат договор, — относно същността на услугата, за която се абонират. Това включва информация за начините за управление на трафика и влиянието им върху качеството на услугата, както и за други ограничения (като например ограничения на ширината на честотната лента или налична скорост на връзката). Според BEREC при повечето национални регулатори на държавите-членки са постъпвали оплаквания за несъответствия между обявената и действителната скорост на връзката с интернет.

Блокиране и контрол на законен интернет трафик

Блокирането може да се изразява в затрудняване или ограничаване на достъпа до определени услуги или уебсайтове. Някои оператори на мобилен интернет например блокират услугите за интернет телефония (VoIP). Контролирането на честотната лента се използва за управление на интернет трафика и за намаляване на случаите на претоварване на мрежата, но може да послужи за забавяне на някои видове трафик и по този начин да се отрази на качеството на съдържанието, например при предаване на видеоизображение в реално време, предоставяно на потребителите от конкурентен оператор. Според днешния доклад са налице случаи на неравностойно третиране на данни от някои оператори. Въпреки че в много от случаите доброволно се е стигало до решение, често пъти след намесата на националните регулаторни органи (НРО) в държавите-членки, необходима е по-точна информация, за да се разграничат случаите на записано в договора или на фактическо блокиране на достъпа от тези, при които за някои услуги се изисква допълнително заплащане. Трябва също да се оцени доколко разпространени (отделни случаи или масова практика) са констатираните блокирания на достъп.

Управление на интернет трафика

Повечето потребители на интернет приемат, че на едно електронно писмо са необходими няколко секунди да достигне до получателя си, но подобно забавяне при преноса на глас и видеоизображения при разговорите онлайн нарушава комуникацията. В доклада, разпространен днес, се подчертава общото мнение, че управлението на трафика е необходимо, за да се гарантира безпрепятствен интернет трафик, особено в периодите, когато мрежите са претоварени, и по този начин да се гарантира неизменно добро качество на услугите. Налице е широко съгласие, че операторите са в правото си да определят своите бизнес модели и търговската си практика. Същевременно някои участници на пазара са обезпокоени относно потенциални злоупотреби с управлението на трафика, например отдаването на предимство на някои услуги за сметка на други. Комисията и BEREC следят ситуацията.

Смяна на интернет доставчик

В своя доклад Комисията потвърждава, че е от основно значение да се гарантира на потребителите лесна промяна на доставчика. В това отношение би трябвало да помогнат новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията, според които потребителите трябва да разполагат с възможност да сменят оператора и да запазят номера си в рамките на един работен ден. Новите правила гарантират също, че условията за прекратяване на договора няма да бъдат спирачка пред смяната на оператора. Комисията и BEREC ще проследят как протича в действителност смяната на оператор.

Контекст

Докладът за неутралността на интернет е следствие от поетия от Комисията ангажимент, при приемането на пакета от мерки за реформа на далекосъобщенията, да се представят доклади пред Парламента и Съвета. Той отразява коментарите, направени по време на обществено допитване (IP/10/860), което събра над 300 отговора (IP/10/1482) и стана повод за широки дискусии със заинтересованите страни включително на среща на високо равнище, организирана с Европейския парламент.

Съобщение относно неутралността на интернет:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/communications_reports/netneutrality/comm-19042011.pdf

Уебсайт на Програмата в областта на цифровите технологии:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Уебсайт на Нели Крус:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в Туитър:

http://twitter.com/neeliekroeseu


Side Bar