Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/11/485

V Bruseli 18. apríla 2011

Komisia sa zaväzuje poskytnúť 110 miliónov eur na dokončenie zabezpečovacích prác v Černobyle

Európsky komisár Andris Piebalgs bude v utorok 19. apríla, 25 rokov po tragickej havárii v Černobyle, informovať na konferencii na vysokej úrovni, ktorá sa uskutoční v Kyjeve, o záväzku Európskej komisie poskytnúť 110 miliónov eur na zabezpečenie stability černobyľskej jadrovej elektrárne, ako aj jej bezpečnosti z hľadiska životného prostredia. Na projekty súvisiace s Černobyľom poskytla Komisia doteraz najväčšiu časť prostriedkov – približne 470 miliónov eur – a to najmä na jadrovú bezpečnosť, ale aj na programy zamerané na poskytovanie pomoci miestnemu obyvateľstvu a na zaistenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre postihnuté rodiny. S cieľom dokončiť hlavné projekty v jadrovej elektrárni do roka 2015 je potrebné, aby medzinárodné spoločenstvo poskytlo ešte ďalších 740 miliónov eur.

Predseda Komisie J. M. Barroso, ktorý sa na kyjevskom samite o jadrovej bezpečností zúčastní, povedal: „Jadrová bezpečnosť je globálnym problémom, ktorý si vyžaduje reakciu na celosvetovej úrovni. Náš finančný záväzok, ktorý vyjadruje vedúcu úlohu Európskej komisie v oblasti jadrovej bezpečnosti, bude zohrávať ústrednú úlohu pri obnove bezpečnosti areálu černobyľskej jadrovej elektrárne. Dúfame, že naši kľúčoví partneri takisto vo väčšej miere prispejú, aby sa práce na ochrannom kryte podarilo ukončiť do roka 2015. Na samite o jadrovej bezpečnosti sa tiež budem usilovať o to, aby sa dosiahol pokrok pokiaľ ide o prijatie čo najprísnejších bezpečnostných štandardov pre jadrové elektrárne vo svete.“

Andris Piebalgs, komisár zodpovedný za rozvojovú politiku, ktorý bude na darcovskej konferencii zastupovať Komisiu, uviedol: „Nedávna havária v japonskej Fukušime poukazuje na to, že jadrová bezpečnosť je aj naďalej jednou z najdôležitejších otázok. EÚ bude neochvejne pokračovať v práci zameranej na hájenie čo najlepších záujmov svojich občanov tým, že zaistí bezpečnosť jadrových zariadení a bude presadzovať opatrenia na predchádzanie haváriám v nich. Dnešný finančný prísľub predstavuje veľký krok vpred, pokiaľ ide o snahu pomôcť pokryť tento deficit vo financovaní, a zároveň vysiela jasný signál, že Komisia je odhodlaná urobiť všetko, čo je v jej moci, aby sa zaistila bezpečnosť Černobyľu vo vzťahu k miestnemu obyvateľstvu aj životnému prostrediu.“

Účasť Komisie na dianí v Kyjeve

Predseda EK J. M. Barroso otvorí 19. apríla kyjevský samit o jadrovej bezpečnosti, ktorého cieľom je posilniť globálnu spoluprácu a kapacity s cieľom predchádzať jadrovým haváriám a zmierňovať ich následky. Komisár A. Piebalgs sa darcovskej konferencie venovanej Černobyľu zúčastní, aby pomohol získať ďalšie finančné prostriedky, ktoré sú potrebné na dosiahnutie úplnej bezpečnosti černobyľských zariadení do roka 2015.

Dňa 20. apríla sa zúčastní na konferencii na vysokej úrovni s názvom „Dvadsaťpäť rokov po černobyľskej katastrofe – za bezpečnú budúcnosť“. Toto podujatie, ktoré organizuje vláda Ukrajiny, sa uskutoční v Kyjeve od 20. do 22. apríla, a očakáva sa, že sa ho medzi inými zúčastní generálny tajomník OSN Ban Ki-Mun a riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Yakiya Amano.

Na aké účely sa nový finančný prísľub použije?

Nový finančný záväzok sa použije najmä na dokončenie nového bezpečnostného krytu – obrovskej klenbovej stavby, ktorá pokryje poškodený černobyľský blok 4 s cieľom izolovať ho a umožniť jeho rozobratie v budúcnosti. Rozmery tejto klenbovej stavby sú nebývalé, lebo po svojom dokončení bude môcť pokryť plochu o veľkosti takmer dvoch futbalových ihrísk a vzhľadom na svoju výšku by bolo do nej možné umiestniť Sochu slobody. Poskytnuté finančné prostriedky tiež pomôžu pri dokončení zariadenia na skladovanie vyhoretého jadrového paliva, v ktorom bude po jeho dokončení uložené vyhoreté palivo z blokov, ktoré zostali po havárii v prevádzke. Patrí to medzi požiadavky na vyradenie tejto jadrovej elektrárne.

Podpora EÚ na zaistenie bezpečnosti Černobyľu

Od černobyľskej havárie Európska komisia pracuje na zvyšovaní jadrovej bezpečnosti a na tom, ako zvládnuť dedičstvo tejto katastrofy. K hlavným výsledkom, ktoré Komisia svojou činnosťou doteraz dosiahla (z veľkej miery prostredníctvom Fondu na ochranný kryt černobyľského reaktora a finančných prostriedkov medzinárodného spoločenstva na Účte jadrovej bezpečnosti), patrí stabilizácia existujúceho ochranného krytu, implementácia infraštruktúry spĺňajúcej medzinárodné zdravotné predpisy a poskytujúcej čo najlepšiu ochranu pracovníkov pracujúcich v areáli jadrovej elektrárne, ako aj výstavba zariadení súvisiacich s jej budúcim vyradením.

Popri príspevkoch v prospech medzinárodných fondov spravovaných Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (Fond na ochranný kryt černobyľského reaktora a Účet jadrovej bezpečnosti) Komisia financovala projekty zamerané na skúmanie, posúdenie a zmiernenie dôsledkov tejto havárie. Sama tiež prispela na projekty zamerané na nakladanie s rádioaktívnym odpadom, ktoré sú potrebné na obnovu tohto miesta. Rozhodujúce je, že opatrenia, ktoré sa už realizovali, vytvorili podmienky umožňujúce začať s výstavbou nového bezpečnostného krytu.

Okrem projektov zameraných na bezpečnosť životného prostredia Komisia uskutočnila sociálne projekty v takých oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a záhradníctvo, s cieľom pomôcť začať nový život tým, ktorí doteraz v dôsledku tejto havárie trpia. Začalo sa s projektmi „Deti Černobyľu“, ktorých cieľom je poskytovať matkám a deťom zasiahnutých rádioaktívnym žiarením pomoc, a to tak, že sa všetkým novorodencom v tejto oblasti zabezpečí prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti a rodičom kurzy zamerané na správne rodičovstvo. Prostredníctvom projektu sa zakúpili zariadenia pre nemocnice (oživovacie prístroje pre novorodencov, dýchacie prístroje, inkubátor pre novorodencov, fytoterapeutická lampa), pre najviac ohrozené rodiny v regióne sa usporiadali kurzy na tému správnej výživy a pre malé detí sa vybudovali vonkajšie ihriská.

Komisia tiež podporila program obnovy zameraný na vytvorenie hospodárskych príležitostí v poľnohospodárstve a na podporu súkromného podnikania s cieľom vytvoriť v tejto oblasti nové pracovné miesta a zabezpečiť daňové príjmy. Ako príklad možno uviesť školenie poskytnuté 70 rodinám z postihnutej oblasti priamo v teréne o tom, ako pestovať ovocie a bobuľoviny, pričom dostali k tomu aj potrebné náradie. Účastníci tohto školenia odvtedy dosiahli určitý úspech predajom svojich prvých jahôd a jabĺk, čím napomáhajú k oživeniu regiónu a pre ostatných sú vzorom pri zakladaní vlastného podnikania.

Ďalšie informácie:

MEMO/11/252

Ďalšie informácie o činnosti Komisie týkajúcej sa Černobyľu:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Súbor tlačových správ o činnosti Komisie v otázke Černobyľu je k dispozícii na:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/documents/press-pack-chernobyl_en.pdf

Webová stránka GR pre rozvoj a spoluprácu EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/energy/chernobyl_en.htm

Webová stránka európskeho komisára pre rozvoj Andrisa Piebalgsa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm


Side Bar