Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/11/485

Bryssel den 18 april 2011

Kommissionen åtar sig att bidra med 110 miljoner euro för att fullborda säkerhetsarbetet i Tjernobyl

Tisdagen den 19 april – 25 år efter den tragiska Tjernobylolyckan – kommer EU-kommissionär Andris Piebalgs i samband med en högnivåkonferens i Kiev att meddela att EU-kommissionen anslår cirka 110 miljoner euro för att se till att Tjernobylanläggningen blir stabil och miljömässigt säker. Hittills har kommissionen stått för merparten – ungefär 470 miljoner euro – av de medel som anslagits till de Tjernobylrelaterade projekten. Det handlar främst om projekt rörande kärnsäkerhet men även program för att hjälpa lokalbefolkningen och tillhandahålla läkarvård åt drabbade hushåll. Trots detta måste det internationella samfundet bidra med ytterligare 740 miljoner euro för att de viktigaste projekten i Tjernobyl ska kunna fullbordas 2015.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, som kommer att delta vid toppmötet om kärnsäkerhet i Kiev, sade: ”Kärnsäkerhet är en global fråga som kräver globala insatser. Vårt åtagande återspeglar EU-kommissionens ledande roll på området kärnsäkerhet och kommer att vara avgörande för att återupprätta säkerheten i Tjernobyl. Vi hoppas att våra viktigaste partner också kommer att öka sina bidrag för att arbetet med inkapslingen ska kunna fullbordas senast 2015. Vid toppmötet om kärnsäkerhet kommer jag även att trycka på för framsteg i riktning mot högsta möjliga globala standard för kärnkraftsanläggningar."

Andris Piebalgs, som är kommissionsledamot med ansvar för utvecklingsfrågor och kommer att företräda kommissionen vid givarkonferensen, sade: ”Olyckan i Fukushima i Japan nyligen visar att kärnsäkerhet fortfarande är en fråga av avgörande betydelse. EU kommer fortsätta att oförtrutet handla med medborgarnas bästa för ögonen och vidta åtgärder för att göra kärnkraftsanläggningarna säkra och förhindra olyckor. Dagens åtagande är ett stort steg i riktning mot att åtgärda bristen på kapital och en tydlig signal om att kommissionen är fast besluten att göra allt för att se till att Tjernobyl blir säkert för såväl befolkningen som miljön.

Kommissionens deltagande i arrangemangen i Kiev

Den 19 april inviger kommissionens ordförande Barroso toppmötet om kärnsäkerhet i Kiev som har till syfte att på global nivå stärka samarbetet och kapaciteten när det gäller att förhindra och begränsa effekterna av atomolyckor. Kommissionär Piebalgs deltar i Tjernobyl-givarkonferensen för att hjälpa till med att samla in de medel som alltjämt behövs för att göra Tjernobylanläggningen helt säker senast 2015.

Den 20 april deltar kommissionär Piebalgs i högnivåkonferensen ”25 år efter Tjernobylkatastrofen. För framtida säkerhet” (Twenty-Five Years after the Tjernobyl Disaster. Safety for the Future). Konferensen äger rum i Kiev den 20–22 april och organiseras av Ukrainas regering. Bland andra förväntas FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon och generaldirektören för Internationella atomenergiorganet (IAEA), Yukiya Amano, delta.

Vad kommer pengarna att användas till?

Anslaget kommer främst att användas till att fullborda den nya säkra inneslutningen – en gigantisk bågstruktur som kommer att täcka och isolera den skadade reaktorn i block 4 i Tjernobyl och möjliggöra en framtida avveckling. Storleken på denna struktur är av aldrig tidigare skådat slag. Den färdiga bågen kommer att vara så lång att den nästan skulle kunna överbrygga två fotbollsplaner och så hög att den skulle kunna innesluta Frihetsgudinnan. Anslaget kommer dessutom att medverka till att färdigställa anläggningen för förvaring av använt bränsle, där det använda bränslet från de reaktorer som förblev i drift efter olyckan kommer att lagras, vilket krävs för avveckling av anläggningen.

EU-stöd för att göra Tjernobyl säkrare

Efter Tjernobylolyckan har Europeiska kommissionen strävat efter att förbättra kärnsäkerheten och ta itu med arvet efter katastrofen. Bland de viktigaste framsteg som kommissionens insatser (främst genom bidrag till internationella fonder, nämligen Fonden för inkapsling av Tjernobylreaktorn (Chernobyl Shelter Fund) och kärnsäkerhetskontot (Nuclear Safety Account)) lett till återfinns stabilisering av den befintliga inkapslingen, uppbyggnad av en infrastruktur som följer internationella hälsobestämmelser och ger bästa möjliga skydd för människor som arbetar på anläggningen samt uppförande av anläggningar för en framtida avveckling.

Vid sidan av bidragen till de internationella fonder som förvaltas av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) (fonden för inkapsling av Tjernobylreaktorn samt kärnsäkerhetskontot) har kommissionen anslagit medel till projekt för att studera, bedöma och mildra verkningarna av olyckan. Kommissionen har även lämnat egna bidrag till de projekt för hantering av radioaktivt avfall som krävs för att återställa området. De åtgärder som redan vidtagits har varit mycket viktiga eftersom de har skapat förutsättningarna för att påbörja uppförandet av den nya säkra inneslutningen.

Kommissionens projekt går utöver miljöskydd och rör även sociala projekt inom t.ex. hälso- och sjukvård, utbildning och trädgårdsodling i syfte att hjälpa de drabbade invånarna att bygga upp sina liv på nytt. Olika projekt till förmån för barnen Tjernobyl (kallade Children of Chernobyl) har inletts i syfte att hjälpa de mödrar och barn som utsatts för strålning vid olyckan genom att ge alla nyfödda i området tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet och erbjuda föräldrarna en kurs i bättre föräldraskap. Genom projektet har även sjukhusutrustning (utrustning för upplivning av nyfödda, ventilation, kuvös, fototerapilampa) tillhandahållits, undervisning i kostlära för sårbara familjer i regionen erbjudits och lekplatser utomhus för små barn uppförts.

Kommissionen har även stött rehabiliteringsprogram för att utveckla de ekonomiska möjligheterna i jordbrukssektorn och starta privata företag, vilket har bidragit till att skapa nya arbetstillfällen och öka skatteintäkterna i området. Till exempel fick 70 familjer i området utbildning i frukt- och bärodling och all nödvändig utrustning för detta. Deltagarna har sedan dess haft viss framgång och sålt den första skörden av jordgubbar och äpplen, och därmed bidragit till att vitalisera regionen och uppmuntra andra att starta egna företag.

Ytterligare information:

MEMO/11/252

Information om kommissionens insatser i Tjernobyl:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Ett presspaket med utförlig information om kommissionens insatser i Tjernobyl finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/documents/press-pack-chernobyl_en.pdf

Webbplatsen för generaldirektoratet för utveckling och samarbete EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Webbplatsen för Andris Piebalg, kommissionär för utvecklingsbistånd:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar